ŚP. Prof. Dr hab. Jan Białocerkiewicz (1945-2008) (Tadeusz Wasilewski, Marcin Kałduński).  

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

JACEK CHACIŃSKI

O niektórych zagadnieniach dotyczących układu zbiorowego pracy (streszczenie)

About Selected Problems of a Collective Labour Agreement   (summary)

О некоторых вопросах, касающихся коллективного трудового договора (pезюме)

 

JAN IZDEBSKI

Zasady ochrony przed dumpingiem (streszczenie)

Antidumping Protection (summary)

Принципы защиты от дампинга (pезюме)

 

JAN KRAJCZYŃSKI

Deontologia członków studenckich poradni prawnych (streszczenie)

Deontology of the Members of Legal Clinics (summary)

Деонтология членов студенческих юридических консультаций (pезюме)

 

PAWEŁ SOBCZYK

Kognicja Trybunału Konstytucyjnego w zakresie badania zgodności ustawy o zmianie Konstytucji z Konstytucją RP (streszczenie)

The Problem of the Cognizance of the Constitutional Tribunal and the Verification of Conformity of the Act Amending the Constitution with the Constitution of the Republic of Poland (summary)

Проблема когниции Конституционного Трибунала по вопросам соответствия закона о изменении Конституции с Конституцией Республики Польша (pезюме)

 

PIOTR TELUSIEWICZ

Zajęcie ruchomości należących do osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem alimentacyjnym - próba pozytywnego spojrzenia (streszczenie)

Seizure of Chattels Belonging to a Person Residing with a Maintenance Debtor – an Attempt of Constructive Evaluation (summary)

Наложение ареста на движимое имущество, принадлежащие лицу, проживающему совместно с алиментным должником – попытка взгляда с позитивной стороны (pезюме)

 

HANNA WITCZAK

Przyczyny niegodności dziedziczenia (uwagi na tle art. 928 § 1 k.c.) (streszczenie)

The Causes of Unworthiness to Inherit (Remarks to Article 928 par. 1 of the Civil Code) (summary)

Причины недостойного наследования (примечания на основе ст. 928 §1 п. 1 гражданского кодекса) (pезюме)

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Rewindykacje gdańskich zabytków sakralnych (Kamil Zeidler, Mirosław Zeidler).

 

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 4 lipca 2007 r. XI Waz 90/07 utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 28 lutego 2007 r. II W 6/07 w sprawie o wykroczenie drogowe z art. 97 KW i art. 20 PRD (przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym)
(Artur Mezglewski).

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa Ukrainy o Prokuraturze (tłum. Małgorzata Buk).

 

RECENZJE

 

Antoni Dębiński, Henryk Kowalski, Marek Kuryłowicz (red.), Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu (rec. Jerzy Flaga).

 

La nueva realidad religiosa española: 25 años de la Ley Organica de Libertad Religiosa, Ministerio de Justicia (rec. Wiesław Bar).

 

Piotr Stanisz,  Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym (rec. Józef Krukowski).

 

Uwe Wesel, Recht, Unrecht und Gerechtigkeit. Von der Weimarer Republik bis heute
(rec. Maciej Jońca).

 

SPRAWOZDANIA

 

Prawo Międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary (Konferencja Naukowa, Katowice – Ustroń Jaszowiec, 19-20 X 2007) (Wojciech Szczepan Staszewski).

 

Prawo Rzymskie a Kultura Prawna Europy (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 22-23 X 2007) (Dorota Stolarek).

 

Życie i twórczość Profesora Ignacego Czumy (1891-1963) (Konferencja Naukowa, Lublin,
29 X 2007) (Kazimierz Ostaszewski).

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU


Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych w roku 2007 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015, godz. 12:40 - Magdalena Sawa