Wypromowani doktorzy

2019

 • Andrzej Cudo, Wpływ afektu, trudności zadania i sprawności pamięci roboczej na kontrolę poznawczą (kierownik w grancie NCN PRELUDIUM). Recenzenci: dr hab. Jarosław Michałowski (SWPS), dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska (UJ); 2019.

2018

 • Przemysław Tużnik, Neuronalne podłoże wyobrażanej barwy dźwięku. Badania metodą mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (kierownik w grancie NCN PRELUDIUM). Recenzenci: dr hab. Anna Preis (UAM), dr. hab. Eligiusz Wronka (UJ)

2016

 • Emilia Zabielska-Mendyk, Desynchronizacja rytmu alfa jako wskaźnik efektywności neuronalnej w zadaniach motorycznych i wyobrażeniowych (kierownik w grancie NCN PRELUDIUM). Recenzenci: prof. dr hab. Tytus Sosnowski (UW), prof. dr. hab. Andrzej Sękowski (KUL).
 • Dariusz Zapała, Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg-komputer (BCI) (kierownik w grancie NCN PRELUDIUM i ETIUDA). Recenzenci: prof. dr hab. Jan Terelak (UKSW), prof. dr hab. Tadeusz Marek (UJ). 

2012

 • Mikołaj Chumak, Wpływ właściwości fizycznych obiektu na wykonanie jego rotacji wyobrażeniowej (główny wykonawca w grancie MNiSW nr N N106 064135). Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Maruszewski (SWPS), prof. dr hab. Zbigniew Zaleski (KUL). 
 • Paweł Stóżak, Wpływ siły powiązań semantycznych i czasu ekspozycji słów na ich kodowanie. Badania mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (ERP) (grant badawczy, promotorski, MNiSW nr N N106 022538). Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN), prof. dr hab. Adam Biela (KUL).
 • Agnieszka Fudali-Czyż, Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej (grant badawczy, promotorski, MNiSW nr N N106 167437). Recenzenci: dr hab. Aneta Borkowska (UMCS); dr hab. Piotr Wolski, (UJ).

2010

 • Bibianna Bałaj, Ruchy gałek ocznych, jako wskaźnik operacji wyobrażeniowych (grant badawczy, promotorski, MNiSW nr N N106 330734). Recenzenci: prof. Tadeusz Marek (UJ), prof. Adam Biela (KUL).

2009

 • Olga Grabowska, Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące (grant badawczy, promotorski, MNiSW nr N106 033 31/2895). Recenzenci: prof. Bożydar Kaczmarek (US), prof. Kazimiera Krakowiak (KUL).
 • Małgorzata Torój (Zabłocka), Poznawcze i afektywne uwarunkowania aktywnego poczucia humoru (grant badawczy, promotorski, MNiSW nr N106 0664 33; 2007). Recenzenci: prof. Władysław Łosiak (UJ), prof. Zbigniew Zaleski (KUL).

2006

 • Paweł Fortuna, Podmiotowe i przedmiotowe determinanty modyfikowania postawy wobec treści przekazów telewizyjnych (grant badawczy, promotorski, KBN: nr 1 H01F 076 28; 2005). Recenzenci: prof. Grzegorz Sędek (SWPS i IP PAN), prof. Piotr Oleś (KUL).
 • Magdalena Marta Szubielska, Rozumienie filmów animowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym w zależności od zdolności zapamiętywania zdarzeń i myślenia metaforycznego (grant badawczy, promotorski, KBN: nr 1 H01F 075 28; 2005). Recenzenci: prof. Maciej Haman (UW), prof. Czesław Walesa (KUL).

Doktoranci

Studia stacjonarne

 • Marta Jaśkiewicz
 • Natalia Kopiś
 • Karina Ozga
 • Katerina Shchehelska
 • Marta Szewczyk
 • Anna Szymańska
 • Paula Śliwa
 • Marcin Wojtasiński
 • Radosław Zemło

 

Otwarte przewody doktorskie

 

 • Marcin Wojtasiński, Wpływ przewidywalnej częstości i kolejności ekspozycji bodźca dźwiękowego w wymiarze czasowym i przestrzennym na orientację uwagi słuchowej w warunkach prostej i złożonej sceny akustycznej, 2019
 • Natalia KopiśWpływ atrakcyjności twarzy i informacji dotyczącej odczuwanego bólu na neuronalne korelaty empatii. Badanie potencjałów wywołanych (ERP), 2018.
 • Marta Szewczyk, Wpływ przewidywalnej częstości i przewidywalnej kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych w wymiarze przestrzennym i czasowym na orientację uwagi w zadaniach detekcji i dyskryminacji. Badania okulograficzne i ERP, 2017
 • Marta Jaśkiewicz, Czynniki wpływające na przetwarzanie syntaktyki w muzyce. Badanie ERP, 2016

 

arrow__01

Recenzje

tytuły profesorskie

2019

 • Romuald Polczyk, Psychologia zeznań świadków (Uniwersytet Jagielloński, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2019.
 • Marcin Szwed, Międzymodalna plastyczność mózgu (Uniwersytet Jagielloński, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2019.

rozprawy habilitacyjne

2019

 • Katarzyna Zawadzka, Pamięć w ujęciu strategicznym: Aspekty pamięciowe i metapamięciowe (recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2019.
 • Rafał Stryjek, Szczur dziki (Rattus norvegicus) jako obiekt badań nad zachowaniem – analiza porównawcza szczura dzikiego z jego laboratoryjnymi odmianami (opinia dotycząca zasadności odwołania dr. Rafała Stryjka od uchwały Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego odmawiającej nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia), 2019.

2018

 • Mirosław Mikicin, Usprawnianie uwagi i optymalizacja stanu relaksu u sportowców i pracowników biurowych, jako skutek treningu neurofeedback-EEG i relaksacji (recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2018.
 • Łukasz Okruszek, Przetwarzanie interakcji komunikacyjnych w schizofrenii w kontekście automatycznego i wolicjonalnego poznania społecznego (Uniwersytet Warszawski, recenzent powołany przez Radę Wydziału Psychologii UW), 2018.
 • Michał Kuniecki, Rola charakterystyki fizycznej oraz semantyki w przetwarzaniu bodźców emocjonalnych (Uniwersytet Jagielloński, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2018.

2017

 • Jarosław Michałowski, Poznawcze i psychofizjologiczne mechanizmy tendencyjności uwagi i pamięci w lęku fobicznym (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii w Filii we Wrocławiu, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2017.

2016

 • Przemysław Tomalski, Poznawcze i mózgowe mechanizmy audiowizualnej percepcji dźwięków mowy. Poszukiwania predyktorów rozwoju językowego (Uniwersytet Warszawski, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)
 • Marek Nieznański, Pamięć informacji kontekstowej. Badania eksperymentalne z wykorzystaniem procedury generowania oraz metody modelowania wielomianowego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, recenzent powołany przez Radę Wydziału UKSW)

2015

 • John Nezlek, Rozwój metod badawczych w badaniach codziennych ludzkich doswiadczeń oraz rozwój analiz wielopoziomowych w psychologii społecznej i psychologii osobowości (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, członek komisji powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).

 • Remigiusz Szczepanowski, Określenie mechanizmów świadomego i nieświadomego spostrzegania emocji. Modele obliczeniowe interakcji świadomości i emocji z wykorzystaniem teorii detekcji sygnałów (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).

 • Aneta Brzezicka, Psychofizjologiczne mechanizmy działania pamięci roboczej oraz ich dysfunkcje u osób cierpiących na zaburzenia nastroju (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, członek komisji powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).

2014

 • Adam Chuderski, Integracja relacyjna jako prawdopodobne podłoże poznawcze inteligencji płynnej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).

 • Michał Wierzchoń, Granice świadomości. W poszukiwaniu poznawczego modelu subiektywności (recenzent powołany przez Radę Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków).

2013

 • Andrzej Augustynek, Uzależnienia komputerowe; rozpoznanie i terapia (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).

 • Sławomir Śpiewak, Rozgrzewanie uwagi - wyczerpywanie woli - uległość: Mechanizmy adaptacji umysłu do wysiłku poznawczego (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).

 • Marcin Szwed (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, przewodniczący komisji habilitacyjnej powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)

2012

 • Hanna Bednarek, Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym? Poznawcze uwarunkowania dezorientacji przestrzennej (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)
 • Michał Harciarek, Dysfunkcje poznawcze u osób z przewlekłą niewydolnością nerek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, członek komisji habilitacyjnej, powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)

2011

 • Grzegorz Króliczak, Podłoże neuronalne rzeczywistych i symulowanych czynności manualnych (recenzent powołany przez Radę Wydziału Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań)

2010

 • Alicja Grochowska, Procesy kategoryzacji i zniekształcenia pamięciowe w reklamie (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)

2007

 • Irena Iskra-Golec, Ultradobowe i asymetryczne rytmy przetwarzania bodźców prezentowanych lateralnie (recenzent powołany przez Radę Wydziału Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Warszawa)
 • Piotr Jaśkowski, Proste i odwrócone prymowanie reakcji ruchowej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)
 • Anna Maria Zawadzka, Dlaczego przywiązujemy się do marki? (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)
 • Marek Kowalczyk, Myśli oderwane od zdania: Geneza dystrakcjii mechanizmy obronne (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)

arrow__01

rozprawy doktorskie

2019

 • Koryna Lewandowska, Decision Bias In Working Memory Recognition Tasks - A Cognitive Neuroscience Perspective (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Marek), 2019
 • Maciej Raś, Neural bases and mechanisms of actions involving complex tools (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Króliczak), 2019.

2018

 • Anna Anzulewicz, The influence of levels of processing and temporal selection on the dynamics of visual awareness (promotor: dr. hab. Michał Wierzchoń), 2018.
 • Krzysztof Hanusz, Wpływ poczucia skuteczności na efekt ekspozycji na grę komputerową (promotor: prof. dr. hab. Małgorzata Kossowska), 2018.

2017

 • Paweł Mordasiewicz, Wpływ procesów kontroli na zapominanie indukowane przypominaniem (RIF) (promotor: prof. dr hab. Alina Kolańczyk), 2017
 • Ewa Szumowska, Motivational predictors of multitasking: Need for cognitive closure and multitasking strategy and performance (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska), 2017
 • Mateusz Woźniak, Neurocognitive and psychological correlates o f identification with an avatar (promotor: dr hab. Krzysztof Mudyń), 2017

2016

 • Magda Gawłowska, Behavioral and neural indicators of deterministic learning dynamics (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Marek).
 • Izabela Stolarczyk, Dystans psychologiczny a elastyczność pojęć, wyrazistość preferencji i forma graficznego przedstawienia obiektu z perspektywy teorii poziomów reprezentacji N. Liberman i Y. Trope’a (promotor: prof. dr hab. Jan F. Terelak).
 • Alicja Niedźwiecka, Wpływ kierunku spojrzenia i mimicznej ekspresji emocji na orientowanie się u niemowląt w wieku 9-12 miesięcy (promotor: dr hab. Maciej Haman)
 • Anita Białuńska, Czynniki wpływające na precyzję synchronizacji sensomotorycznej (promotor: prof. nadzw. dr hab. Simone Dalla Bella).

2015

 • Błażej Skrzypulec, Status przedmiotu percepcji wzrokowej w perspektywie nauk kognitywnych (promotor: dr. hab. Sebastian T. Kołodziejczyk)
 • Lan Bui-Wrzosińska, Now You See Me, Now You Don’t: The Role of Dynamic Patterns of Visual Face Scanning in the Shaping of Dehumanized Perception (promotor: prof. dr. hab. Andrzej Nowak)

2014

 • Szczepan Grzybowski, Mózgowe mechanizmy przetwarzania przymiotników związanych ze stanem afektywnym (promotor: prof. dr. hab. Jan Kaiser).
 • Jan Przewoźnik, Strategie myślenia w złożonych sytuacjach gry w szachy. Badania eksperymentalne nad wnioskowaniem przez analogię (promotor: prof. dr hab. Adam Biela).

2013

 • Anna Oroń, Trening percepcji czasu wyzwaniem dla terapii afazji: badania behawioralne, elektrofizjologiczne i fMRI (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg).

2011

 • Mateusz Gola, Elektrofizjologiczne wskaźniki obniżenia sprawności uwagi w procesie starzenia, (promotor: prof. dr hab. Andrzej Wróbel).
 • Maciej Michalak, Ocena podprogowego przetwarzania bodźców wzrokowych u osób z zaburzoną funkcją jąder podkorowych, na przykładzie osób z chorobą Parkinsona (promotor: dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk, prof. IP PAN).

2010

 • Monika Lewandowska, Wpływ treningu w percepcji czasu na funkcjonowanie poznawcze i neuronalną reprezentację postrzegania sekwencji (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg), 2010.
 • Dominik Borawski, Wpływ aktywizowania myślenia kategorialnego, narracyjnego i dialogowego na samoocenę i emocje w zależności od typu organizacji Ja (promotor: prof. dr hab. Piotr Oleś), 2010.

2008

 • Piotr Zieliński, Znaczenie psychologiczne barw w zależności od ich subiektywnej oceny i parametrów kolorymetrycznych (promotor: prof. dr hab. Tytus Sosnowski)

2007

 • Tomasz Jankowski, Struktura koncepcji siebie i procesy przetwarzania informacji o sobie u osób o różnym stopniu uważności (promotor: prof. dr hab. Piotr Oleś)

2006

 • Marcin Cholewa, Tempo i selektywność procesu rozpoznawania informacji jako wskaźnik postaw moralnych (promotor: prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński)
 • Aleksandra Kozankewycz, Stereotypy grup mniejszościowych. Badanie studentów Zachodniej Ukrainy (promotor: prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński)
 • Katarzyna Przystanek, Oddziaływanie „agresywnych” gier komputerowych na agresję projekcyjną chłopców w wieku dorastania (promotor: prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska)

2005

 • Agata Błachnio, Psychologiczne determinanty nielojalności w relacjach interpersonalnych. Badania empiryczne (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Zaleski)
 • Mariusz Tomasz Wołońciej, Reprezentacja poznawcza kultury pracy (promotor: prof. dr hab. Adam Biela)
 • Ivanna Szubina, Czynniki skuteczności reklamy społecznie użytecznej (promotor: prof. dr hab. Adam Biela)

Recenzje inne

 • Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki (2003-): kilkaset wniosków o finansowanie projektów badawczych z zakresu psychologii i pedagogiki oraz nauk o sztuce.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009): 1 wniosek o finansowanie projektu badawczego międzynarodowego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-): kilkadziesiąt raportów końcowych w ramach prac Zespołu Stałego NCN
 • Czasopisma (2000-): Communication Theory, Perceptual and Motor Skill, Przegląd Psychologiczny, Studia Psychologiczne, Psychologia – Etologia – Genetyka, Roczniki Psychologiczne, Psychologia Rozwojowa, Ethos, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
 • Wydawnictwa (2005-): Wydawnictwo UJ, Wydawnictwo KUL

 

Magisteria

2019

 • Emilia Gołda (2019) Efekt czystej ekspozycji figuratywnych i abstrakcyjnych obrazów V. Kandinsky’ego na ich ocenę estetyczną

 • Kamil Szczepan Królik (2019) Wpływ atrakcyjności grupy na ocenę atrakcyjności jej członków

 • Wojciech Czupryn (2019) Wpływ języka dominującego, niedominującego i czasu ekspozycji na powstawanie fałszywych wspomnień w zmodyfikowanych listach Deese, Roediger&McDermott

 • Przemysław Stańczyk (2019) Wpływ identyfikacji grupowej na ocenę obrazów malarskich u ekspertów i nie-ekspertów

 • Wojciech Baran (2019) Wpływ kompozycji obrazu na aktywność okoruchową ekspertów i nie-ekspertów w dziedzinie sztuk wizualnych

 • Andrzej Kopeć (2019) Wpływ kontaktu wzrokowego na powstawanie fałszywych wspomnień

 • Aleksandra Czapek (2019) Wpływ indukcji nastroju i stylu spostrzegania na poziom kreatywności

 • Karolina Helena Dubiel (2019) Wpływ torowania afektywnego na ocenę estetyczną obrazów abstrakcyjnych i figuratywnych przez nie-ekspertów w dziedzinie sztuk wizualnych

 • Mateusz Chmiel (2019) Wpływ homogenizacji sensorycznej metodą “Ganzfeld” na rozpoznawanie równowagi dynamicznej w obrazach

 • Jakub Kłoszewski (2019) Wpływ mycia rąk na surowość osądu moralnego

 • Karolina Bajor (2019) Wpływ stylu myślenia, rodzaju sugestii i odstępu czasowego pomiędzy uczeniem się i odtwarzaniem na powstawanie fałszywych wspomnień

 • Radosław Zemło (2019) Wpływ nacechowania afektywnego ujęcia filmowego towarzyszącego ekspozycji twarzy na ocenę jej ekspresji emocjonalnej

 • Urszula Kajda (2019) Wpływ atrakcyjności twarzy przedstawionych na zdjęciach na poziom zaufania do prezentowanych osób

2018

 • Mateusz Niedziela (2018) Wpływ wiedzy eksperckiej na aktywność okoruchową podczas oglądania sceny wizualnej
 • Cezary Nazorek (2018) Wpływ tonalności i ekspresji wykonania utworu muzycznego na intensywność pobudzenia emocjonalnego
 • Mateusz Lisowski (2018) Wpływ wykształcenia muzycznego i liczby dźwięków dysonansowych na rozkład uwagi na głos środkowy w trzygłosowym kontrapunkcie
 • Natalia Żygłowicz (2018) Wpływ wiedzy eksperckiej na preferowanie kompozycji złotego podziału
 • Paula Śliwa (2018) Wpływ typowości bodźca i czasu między jego ekspozycją a przypomnieniem na efekt dezinformacji
 • Katerina Shchehelska (2018) Wpływ wiedzy formalnej dotyczącej stylu malarskiego na strategie oglądania i opisywania obrazu
 • Magdalena Trojanowska (2018) Wpływ potrzeby poznawczego domknięcia na myślenie heurystyczne

2017

 • Paweł Flis (2017) Wpływ obecności treningu siłowego na pojemność pamięci roboczej
 • Agnieszka Muraczyńska (2017) Wpływ rodzaju i tempa muzyki na odtwarzanie informacji
 • Małgorzata Kuśmieruk (2017) Recepcja sensoryczna u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Analiza krytyczna badań
 • Izabela Mazurkiewicz (2017) Elektroencefalograficzne korelaty niezgodności ekspresji emocjonalnej oczu i ust Badanie mózgowych potencjałów wywołanych (ERP)
 • Katarzyna Wrona (2017) Wpływ afektu, wyrazistości i czasu ekspozycji triad semantycznych na trafność sądów intuicyjnych
 • Konrad Pomorski (2017) Konstrukcja i weryfikacja empiryczna Kwestionariusza Wrażliwości Estetycznej
 • Karolina Bielak (2017) Wpływ rozmycia gaussowskiego kontrastów barwnych w obrazach malarskich na ruch gałek ocznych
 • Klaudia Toruń (2017) Wpływ deformacji rozdzielczości obrazu za pomocą pikselizacji na ruch gałki ocznej
 • Piotr Dębiec (2017) Wpływ indukowanego nastroju na rozpoznawanie ekspresji twarzy oglądanych centralnie i peryferycznie
 • Jarosław Łukaszuk (2017) Wpływ indukowanego nastroju smutku i złości na rozpoznawanie emocji na twarzach wyrażających smutek i złość.

2016

 • Emil Dudziak (2016). Wpływ kompozycji fotografii na ocenę ich walorów estetycznych.

 • Bartłomiej Kielar (2016). Wpływ treningu drużynowego sportowców na poziom zdolności werbalnych, społecznych i wzrokowo-przestrzennych.

 • Agata Łopaciuk (2016). Wpływ znajomości utworu słowno-muzycznego na indukcję mimowolnych wyobrażeń muzycznych (INMI).
 • Paulina Paczkowska (2016). Wpływ walencji i pobudzenia wywołanego przez emotikony na zapamiętywanie towarzyszącego im tekstu.

 • Anna Szymańska (2016). Wpływ ukierunkowania uwagi wzrokowej na trajektorię ruchów gałek ocznych podczas oceny estetycznej obrazu.

 • Jan Tarkowski (2016). Percepcja struktur rytmicznych w różnych stanach uwagi.

 • Marcin Wojtasiński (2016). Wpływ treningu w grze go na poziom wybranych zdolności poznawczych.

 • Marzena Wójtowicz (2016). Wpływ rodzaju dźwięku na aktywność okoruchową podczas oglądania sceny wizualnej.

 • Justyna Żak (2016). Wpływ umiejscowienia ostrzeżenia o dezinformacji na poprawność i subiektywną pewność odpowiedzi.

2015

 • Agnieszka Chamerska (2015). Wpływ aktywizacji stereotypu wybranych mniejszości narodowych na ocenę̨ bohaterów niejednoznacznych narracji.

 • Agnieszka Dąbczyk (2015). Wpływ zgodności wyrazu emocjonalnego oczu i ust na rozpoznawanie ekspresji twarzy. Badanie okulograficzne.

 • Karolina Krzyś (2015) Wpływ dezorientacji i strategii orientacji w przestrzeni na trafność́ wyboru kierunku lokomocji.

 • Agnieszka Maślanka (2015). Wpływ bezpośredniej supresji niechcianych wspomnień na pamięć scen wizualnych i pamięć odczuwanych emocji.
 • Kamil Polachowski (2015) Harmonika dzieła muzycznego a proces rozumienia tekstu.

2014

 • Anna Kiljanek (2014). Wpływ autonarracji na preferencje scen wizualnych przedstawionych na fotografiach. Badanie okulograficzne.

 • Agata Maria Królikowska (2014). Wpływ bodźców dźwiękowych na sąd estetyczny i ruch gałek ocznych podczas oglądania dzieła malarskiego.

 • Ewa Nieradka (2014). Wpływ wzrokowej wskazówki uprzedzającej na czas latencji sakad u młodzieży z dysleksją.

 • Elżbieta Piasta (2014). Wpływ zadania ruchowego i wyobrażeniowego na aktywność okoruchową i supresję fal mi.

 • Marta Ratomska (2014). Wpływ wydajności pamięci roboczej na szybkość i poprawność wglądu.

 • Klaudia Rejtman (2014). Wpływ sytuacji wykluczenia społecznego podczas gry na wielkość neuronalnych komponentów N2 i P3.

2013

 • Marcin Drzewiecki (2013). Wpływ relaksacji na poprawność zapamiętywania obrazów.

 • Patrycja Kot (2013). Wpływ treści obrazu malarskiego na ocenę estetyczną i aktywność okoruchową.

 • Marta Kowalska (2013). Wpływ harmoniczności muzyki, poziomu eksperckości i rodzaju zadania na ocenę estetyczną muzyki. Badania ERP.

 • Anna Szpak (2013). Wpływ poziomu eksperckości na okoruchowe korelaty sądu estetycznego.

 • Ilona Szumowska (2013). Wpływ typowości obiektów na zjawisko niedostrzegania zmiany w scenie wizualnej.

 • Dominika Tomczyk (2013). Badanie mózgowych potencjałów skorelowanych z cięciami montażowymi w ścieżce dźwiękowej przekazu audiowizualnego.

 • Izabela Ziętal (2013). Wpływ rozkładu kolorów i luminacji na kodowanie kształtów obiektów przedstawionych w dziełach malarskich.

2012

 • Aleksandra Dziedzina (2012). Wpływ oświetlenia i położenia obiektów w przestrzeni na szybkość i poprawność ich rotacji umysłowych
 • Tomasz Misiuro (2012). Wpływ kolejności ekspozycji fragmentów obiektów dwuwymiarowych na poprawność i szybkość ich rozpoznania. Badanie ruchów gałek ocznych
 • Łukasz Nikel (2012). Potencjały wywołane u osób zależnych i niezależnych od pola, podczas wykonywania Testu Ramki i Pręta
 • Justyna Skobel (2012). Wpływ kontroli ruchów gałek ocznych na szybkość i poprawność wykonania skaningu wyobrażeniowego.

2011

 • Karolina Bodzioch (2011). Aktywność okoruchowa podczas czytania wyrazów z trudnością ortograficzną u młodzieży z dysortografią.
 • Gabriel Hadło (2011). Ruchy gałek ocznych podczas rozwiązywania Testu Figury Złożonej Reya a poziom jego wykonania.
 • Elżbieta Kluska (2011). Wpływ formy komunikatu medialnego na stopień alokacji zasobów uwagi w narrację.
 • Przemysław Tużnik (2011). Wpływ złożoności obiektów trójwymiarowych na wykonywanie zadania rotacji umysłowej.

2010

 • Emilia Zabielska (2010). Badanie potencjałów wywołanych skorelowanych ze zdarzeniami (ERP) w reakcji na cięcia montażowe w przekazie audiowizualnym.
 • Dariusz Zapała (2010). Supresja rytmów µ podczas tworzenia wyobrażeniowej reprezentacji ruchu.

2009

 • Małgorzata Dąbrowska, Wpływ złożoności konturowej i znajomości obiektu dwuwymiarowego na szybkość i poprawność rotacji umysłowych
 • Katarzyna Deja, Wpływ presji czasowej i walencji postawy utajonej wobec sytuacji ryzykownych na podejmowanie decyzji
 • Julita Długosz, Wpływ złożoności i znajomości obiektu dwuwymiarowego na szybkość i poprawność rotacji umysłowych
 • Barbara Knap, Dominacja funkcjonalna ręki a percepcja złożoności narzędzi
 • Magdalena Krupka, Wpływ intonacji wypowiedzi na rozumienie treści przekazu telewizyjnego
 • Stanisław Kosma Leśniak, Wpływ torowania postawy liberalnej i konserwatywnej na poziom obronności percepcyjnej
 • Wojciech Popławski, Wpływ pozycji ciała i położenia linii horyzontu sceny wizualnej na szybkość i poprawność rotacji umysłowych
 • Anna Żelechowska, Wpływ położenia punktu rotacji i ciężaru obiektu naturalnego 3D na szybkość i poprawność rotacji umysłowych

2008

 • Bobel Joanna, Wpływ poziomu optymizmu oraz doświadczenia porażki i sukcesu na rozumienie przekazu telewizyjnego
 • Dolata Izabela, Wpływ poziomu ekspresji ruchowej wykonawcy oraz sposobu słuchania na percepcję utworu muzycznego
 • Godziejewicz Olga, Wpływ presji czasowej i zmęczenia mentalnego na proces kategoryzowania przez osoby dwu- i jednojęzyczne
 • Kadłubowska Marta, Wpływ rodzaju muzyki oraz poziomu niejednoznaczności bodźców wizualnych na kategoryzację percepcyjną
 • Kosińska Kinga, Wpływ obecności metafory wizualnej i jej elementów składowych na płynność, giętkość i oryginalność wygenerowanych jej cech
 • Stadnik Marta, Wpływ rodzaju podkładu muzycznego w przekazie audiowizualnym na ocenę intencji jego bohatera
 • Paroszkiewicz Szymon, Wpływ ram interpretacyjnych komunikatu i systemu wartości na preferencje ryzyka w sytuacji decyzyjnej

2007

 • Chumak Mykola, Wpływ morfologii i wielkości obiektów przestrzennych prezentowanych z różnych punktów widzenia na szybkość ich rotacji wyobrażeniowej
 • Czyż Agnieszka, Trafność monitorowania źródła informacji w zależności od nastroju, instrukcji wyobrażeniowej i kolejności prezentowania komunikatów
 • Jakubowska Małgorzata, Zasoby uwagi podczas odbioru semantycznego i asemantycznego przekazu audiowizualnego, w zależności od poziomu zaangażowania modalności zmysłowych
 • Kochmańska Joanna, Rozpoznawanie informacji w przekazie audiowizualnym w zależności od jej lokalizacji w okolicy cięcia montażowego
 • Oleś Maria Anna, Wpływ złożoności obiektów semantycznych i asemantycznych na szybkość i poprawność ich rotacji wyobrażeniowych
 • Salwa Magdalena, Wpływ nastroju i emocjonalnego nacechowania pojęć na czas trwania ich kategoryzacji i preferencje wyboru jej kryteriów
 • Skorupa Beata, Mechanizmy wyobrażeniowe osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Smyczyńska Idalia, Wpływ formy prezentacji multimedialnej na zapamiętywanie jej treści
 • Stróżak Paweł, Wpływ aktywizacji skryptu, liczby supozycji i odstępu czasowego między zapamiętywaniem a rozpoznawaniem na powstawanie fałszywych wspomnień
 • Wejchenig-Wojciechowska Karolina, Wpływ spójności komunikatów werbalnych i niewerbalnych zachowań bohatera przekazu audiowizualnego na rozpoznawanie intencji jego zachowania przez osoby o wysokim i niskim poziomie empatii i kompetencji komunikacyjnej

2006

 • Drzewiecka Katarzyna, Wpływ wyobrażeń celu aktywności i torowania afektywnego na wolicjonalną kontrolę działania
 • Knyba Krzysztof, Rozumienie animacji edukacyjnej u osób o różnym poziomie umiejętności rotacji figur w zależności od metody pomiaru zapamiętanych informacji i rodzaju formy osobowej komunikatu
 • Lubawa Joanna Małgorzata, Wpływ presji czasu i odpowiedzialności grupowej vs indywidualnej na zmianę decyzji i akceptowany poziom ryzyka u osób o różnych cechach osobowości w ujęciu NEO-FFI
 • Mazurek Joanna, Poznawcze i emocjonalne uwarunkowania zjawiska iluzji wartości pieniądza w sytuacji decyzyjnej
 • Pazera Karolina Dagmara, Zakres pamięci osób twórczych i nietwórczych w sytuacji rozwiązywania zadania podwójnego lub z dystraktorem
 • Pisarek Jolanta Aleksandra, Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera
 • Soszyńska Ewelina Kamila, Wpływ instrukcji wizualizacyjnych na percepcję własnych stanów fizjologicznych, koncentrację uwagi oraz płynność, giętkość i oryginalność rozwiązań zadań dywergencyjnych
 • Trojanowska Agnieszka Kinga, Rozumienie przekazu audiowizualnego zawierającego „tekst taśmowy” (tv-ticker)
 • Wach Rafał Kamil, Wpływ użyteczności i segmentacji materiału multimedialnego na retrospektywną ocenę jego długości oraz ilość zapamiętanych informacji
 • Wieczorek Dominik, Wpływ nastroju i rodzaju schematu problemu na zapamiętanie tego schematu i na rozwiązanie analogicznego problemu

2005

 • Bałaj Bibianna, Wpływ motywacji osiągnięć na wykonanie zadań wyobrażeniowych
 • Horodyska Magdalena, Wpływ nasilenia potrzeby estetycznej na wynik procesu przekształcania wyobrażeń
 • Pająk Karol, Przedpojęciowa kategoryzacja kształtu figur jako podstawa komunikacji wizualnej
 • Radulski Rafał, Skłonność do samooszukiwania się ze względu na poziom samowiedzy i samooceny
 • Sherstyuk Ivan, Ocena intencji i motywów działań głównego bohatera wiadomości telewizyjnej w paradygmacie torowania postświadomego
 • Stafin Małgorzata Anna, Wpływ nasilenia potrzeby afiliacji na wynik procesu przekształcania wyobrażeń
 • Udoj Mirosław, Wpływ nasilenia potrzeby bezpieczeństwa na wynik procesu przekształcania wyobrażeń

2004

 • Ćwik Maciej, Wpływ pobudzenia sieci semantycznej pojęciami z poziomu nadrzędnego, podstawowego i podrzędnego na płynność, giętkość i oryginalność w rozwiązywaniu problemów dywergencyjnych
 • Kłos Diana, Wpływ kolejności prezentacji, czasu odroczenia i werbalizacji treści wyobrażenia na dokładność rozpoznawania bodźca wizualnego
 • Koziak Rafał, Realizacja marzeń w świetle teorii własnej skuteczności Alfreda Bandury
 • Markiewicz Piotr, Neuropoznawcza charakterystyka marzeń sennych
 • Nowaczyńska Bożena, Wpływ pobudzenia pojęć odnoszących się do dominacji i uległości na skuteczność oddziaływania komunikatu perswazyjnego
 • Urban Mirosław Franciszek, Rola pozycji w serii i efektu torowania neutralnych i emocjonalnych wiadomości radiowych w zapamiętywaniu ich treści

2003

 • Kłysewicz Marcin, Transfer danych na poziomie systemów wejścia między analizatorami wzroku i słuchu w świetle koncepcji modułowości umysłu J. A. Fodora
 • Popławski Maciej, Poziom redundancji i rodzaj ekspozycji materiału audiowizualnego a rozpoznawanie informacji telewizyjnej
 • Romanowska Beata Monika, Strategie podejmowania decyzji przez osoby z różnym poziomem dysonansu poznawczego związanym z samooceną
 • Sołomianko Dawid Józef, Gerda Gigerenzera teoria heurystyk poznawczych. Studium krytyczne
 • Szubielska Magdalena Marta, Rola obrazu, dźwięku i nasycenia emocjonalnego przekazu telewizyjnego w zapamiętywaniu treści programów informacyjnych
 • Zabłocka Małgorzata, Wpływ atrybucji odpowiedzialności na decyzje o sprawowaniu kontroli u osób wewnątrz/zewnątrzsterownych z wysoką/niską potrzebą kontroli

arrow__01

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 11:46 - Piotr Francuz