Najważniejsze monografie ujmujące najistotniejsze wyniki badań Katedry Metafizyki zawarte są w następujących pracach:

 

 

Mieczysław A. Krąpiec

 • Realizm ludzkiego poznania, Poznań: Pallottinum 1959; jako Dzieła, t. 2, wyd. 2 (popr.), Lublin: RW KUL 1995;
 • Teoria analogii bytu, Lublin: TN KUL 1959; jako Dzieła, t. 1, wyd. 2 (popr.), Lublin: RW KUL 1993;
 • Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, Kraków: Znak 1962; jako Dzieła, t. 3, wyd. 2, poszerz., Lublin: RW KUL 1995; nowe wyd. Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2005 (tłum. franc. G. Roussel: Pourquoi le mal? Réflexions philosophiques, Paris: Éditions du Dialogue 1967);
 • Z teorii i metodologii metafizyki (wspólnie z S. Kamińskim), Lublin: TN KUL 1962; jako Dzieła, t. 4, wyd. 3 (popr.), Lublin: RW KUL 1994;
 • Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, Lublin: TN KUL 1963; jako Dzieła, t. 5, wyd. 2 (popr.), Lublin: RW KUL 1995;
 • Arystotelesa koncepcja substancji. Ogólna teoria i wybór tekstów (wspólnie z T. Żeleźnikiem), Lublin: TN KUL 1966;
 • Metafizyka. Zarys podstawowych zagadnień, Poznań: Pallottinum 1966; pod zmienionym tytułem: Metafizyka. Zarys teorii bytu, wyd. 2, przejrz. i popr., Lublin: TN KUL 1978, wyd. 3, Lublin: RW KUL 1984, wyd. 4, Lublin: RW KUL 1985, wyd. 5, Lublin: TN KUL 1988; jako Dzieła, t. 7, wyd. 3, Lublin: RW KUL 1995 (Metaphysics. An Outline of the Theory of Being, transl. Th. Sandok, New York: Mariel Publications 1991);
 • Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin: TN KUL 1974, wyd. 2, Lublin: TN KUL 1979, wyd. 3, Lublin: TN KUL 1986; pod skróconym tytułem: Ja – człowiek, jako Dzieła, t. 9, wyd. 5 (popr.), Lublin: RW KUL 1991, Lublin: Wydaw. KUL 2005 (I-Man. An Outline of Philosophical Anthropology, transl. M. Lescoe [i in.], New Britain (Conn.): Mariel Publications 1983);
 • Człowiek i prawo naturalne, Lublin: TN KUL 1975, wyd. 2, Lublin: TN KUL 1986; jako Dzieła, t. 10, wyd. 3 (popr.), Lublin: RW KUL 1993 (Person and Natural Law, transl. M. Szymańska, New York: Peter Lang 1993);
 • De ente et essentia. O bycie i istocie. Przekład, komentarz, studia, Lublin: RW KUL 1981; pod nowym tytułem: Byt i istota. Św. Tomasza „De ente et essentia” przekład i komentarz, jako Dzieła, t. 11, wyd. 2, Lublin: RW KUL 1994;
 • Człowiek – kultura – uniwersytet (wybór i oprac. A. Wawrzyniak), Lublin: RW KUL 1982; jako Dzieła, t. 12, wyd. 2, Lublin: RW KUL 1998;
 • Język i świat realny, Lublin: RW KUL 1985; jako Dzieła, t. 13, wyd. 2 (popr.), Lublin: RW KUL 1995;
 • Człowiek w kulturze, Rzym-Warszawa: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Fundacja Jana Pawła II, Pallottinum 1990, Warszawa: Gutenberg-Print 1996;  jako Dzieła, t. 19, wyd. 2, Lublin: RW KUL 1999;
 • Suwerenność... czyja?, Łódź: Diecezjalne Wydawn. Łódzkie 1990; pt. Suwerenność – czyja?, jako Dzieła, t. 16, wyd. 2 (popr.), Lublin: RW KUL 1996;
 • O rozumienie filozofii, jako Dzieła, t. 14, Lublin: RW KUL 1991, Lublin: Wydawn. KUL 2000;
 • U podstaw rozumienia kultury, jako Dzieła, t. 15, Lublin: RW KUL 1991;
 • Wprowadzenie do filozofii (wspólnie z S. Kamińskim, Z. J. Zdybicką, P. Jaroszyńskim), Lublin: RW KUL 1992; (wspólnie z S. Kamińskim, Z. J. Zdybicką, A. Maryniarczykiem, P. Jaroszyńskim), wyd. 2, poszerz., Lublin: RW KUL 1996, wyd. 2, poszerz., Lublin: Wydawn. KUL 2003;
 • Wprowadzenie do filozofii polityki, cz. I, Lublin: Stow. Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Unia Młodych” 1992;
 • O ludzką politykę!, Katowice: Wydawn. Tolek 1993, 1995, Warszawa: Gutenberg-Print 1996; pt. O ludzką politykę, jako Dzieła, t. 17, Lublin: RW KUL 1998;
 • Odzyskać świat realny, Lublin: TN KUL 1993; jako Dzieła, t. 23, wyd. 2, Lublin: RW KUL 1999;
 • Poznawać czy myśleć. Problemy epistemologii tomistycznej, jako Dzieła, t. 8, Lublin: RW KUL 1994;
 • Psychologia racjonalna, jako Dzieła, t. 20, Lublin: RW KUL 1996;
 • Filozofia co wyjaśnia? Rozumieć rzeczywistość świata i człowieka, Warszawa: Gutenberg-Print 1997; pt. Filozofia – co wyjaśnia?, Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 1998;
 • Ludzka wolność i jej granice, Warszawa: Gutenberg-Print 1997; jako Dzieła, t. 18, wyd. 2, Lublin: RW KUL 2000; nowe wyd. Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2004;
 • Rozmowy o metafizyce. Z Mieczysławem Albertem Krąpcem rozmawia A. Maryniarczyk, Lublin: Stow. Młodzieżowe „Żyć i Poznawać” 1997; jako M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Rozmowy o metafizyce, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2002 (tłum. ros. A. Gordecki: Besedy o metafizike. S Mec¡islavom A. Krompcom besedujet Andz¡ej Marynjarczik, Lublin 1999);
 • Filozofia w teologii, Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 1998; pod nowym tytułem: Filozofia w teologii. Czytając encyklikę „Fides et ratio”, wyd. 2, rozsz., Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 1999;
 • Arystotelesowska koncepcja substancji, jako Dzieła, t. 6, Lublin: RW KUL 2000;
 • Filozofia co wyjaśnia? Filozofia w teologii, jako Dzieła, t. 21, Lublin: RW KUL 2000;
 • Wprowadzenie do filozofii – przewodnik (wspólnie z A. Maryniarczykiem, P. Jaroszyńskim, Z. J. Zdybicką), t. 1–2, Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 2000;
 • O rozumienie świata, jako Dzieła, t. 22, Lublin: Wydaw. KUL 2002;
 • Człowiek jako osoba, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2005, wyd. 2 popr., Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2009;
 • Człowiek i polityka, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2007;
 • Człowiek i kultura, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2008;
 • O Filozofii, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2008.


Andrzej Maryniarczyk

 • Metoda separacji a metafizyka. Związek formowania pojęcia bytu z determinacją przedmiotu metafizyki, Lublin: RW KUL 1985;
 • System metafizyki. Analiza przedmiotowo-zbornego poznania, Lublin: RW KUL 1991;
 • Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości, Zeszyty z metafizyki, Nr 1 Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2006, wyd. 3
 • Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości. Zeszyty z metafizyki, Nr 2, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 1998, 2004, wyd. 2;
 • Realistyczna interpretacja rzeczywistości. Zeszyty z metafizyki, Nr 3, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 1999, 2004, wyd. 2;
 • Metafizyka w ekologii, Lublin: RW KUL 1999;
 • Arystoteles, Metafizyka (tekst grec.-łac.-pol.), tekst pol. oprac. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, na podstawie tłum. T. Żeleźnika, wprowadzenie M. A. Krąpiec, red. nauk. A. Maryniarczyk, t. 1-2, Lublin: RW KUL 1996; wyd. tłum. pol. Warszawa: De Agostini, Altaya 2003;
 • Rozmowy o metafizyce. Z Mieczysławem Albertem Krąpcem rozmawia A. Maryniarczyk, Lublin: Stow. Młodzieżowe „Żyć i Poznawać” 1997; jako M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Rozmowy o metafizyce, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2002 (tłum. ros. A. Gordecki: Besedy o metafizike. S Mec¡islavom A. Krompcom besedujet Andz¡ej Marynjarczik, Lublin 1999)
 • Tomizm. Dla-czego?, Lublin: Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 2001; wyd. 2 poszerz. Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2001;
 • O rozumienie świata (wraz z M. A. Krąpcem), M. Krąpiec, Dzieła XXII, Lublin: RW KUL 2002;
 • O przyczynach, partycypacji i analogii. Zeszyty z metafizyki, Nr 6, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2005;
 • Metoda metafizyki realistycznej, Lublin: Wydaw. KUL 2005;
 • Odkrycie wewnętrznej struktury bytu. Zeszyty z metafizyki, Nr 5, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2006
 • Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy, Zeszyty z metafizyki, Nr 4 Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2007, wyd. 2;
 • Człowiek wobec świata. Studium z metafizyki realistycznej, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2009.

 

Romuald Jakub Weksler-Waszkinel

 • Geneza metafizyki H. Bergsona, Lublin: RW KUL 1986.
 • H. Bergson, Materia i pamięć, tłum. R. J. Weksler-Waszkinel, Kraków Wyd. Zielona Sowa 2006.

 

Krzysztof Wroczyński

 • Prawo wobec moralności. Antonia Rosminiego koncepcja filozofii prawa, Lublin: Wyd. KUL 2008.

 

Tomasz Duma

 • Akt i możność w filozofii realistycznej. Gallusa Mansera interpretacja teorii aktu i możności, Lublin: Wyd. KUL 2008.

 

Paweł Skrzydlewski

 • Polityka w cywilizacji łacińskiej. Aktualność nauki Feliksa Konecznego, Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej 2002.

 

 

Seria Zadania współczesnej metafizyki

Materiały z Międzynarodowych Sympozjów Metafizycznych

 • Poznanie bytu czy ustalanie sensów? z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (1), red. A. Maryniarczyk, M. J. Gondek, Lublin 1999;
 • Rozum otwarty na wiarę z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (2), red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000;
 • Osoba i realizm w filozofii z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (3/4), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002;
 • Błąd antropologiczny z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (5), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003;
 • Metafizyka w filozofii z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (6), red. A. Maryniarczyk, K. StępieńLublin 2004, ss. 497, ISBN 83-918800-3-6, 20,9-14,8 cm
 • Analogia w filozofii z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (7), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005;
 • Substancja natura prawo naturalne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (8), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006;
 • Dusza umysł ciało z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (9), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2007;
 • Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (10), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008;
 • Spór o rozumienie filozofii z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (11), red A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009.

 

 

Przekłady i komentarze

 • Św. Tomasz z Akwinu, De ente et essentia. O bycie i istocie (tekst łac.-pol.), tłum. i komentarz M. A. Krąpiec, Lublin 1981, s. 5-46; nowe wyd. w: M. A. Krąpiec, Byt i istota. Św. Tomasza „De ente et essentia”. Przekład i komentarz, wyd. 2, Lublin 1994, s. 7-47;
 • Arystoteles, Metafizyka (tekst grec.-łac.-pol.), tekst pol. oprac. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, na podstawie tłum. T. Żeleźnika, wprowadzenie M. A. Krąpiec, red. nauk. A. Maryniarczyk, t. 1-2, Lublin: RW KUL 1996; wyd. tłum. pol. Warszawa: De Agostini, Altaya 2003;
 • Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De veritate. Dysputy problemowe O prawdzie (tekst łac.-pol.), tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: RW KUL 1999;
 • Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De bono, De appetitu boni et voluntate. Dysputy problemowe O dobru, O pożądaniu dobra i o woli (tekst łac.-pol.), tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: Wydaw. KUL 2003;
 • Św. Tomasz z Akwinu, O stworzeniu bytów ex nihilo (z Sumy filozoficznej, ks. II, rozdz. 16-18), tłum. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, w: A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, t. 3: Realistyczna interpretacja rzeczywistości, wyd. 2, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2005, s. 144-154;
 • Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De ideis, De scientia dei. Dysputy problemowe O ideach, O wiedzy Boga (tekst łac.-pol.), tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: Wydaw. KUL 2006;
 • Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De sensualitate, De passionibus animae. Dysputy problemowe O zmysłowości, O uczuciach, tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: Wydaw. KUL 2008.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De conscientia, De synderesi. Dysputy problemowe O sumieniu, O synderezie, tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: Wydaw. KUL 2010.

 

Autor: Katarzyna Stępień
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2010, godz. 21:42 - Andrzej Zykubek