Dr Lidia K. Jaskuła, adiunkt

 

 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz socjologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Tytuł magistra socjologii uzyskała na podstawie pracy „Pojednanie polsko-niemieckie według listów biskupów polskich i niemieckich z lat 1965 i 1995", przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Władysława Piwowarskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała na podstawie pracy „Ograniczenia reklamy telewizyjnej w prawie polskim w perspektywie katolickiej nauki społecznej", przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Zdyba. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała po przygotowaniu i publicznej obronie rozprawy doktorskiej nt. „Prawo do dobrego imienia a wolność prasy". Promotorem pracy był prof. dr hab. Wojciech Łączkowski (KUL, UAM), recenzentami: prof. dr hab. Mirosław Granat (UMCS) oraz ks. dr hab. Sławomir Fundowicz (KUL)
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących prawa administracyjnego i prawa mediów, w szczególności prawnych aspektów wolności wypowiedzi i jej ograniczeń oraz relacji zachodzących między wolnością wypowiedzi a innymi chronionymi prawami i wolnościami, administracyjnoprawnych aspektów działalności medialnej, prawa prasowego, prawa reklamy, ochrony małoletnich przed negatywnym wpływem przekazów medialnych, katolickiej nauki społecznej na temat środków społecznego komunikowania. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów prawa, administracji, europeistyki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Doświadczenie praktyczne zdobywała współpracując z firmami polskimi i międzynarodowymi. W latach 2012-2020 pełnieniła funkcję rzecznika prasowego i dyrektora ds. komunikacji KUL. Jest autorką monografii „Prawo do dobrego imienia a wolność prasy” oraz szeregu innych publikacji z obszaru badawczego, którym się zajmuje. 


Zajęcia dydaktyczne:

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - warsztaty

Prawne aspekty komunikacji społecznej - konwersatorium

Publiczne prawo gospodarcze - ćwiczenia

Prawo administracyjne z elementami zarządzania - wykład, ćwiczenia

Prawo prasowe - wykład fakultatywny
Wykaz publikacji:

Monografia:
Prawo do dobrego imienia a wolność prasy, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Artykuły:

 1. Ograniczenia reklamy telewizyjnej w prawie polskim, "Rzecznik Patentowy", 2002, nr 4.

 2. Zasada wolności prasy w prawie polskim, "Prawo Administracja Kościół", 2002, nr 4.

 3. Geneza idei pojednania polsko-niemieckiego w listach biskupów polskich i niemieckich z lat 1965 i 1995, "Prawo-Administracja-Kościół", 2005, nr 4.

 4. Nauczanie społeczne Kościoła na temat reklamy telewizyjnej na tle jej ograniczeń w prawie polskim, w: Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, red. T. Guz, Lublin 2006.

 5. Rola prasy w kształtowaniu świadomości społecznej w zakresie międzynarodowego obrotu towarowego, w: Otwarcie granic rynku a perspektywa być i mieć człowieka oraz narodu, red. A. Kuś, P. Witkowski, Lublin 2006.

 6. Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania, "Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu" 2007, nr 1-2.

 7. Prawna ochrona dziecka przed negatywnym wpływem przekazów medialnych, w: Ochrona dziecka w prawie publicznym, red. J. Parchomiuk i in., Lublin 2008.

 8. I Katedra Prawa Administracyjnego, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński i in., Lublin 2008.

 9. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Standardy w wykonywaniu władzy publicznej. Stalowa Wola, 26 listopada 2007r., "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2008, nr 2.
 10. Prawne standardy działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w: Standardy wykonywania władzy publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, Lublin-Stalowa Wola 2008.
 11. Prawo mediów, w: Leksykon obywatela RP, red. B. Szmulik, S. Serafin, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 12. Ratio legis prawnej ochrony informatorów dziennikarzy (w świetle wyroku ETPC z 27.11.2007 r. - Tillack v. Belgium), „Zeszyty Naukowe WSB im. bp. Jana Chrapka w Radomiu” 2009, nr 1-2.
 13. Metropolie w Polsce - uwagi ogólne, w: Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Uljasz, E. Kruk, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 14. Linia programowa w Prawie prasowym - element zbędny czy konieczny?, w: Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością, red. M. Drożdż, Tarnów 2010.
 15. Działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz ochrony małoletnich odbiorców przed negatywnym wpływem przekazów medialnych, w: Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red. S. Wrzosek, Lublin 2010.
 16. Odpowiedzialna administracja publiczna – administracja etyczna? (Kilka refleksji na temat etycznego aspektu odpowiedzialności w administracji publicznej), w: Ius est ars boni et aequi. Księga Jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, tom I, red. N. Szczęch, Legnica 2010.
 17. Ochrona uczuć religijnych odbiorcy-granice wolności wypowiedzi artystycznej. Wybrane aspekty prawne, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2010 (13).
 18. Uczucia religijne jako granica wolności wypowiedzi (Wybrane zagadnienia prawne), w: Praktyczne aspekty wolnosci wypowiedzi, red. W. Lis, Z. Husak, Toruń 2011.
 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a postulat apolityczności administracji publicznej - pułapka, wyzwanie czy szansa? (Uwagi wybrane), w: Media - czwarta władza? t. 3, cz. 2, red. J. Sobczak, W. Machura, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2011.
 20. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w III RP – kilka refleksji na temat, w: Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń , red. M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz, Warszawa-Lublin 2011.
 21. Służba publiczna realizowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, w: Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.
 22. Protection of Minors against the Negative Influence of Audiovisual Communications as a Challenge to Law in the Light of the Audiovisual Media Services Directive of the European Parliament and of the Council, „Annales Universitatis Apulensis” 2011 (14).
 23. Wymóg ochrony małoletnich przed negatywnym wpływem przekazów audiowizualnych w świetle dyrektywy medialnej jako wyzwanie stawiane KRRiT przez prawo europejskie. Wybrane aspekty prawne, w: Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji, red. E. Jasiuk, G. Maj, Radom 2012.
 24. Samoregulacja w mediach-mechanizm wspomagający odpowiedzialne korzystanie z wolności czy „nowe szaty króla”? w: Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów (tom I), red. J. Sobczak, W. Machura, R. Kowalczyk, Opole 2012.
 25. Wolność działalności dziennikarskiej w perspektywie mowy nienawiści (wybrane aspekty prawne), w: Status prawny dziennikarza, red. W. Lis, Warszawa 2014.

 26. Ograniczenia telewizyjnej reklamy produktu leczniczego w prawie polskim, Roczniki Nauk Prawnych (25) 2015, nr 2.

 27. Aksjologiczne ramy stanowienia prawa powszechnie obowiązującego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (zagadnienia wybrane),w: Aksjologia prawa administracyjnego, t. I, red. Jan Zimmerman, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

 28. Wolność wypowiedzi i wolność wyznania w kolizji ze skutkiem śmiertelnym. Uwagi wybrane na kanwie wyroku ETPC z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Tagiyev i Huseynov v. Azerbejdżan. "Studia Prawnicze KUL" 2020, nr 1, s. 111-143, DOI: https://doi.org/10.31743/sp.5343 
 29. Wolność słowa realizowana w ramach wolności religii w Kościele Katolickim w Polsce a prawne ograniczenia dotyczące epidemii SARS-Cov-2, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2021, t. 24, s. 279-300,  DOI: https://doi.org/10.31743/spw.12692
 30. Wolność prasy w Polsce w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2, w: System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, s. 347-366.

 31. Disinformation regarding COVID-19 in light of the priorities of the European Commission and the legal regulations binding and currently drafted in Poland, “Review of European and Comparative Law” 2022, vol. 49, nr 2, s. 225–251, DOI: https://doi.org/10.31743/recl.13539

 32. Administracji publicznej współpraca z prasą – przykra konieczność czy szansa?, „Acta Iuridica Resoviensia" 2022, nr 2 (37), s. 117-133.
 33. Problemy w wykonywaniu zadań przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w kontekście utworzenia Rady Mediów Narodowych, „Studia Prawnoustrojowe" 2022, nr 58, s. 163-180, https://doi.org/10.31648/sp.8004
 34. Conflict of values in the licensing procedure for broadcasting radio and television programmes in Poland, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 2022, nr 2, s. 165-181, https://doi.org/10.32084/tkp.4884

 

Referaty:

 

Prawna ochrona dziecka przed negatywnym wpływem przekazów medialnych, Sympozjum "Ochrona dziecka w prawie publicznym", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Tomaszów Lubelski, 25 maja 2007 r.

 

Linia programowa w prawie prasowym - element zbędny czy potrzebny?, II Ogólnopolska Konferencja Etyki Mediów nt. Wolność słowa w przestrzeni publicznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 24-25 maja 2008 r.

 

Uczucia religijne odbiorcy -  granica wolności wypowiedzi artystycznej? (Wybrane aspekty prawne), Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Wokół granic swobody wypowiedzi", Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 28-29 października 2009 r.


Protection of Minors against the Negative Influence of Audiovisual Communications as a Challenge to Law in the Third Milenium, International Scientific Conferenece „The Law and The Third Millenium Challanges”, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Alba Iulia, Rumunia, 19-20 listopada 2010 r.

 

The Position of Mass Media in Europe – the Polish Example, The Annual Nanovic’s Faculty Members Meeting- panel "How Many More Crises Can Europe Take?", Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana, USA 14 września 2011 r.

 

Protection of Minors against the Negative Influence of Audiovisual Communications, Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra, Hiszpania, 7-11 kwietnia 2014 r.

 

Protection of Journalists’ Sources of Information - The European and Polish Perspective, Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra, Hiszpania, 7-11 kwietnia 2014 r.

 

The Position of Mass Media in Europe. General remarks concerning the Media in Europe in the context of the EU legislation, Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra, Hiszpania, 7-11 kwietnia 2014 r.

 

Wolność prasy w Polsce w czasie epidemii SARS-CoV-2. Wybrane aspekty prawne, XIII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka "Ochrona praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych", ONLINE, 26-27 kwietnia 2021 r.

 

Administracji publicznej współpraca z prasą – przykra konieczność czy szansa?, Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Administracja współpracująca -współdziałanie, partnerstwo, kooperacja", ONLINE, 16 czerwca 2021 r.

 

Kompatybilność rozwiązań legislacyjnych dotyczących dezinformacji na temat epidemii COVID-19 proponowanych na poziomie europejskim i krajowym w Polsce, XIV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka "Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych", ONLINE, 25-26 kwietnia 2022 r.

 

Problemy w wykonywaniu zadań przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w kontekście utworzenia Rady Mediów Narodowych, XXI Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Problemy w wykonywaniu zadań administracji publicznej”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Mrągowo 25-26 maja 2022 r.

 

Konflikt wartości w postępowaniu koncesyjnym na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego „Konflikty wartości w publicznym prawie gospodarczym", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 12-14 czerwca 2022 r.

 

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie reklamy produktu leczniczego jako instrument ochrony zdrowia. Między wolnością wypowiedzi, wolnością działalności gospodarczej a odpowiedzialnością za zdrowie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W trosce o godność, życie i zdrowie człowieka – zagadnienia administracyjnoprawne", Łódzkie Spotkania Prawnicze, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 23 listopada 2022 r.

 

Europejski akt o wolności mediów jako element ochrony demokratycznego ładu medialnego? Uwagi wybrane, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształtowanie ładu gospodarczego w kontekście aktualnych wyzwań i zagrożeń. Dylematy prawne", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ONLINE, 02 grudnia 2022 r.

 

Popularyzacja:

 

Instytucja katolicka w kontakcie z mediami. Na przykładzie działalności rzecznika prasowego KUL, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, 14 grudnia 2013 r.

 

Od 100 lat jest KUL. Niezmienna misja w zmieniającym się świecie,  Konferencja "KUL dziś i jutro", Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, 16 czerwca 2018 r.

 

Praca rzecznika prasowego KUL, V Dni Dziennikarza: W ogniu pytań. Praca rzecznika prasowego, KUL, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, 3 kwietnia 2019 r.

 


Konsultacje:

Środa, 17:30-19:00 (C-702 lub MS Teams)


PLAN ZAJĘĆ


Kontakt:
e-mail: lidia.jaskula@kul.pl

Autor: Bartosz Kuś
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2023, godz. 17:28 - Lidia Jaskuła