dr hab. Wojciech Daszkiewicz

 

 

Monografie:

 

 • Intuicja intelektualna w metafizyce (Lublin: TN KUL, 2014), ISBN978-83-7306-669-4
 • Byt – Człowiek – Kultura. Studium z filozofii kultury (Lublin: PTTA, 2019), ISBN 978-83-65792-17-4

 

Redakcje naukowe:

 

 • Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, W. Daszkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013– współredacja.
 • Stanisław Kamiński, On the Methodology of Metaphysics. Z metodologii metafizyki, tłum. M. B. Stępień, wersja dwujęzyczna, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu/Società Internazionale Tommaso D’Aquino, Lublin-Roma2018 – redakcja tomu.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Dysputa o prawdzie. Dysputy problemowe o prawdzie, Kwestia 1, tłum. A. Białek, seria: Teksty – Przekłady – Komentarze, Polskie Towarzysto Tomasza z Akwinu, Lublin 2018 – redakcja tomu.
 • Temistiusz, Parafraza księgi XII „Metafizyki” Arystotelesa, tłum. M. A. Komsta, seria: Teksty – Przekłady – Komentarze, Polskie Towarzysto Tomasza z Akwinu, Lublin 2018 – redakcja tomu.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o sumieniu. Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 16 i 17, tłum A. Białek, seria: Teksty – Przekłady – Komentarze, Polskie Towarzysto Tomasza z Akwinu, Lublin 2018 – redakcja tomu.
 • Andrzej Maryniarczyk, Dlaczego stworzenie „ex nihilo”. Teoria metafizycznego kreacjonizmu, Polskie Towarzysto Tomasza z Akwinu, Lublin 2018 – redakcja tomu.
 • O realizm w filozofii, seria: Wykłady Otwarte Imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2018 – redakcja tomu.
 • Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu, seria: Zadania współczesnej metafizyki, t. 20, red. A. Maryniarczyk, N. Kunat, W. Daszkiewicz, Lublin 2018 – współredacja.

 

Artykuły:

 

 • Poznanie zdroworozsądkowe i jego funkcja w filozofii realistycznej w ujęciu M. A. Krąpca „Człowiek w kulturze” 19 (2007), s. 243–263.
 • Sokrates jako autorytet na przykładzie dialogów Platona, w: Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, red. J. Zimny, Stalowa Wola – Rużomberok 2008, s. 315–327.
 • Gardnera teoria inteligencji wielorakich – założenia filozoficzne, „Cywilizacja” 26 (2008), s. 75–83.
 • Dziedzictwo uniwersytetu średniowiecznego, „Cywilizacja” 30 (2009), s. 30–40.
 • Rola intuicji intelektualnej w odczytywaniu pierwszych zasad. Porównanie stanowisk Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, w: Filozofia o religii, red. W. Dłubacz, Lublin 2009, s. 53–77.
 • Charakterystyka kultury masowej, „Cywilizacja” 33 (2010), s. 55–65.
 • Wielokulturowość a ideologia multikulturalizmu, „Cywilizacja” 33 (2010), s. 196–199.
 • Małżeństwo i rodzina w badaniach antropologii kulturowej, „Cywilizacja” 33 (2010), s. 20–31.
 • Rozumienie człowieka w cywilizacji łacińskiej – na podstawie poglądów Feliksa Konecznego, w: Kultura i oświata w europejskim międzywojniu, red. R. Bryzek, J. Urban, Siedlce 2010, s. 17–28.
 • Podstawowe rozumienie kultury. Ujęcie filozoficzne, „Roczniki Kulturoznawcze” 1 (2010), nr 1, s. 43–64.
 • Antropologiczne aspekty kultury współczesnej, w: O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 69–79.
 • Polska kultura narodowa w ujęciu M. A. Krąpca, „Cywilizacja” 37 (2011), s. 51–63.
 • Magia w kulturze w ujęciu J. G. Frazera, w: Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny, red. E. Jarmoch [i in.], t. II, Monografia nr 133, Siedlce 2012, s. 9–25.
 • Człowiek – homo religiosus czy tylko konsument?, w: Uniwersalizm Chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, red. R. T. Ptaszek, M. Piwowarczyk, Lublin 2012, s. 315–327.
 • Religia w badaniach antropologii kulturowej, w: Bezpieczeństwo człowieka a religia, red. E. Jarmoch [i in.], t. II, Monografia nr 143, Siedlce 2013, s. 21–35.
 • Kulturowe meandry konsumpcji, „Cywilizacja” 45 (2013), s. 86–97.
 • Emocjonalno-racjonalny rys polskości w ujęciu M. A. Krąpca „Cywilizacja” 47 (2013), s. 41–52.
 • Fenomen kultury z perspektywy kulturoznawcy, w: Sztuka i realizm. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, red. T. Duma i inni, Lublin 2014, s. 73–88.
 • Bronisława Malinowskiego funkcjonalna teoria kultury, „Człowiek w Kulturze” 24 (2014), s. 321–344.
 • Zawirowania cywilizacji europejskiej, w: Człowiek – Kultura- Bezpieczeństwo, red. P. Gondek, Lublin 2014, s. 29–41.
 • Culture from the perspective of realistic philosophy, “Studia Gilsoniana” 4 (2015), nr 4, s. 393–403.
 • Ewolucjonistyczna teoria kultury w antropologii społecznej, „Zeszyty Naukowe KUL” 58 (2015), nr 3 (231), s. 77–92.
 • The Dilemmas of Globalization „Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society” 10 (2016), 140–148.
 • Źródła ekspansji cywilizacji europejskiej „Zeszyty Naukowe KUL” 59 (2016), nr 3, s. 89–108.
 • Greek and Roman Roots of European Civilisation, “Studia Gilsoniana” 6:3 (July–September 2017), s. 381–404.
 • Religia jako nośnik cywilizacji, “Roczniki Kulturoznawcze” 8 (2017) nr 3, s. 7–24.
 • Cywilizacje i konflikty, „Cywilizacja” 65 (2018), s. 86–101.
 • Między napięciem a koegzystencją – oblicza wielokulturowości, w: Napięcie w tekstach kultury, red. P. Maciąg, Katowice 2018, s. 13–35.

 

Hasła encyklopedyczne:

 

 • Spostrzeżenie, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. nacz. A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 157–161.
 • Zdrowy rozsądek, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. nacz. A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 909–912.
 •  

Sprawozdania, omówienia i recenzje:

 

 • Recenzja: M. A. Krąpiec, Człowiek i kultura, Lublin 2008, w: „Zeszyty Naukowe KUL” LII (2009), nr 2 (206), s. 107–107.
 • Omówienie: Osoba i uczucia, red. A. Maryniarczyk [i in.], Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2010, 547 str., w: „Zeszyty Naukowe KUL” LIII (2010), nr 2 (210), s. 115–118.
 • Sprawozdanie z Trzeciego Dnia Kulturoznawcy, w: „Przegląd Uniwersytecki” styczeń-kwiecień 2013, nr 1-2 (141-142), s. 35.

 

 

 

 

Autor: Wojciech Daszkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2020, godz. 19:48 - Wojciech Daszkiewicz