dr hab. Wojciech Daszkiewicz

 

Referaty na Konferencjach Międzynarodowych:

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918–1939), organizowana przez Katedrę Polonistycznej Wiedzy Stosowanej i Katedrę Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 4–5 grudnia 2008, referat: Człowiek w cywilizacji łacińskiej według Feliksa Konecznego

 • Polsko-słowacka Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Człowiek w społeczeństwie: Przemiany w nauce, filozofii, kulturze i moralności. Historia – współczesność – perspektywy, organizowana przez Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, Bielsko-Biała – Międzybrodzie Żywieckie, 5–6 maja 2009, referat: Bronisława Malinowskiego funkcjonalna koncepcja kultury

 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo człowieka a wartości, organizowana przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 7–9 września 2009, referat: Podstawy rozumienia kultury. Na kanwie rozważań M. A. Krąpca

 • XII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka, organizowane przez Katedrę Metafizyki KUL, Lublin, 10 grudnia 2009, prowadzenie sekcji pt. Problem uczuć pożądliwych

 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna, organizowana przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 7–9 września 2010, referat: Problem integralnego rozwoju człowieka we współczesnej kulturze

 • Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Idee – Człowiek – Filozofia, Stary Sącz 5-8 sierpnia 2010; referat: Problem magii w kulturze

 • Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Idee – Człowiek – Filozofia, Stary Sącz 3-7 sierpnia 2011; referat: Ewolucjonistyczna teoria kultury

 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Aksjologiczne aspekty dyskursu humanistycznego, organizowanej przez Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie, Chełm 17-19 czerwca 2011; referat: Kultura jako intelektualizacja natury

 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo techniczny, organizowana przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 7–9 września 2011, referat: Kulturowe implikacje magii według J. G. Frazera

 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo techniczny, organizowana przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 7–9 września 2012, referat: Funkcjonalna teoria kultury

 • III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Idee – Człowiek – Filozofia, Stary Sącz 1-5 sierpnia 2012; referat: Człowiek w kulturze konsumpcyjnej

 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo człowieka a religia, organizowana przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 7–9 września 2013, referat: Religia w badaniach antropologii kulturowej

 • III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Idee – Człowiek – Filozofia, Stary Sącz 1-5 sierpnia 2013; referat: Zawirowania kultury zachodniej

 • XVI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” nt. Spór o naturę ludzką; prowadzenie sekcji pt. natura ludzka a kultura

 

Referaty na Konferencjach Krajowych:

 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15–20 września 2008, tytuł referatu: Rola intuicji intelektualnej w odczytywaniu pierwszych zasad. Porównanie stanowisk Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu

 • XXI Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie, zorganizowane przez Koło Filozoficzne Studentów KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 24-26 październik 2009; referat: Arystotelesa koncepcja intuicji intelektualnej

 • Konferencja naukowa pt. Sztuka w kulturze współczesnej, zorganizowana przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki KUL, Lublin 4 grudnia 2009, referat: Antropologia kultury współczesnej

 • Dzień kulturoznawcy: Kultura i dyplomacja kulturalna, organizowany przez Instytut Kulturoznawstwa KUL, 13 stycznia 2010; referat: Tabu w kulturze

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.Duchowy wymiar człowieka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź, 26-27 października 2010; referat: Kultura jako duchowy wymiar życia ludzkiego w ujęciu M. A. Krąpca

 • Konferencja naukowa pt. Wzajemność w kulturze. Teoria i praktyka, zorganizowana przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki KUL, Lublin 15 grudnia 2010, referat: Intencjonalny charakter kultury

 • Ogólnopolskie Sympozjum pt. Alternatywnośc i pluralizm współczesności a uniwersalizm chrześcijański, organizowane przez Katedrę Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych KUL, Lublin 12-13 maja 2011; referat: Człowiek – homo religiosus czy tylko konsument?

 

Autor: Wojciech Daszkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2020, godz. 19:50 - Wojciech Daszkiewicz