Ojciec Profesor Edward Iwo Zieliński OFMConv

 

 

Zieliński Edward (imię zakonne: Iwo), syn Szczepana i Anny z domu Błaszak, ur. 6. IX. 1939 w Kamionce pow. Gniezno; OFMConv (prowincja gdańska św. Maksymiliana Kolbego).

Szkołę podstawową ukończyłem w Gnieźnie, tam też rozpocząłem naukę w gimnazjum ogólnokształcącym (1953-55); w 1955 wstąpiłem do zakonu franciszkanów konwentualnych prowincji warszawskiej Niepokalanego Poczęcia NMP; w 1955-56 odbyłem nowicjat w Niepokalanowie; w 1956-58 kontynuowałem naukę w zakresie szkoły średniej w Jaśle i Niepokalanowie, zakończoną maturą eksternistyczną w Grodzisku Mazowieckim; w latach 1958-60 studiowałem filozofię w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi, a w 1960-64 - teologię w WSD OO. Franciszkanów w Krakowie, gdzie 4. VII. 1964 otrzymałem święcenia kapłańskie. W tymże roku 1964 rozpocząłem studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL; zakończyłem je magisterium z zakresu historii filozofii w 1967 uzyskanym na podstawie pracy edytorskiej pisanej pod kierunkiem ks. prof. M. Kurdziałka (praca została wydana drukiem razem z pracą ks. S. Wielgusa: Kwestie wstępne do „Disputata in veterem artem" według Benedykta Hesse. Wydanie tekstu na podstawie rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: 2037, 2043, 2455, w: Acta Mediaevalia, Lublin 1973, s. 159-230). W 1968-69 byłem na kursie doktoranckim na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (studia musiałem przerwać z powodu choroby nowotworowej jelit, po czterech operacjach w Rzymie i piątej w Warszawie).

1.XII. 1971 r. rozpocząłem pracę na KUL jako asystent dokumentacji naukowej w Redakcji Encyklopedii Katolickiej (w latach 1971-77 byłem członkiem zespołu merytoryczno-leksykograficznego, który przygotował tomy II-IV Encyklopedii; opracowywałem merytorycznie i leksykograficznie wszystkie hasła z zakresu filozofii), a od 1.X.1972 jako asystent naukowo-dydaktyczny przy kierowanej przez ks. prof. M. Kurdziałka Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W 1976 uzyskałem tytuł doktora na podstawie napisanej pod kierunkiem ks. prof. M. Kurdziałka rozprawy: Nieskończoność bytu Bożego w filozofii Jana Dunsa Szkota. Od 1.X.1977 r. byłem adiunktem przy wymienionej wyżej Katedrze. 11.V.1988 r. Senat Akademicki KUL nadał mi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, zatwierdzony przez CKK 30.I.1989 r. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł: Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota. 21.III.1989 r. Senat Akademicki KUL powołał mnie na stanowisko docenta w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej; uchwałę zatwierdził Minister Edukacji Narodowej 30.VI.1989 r. Od 22.XI.1990 do 30.IX.2008 r. kierowałem wyżej wymienioną Katedrą, od 1.III.1992 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora uzyskałem 2.IX.2004 r.; 23.VI.2006 uzyskałem stanowisko profesora zwyczajnego Od 1.X.2008 r. kieruję Katedrą Wiedzy o Kulturze Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL. W latach 1990-93 pełniłem funkcję kierownika Sekcji Teoretycznej Wydziału Filozofii KUL.

W latach 1978-2002 wykładałem historię filozofii (głównie starożytnej i średniowiecznej) w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi; od chwili uzyskania habilitacji prowadziłem tam seminarium naukowe (regularne kontynuowanie tych prac przerwała ponownie choroba nowotworowa i operacje w 1998 i 2001 r.).
Oprócz zajęć w Lublinie prowadziłem cykle wykładów kursorycznych dla studentów eksternistów: w dwóch seriach w Lewoczy na Słowacji (dla studentów filozofii; 2 osoby napisały u mnie magisteria, jedna doktorat); we Lwowie (przez pięć lat, po jednej serii w semestrze, dla studentów Wydziału Teologii); w Paryżu (prowadzę je nadal).

Przez trzy semestry, w latach 2000-2001, prowadziłem serie wykładów z historii średniowiecznej filozofii franciszkańskiej w Instytucie Franciszkańskim w Krakowie; w semestrze letnim 2007/2008 prowadziłem tam wykłady poświęcone filozofii Jana Dunsa Szkota.

Pod moim kierunkiem prace magisterskie napisało około 70 osób.

Dziewięć osób uzyskało stopień doktora:

  1. Ks. Jan Jędraszek SAC, Koncepcja stworzenia w dziełach św. Tomasza z Akwinu, 2000;
  2. O. Grzegorz Salamon OFM, Koncepcja poznania intuicyjnego u Jana Dunsa Szkota, 2001;
  3. Marcin Podbielski, Platońska krytyka sztuki i jej źródła, 2002;
  4. Roman Majeran, Epistemologiczne i metodologiczne podstawy krytyki poznania teologicznego u Wilhelma Ockhama, 2002;
  5. Martyna Koszkało, Struktura bytu indywidualnego i jego jednostkowienie. Analiza wybranych dzieł Jana Dunsa Szkota, 2002;
  6. Ks. Vladimir Littva, Wyjaśnienie ontycznego statusu zła w dziełach świętego Augustyna, 2003;
  7. Monika Agnieszka Komsta, Aleksandra z Afrodyzji polemika ze stoicyzmem, 2004;
  8. Marek Osmański, Filona z Aleksandrii etyka upodabniania się do Boga, 2004;
  9. Anna Palusińska, Filozofia ikony u Teodora Studyty i Nicefora, 2005.

 

Autor: Edward Iwo Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2009, godz. 20:30 - Andrzej Zykubek