[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1997

ADAMIAK Elżbieta, Rola rodziny w formacji kapłana, 2-3(38-39), s. 183-190.

ANKIETA "Ethosu": czy kryzys autorytetu? 1(37), s. 171-194: Od Redakcji, s. 171-172; Paweł Bortkiewicz TChr, Autorytet Boży a ludzki, s. 173-174; Elżbieta Adamiak, Mistrz i świadek, s. 175-176; Bohdan Pociej, Potrzeba wielkich autorytetów, s. 176-178; ks. Jerzy Szymik, Niezmienna potrzeba światła, s. 178-180; Zygmunt Perz SJ, Autorytet, jego uwarunkowania i nie-odzowność, s. 180-183; Norman Davies, Autorytet i krytycyzm, s. 183-186; Andrzej Grzegorczyk, Argument - nie autorytet, s. 186-187; Stefan Sawicki, Autorytet tak, ale jaki?, s. 187-189; Ewa Podrez, Autorytet w czasie pluralizmu i tolerancji, s. 189-190; Jacek Wojtysiak, Autorytet: kto i dla jak wielu?, s. 190-192; Elżbieta Sujak, Zagrożenie entropią społeczną, s. 192-194.

AUGUSTYN Józef SJ, Formacja do kapłaństwa dzisiaj. Na marginesie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Pastores dabo vobis", 2-3(38-39), s. 126-136.

BAJDA Jerzy [J.B.], Wymiary kapłaństwa [Od Redakcji], 2-3(38-39), s. 5-8;

- Maryja a kapłaństwo, 2-3(38-39), s. 143-152.

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria, Oddziaływanie obrazów przemocy na psychikę, 4(40), s. 33-49.

CHABRAJSKA Dorota, Papież końca wieku [Omówienia i recenzje], 2-3(38-39), s. 295-302.

CHLEWIŃSKI Zdzisław ks., Kryzys autorytetu?, 1(37), s. 160-167.

CHUDY Wojciech [W.Ch.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje],2-3(38-39), s. 314-315, 316;

- O ethos środków społecznego przekazu [Sprawozdania], 2-3(38-39), s. 353-357;
- O dwóch rodzajach nudy [Przez pryzmat Ethosu], 2-3(38-39), s. 375-376;
- Forma ocalająca [Od Redakcji], 4(40), s. 5-8;
- Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(40), s. 298-299.

CYDZIK Jacek CSSR, Tadeusz Styczeń SDS, Czy prawda zobowiązując zniewala czy wyzwala? [O seminarium Instytutu Jana Pawła II KUL u OjcaŚwiętego w Castel Gandolfo 12-14 sierpnia 1997 rozmawiają Jacek Cydzik CSSR i Tadeusz Styczeń SDS] [Sprawozdania], 4(40), s. 301-309.

DELORME Andrzej, Komunizm - "niedoceniony" destruktor środowiska naturalnego, 1(37), s. 232-242.

DUCZMAL Agnieszka, Tadeusz Styczeń SDS, Communio musicantium et communio personarum, czyli współbrzmienie i wspólnota osób [O muzyce i etyce rozmawiają Agnieszka Duczmal i ks. Tadeusz Styczeń] [Rozmowy "Ethosu"], 4(40), s. 225-241.

DYBCIAK Krzysztof, O poemacie Karola Wojtyły "Myśląc Ojczyzna...", 2-3(38-39), s. 216-225.

DYSKUSJA o autorytecie nauczyciela, 4(40), s. 249-268: Adrian Lesiakowski, Szkoła to ludzie, s. 249-251; Józef Fert, Służyć prawdzie..., s. 251-252; Jan Gałkowski, Nauczyciel z wybitną osobowością - mistrz, s. 252-253; Dorota Chabrajska, Autorytet nauczyciela - autorytet szkoły, s. 253-255; Jarosław Merecki SDS, Autorytet nauczyciela - autorytet prawdy, s. 255-256; Anna Kawalec, Głębokie korzenie kryzysu autorytetu nauczyciela, s. 257-258; Danuta Kurczab, Zawód i powołanie, s. 258-260; Jerzy Cieszkowski, Co z tym autorytetem?, s. 260-262; Henryk Czarniawski, Wiarygodność nauczyciela, s. 263-265; Wojciech Chudy, Potrzeba przezwyciężenia przeszłości, s. 265-266; Sławomir J. Żurek, "Autorytet nauczyciela!", s. 267-268.

DZWONKOWSKI Roman SAC, Kapłan w świecie bez Boga - cena tożsamości, 2-3(38-39), s. 206-215.

FERT Józef, Okruchy bezradnej dobroci..., 4(40), s. 90-96.

FILIPIAK Maria, Osiemnasty rok pontyfikatu Jana Pawia II [Kalendarium], 1(37), s. 311-321;

- Wzory osobowe [Bibliografia], 1(37), s. 323-335;
- Kapłaństwo [Bibliografia], 2-3(38-39), s. 377-389;
- Artysta - sztuka - kultura [Bibliografia], 4(40), s. 337-344.

GACKA Bogumił MIC, Misterium macierzyństwa, 2-3(38-39), s. 153-163.

GIUSSANI Luigi ks., Chcę przekazać młodzieży to, co sam otrzymałem [Rozmowa ks. Alfreda Wierzbickiego z ks. Luigim Giussanim] [Rozmowy "Ethosu"], 2-3(38-39), s. 227-238.

GOŁASZEWSKI Włodzimierz, Polscy misjonarze - traperzy Kościoła [Reportaż], 2-3(38-39), s. 255-265.

GÓRA Jan OP, Od kultury winy do kultury wstydu. Młodzi wobec autorytetów, 1(37), s. 144-149.

GÓRKA Tomasz, Wierność w czasie próby, 2-3(38-39), s. 280-283.

GÓŹDŹ Krzysztof ks., Misja społeczna kapłana, 2-3(38-39), s. 191-200.

GUT Arkadiusz, Filozoficzne pięćdziesięciolecie [Sprawozdania], 2-3(38-39), s. 340-346.

HANUSIEWICZ Mirosława, Ciało jako symbol w kazaniach o Maryi Pannie Czystej Jana z Szamotuł Paterka, 4(40), s. 211-223.

IŁOWIECKI Maciej, Strażnicy, żeglarze i błazny. Autorytety i media, 1(37), s. 64-73.

JACHYMEK Jan, Wincenty Witos - mąż stanu [Omówienia i recenzje], 1(37),s. 263-266.

JACKO Jan F., Koncepcja Teatru Rapsodycznego w recenzjach Karola Wojtyły, 4(40), s. 109-122.

JAN PAWEŁ II, Chrystus jest prawdą, 1(37), s. 11-13;

- Kapłan - szafarz daru i tajemnicy, 2-3(38-39), s. 11-18;
- Piękno "rzeczy widzialnych i niewidzialnych", 4(40), s. 11-14.

JEŻYNA Krzysztof ks., Duszpasterstwo akademickie wspólnotą, 2-3(38-39), s. 201-205;

 - Stała obecność sumienia [Sprawozdania], 2-3(38-39), s. 337-339.

JORDAN Wisława, Nec mergitur! O sztuce polskiej końca XIX wieku [Sprawozdania], 4(40), s. 310-316.

KIEREŚ Henryk, Spór o teorię sztuki, 4(40), s. 67-77.

KIJEWSKA Agnieszka, Ite ad Anselmum! [Sprawozdania], 1(37), s. 291-294.

KITOWSKA-ŁYSIAK Małgorzata, Magazyn sztuki, 4(40), s. 150-160.

KLEKOT Ewa, Obraz tego Boga, którego wielbi artysta. O obecności sacrumw sztuce współczesnej, 4(40), s. 187-194.

KOLEK Leszek S., Magie poezji [Omówienia i recenzje], 4(40), s. 269-277.

KOWALEWSKA Małgorzata, Autorytet i moc tradycji [Omówienia i recenzje],1(37), s. 253-259.

KRZYSZKOWSKI Zbigniew ks., Kapłaństwo w ujęciu Maxa Thuriana, 2-3(38-39), s. 284-286.

MACHARSKI Franciszek kard., Słowo i krew, 2-3(38-39), s. 19-20.

MARCINIAK Janusz, Dom życia, 4(40), s. 161-166.

MARCZEWSKI Marek, "Modląc się położyli na nich ręce" (Dz 6, 6). Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim, 2-3(38-39), s. 36-50;

- Prezbiteriat i episkopat w chrześcijaństwie starożytnym [Omówienia i recenzje], 2-3(38-39), s. 267-275.

MAZURCZAK Małgorzata U., Człowiek wobec Boga w sztuce średniowiecznej, 4(40), s. 195-210.

MERECKI Jarosław SDS [J.M.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 1(37), s. 268-269;

- Nowelizacja ustawy o aborcji - niepokój i nadzieja [Przez pryzmat Ethosu], 1(37), s. 307-309;
- Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 2-3(38-39), s. 315;
- Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(40), s. 297.

MESSORI Vittorio, O celibacie (tłum. Jarosław Merecki SDS), 2-3(38-39),s. 32-35.

MIKULSKA Patrycja, Owoce jedności [Sprawozdania], 1(37), s. 286-290.

MIZIŃSKA Jadwiga, Autorytet: przywódca czy przewodnik?, 1(37), s. 210-218;

- Nad "postmodernistycznym" numerem "Ethosu" [Sprawozdania], 1(37), s. 295-297.

MURAWSKI Krzysztof, Czy autorytety w Polsce upadają? Przyczynek do teorii suwerenności, 1(37), s. 133-143.

NAGY Stanisław SCJ, "Z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany" (Hbr 5,1), 2-3(38-39), s. 23-31.

NIEDAŁKOWSKI Krzysztof ks., Sztuka - sacrum - rytuał. Współczesna perspektywa polska, 4(40), s. 50-54.

NOTY O AUTORACH, 1(37), s. 337-343; - 2-3(38-39), s. 391-398; - 4(40), s. 347-354.

NOWOSAD Sławomir ks., Między Wieczernikiem a Kalwarią. Jana Pawia II wielkoczwartkowe listy do kapłanów, 2-3(38-39), s. 69-79.

OJCZYZNA wierszem [Myśląc Ojczyzna]: 4(40), s. 243-248: Tadeusz Różewicz, s. 243; ks. Jan Sochoń, s. 244; Ludmiła Marjańska, s. 244; ks. Jerzy Szymik, s. 245-247; Paweł Przywara, s. 247-248.

OLBRYCHT Katarzyna, Jan Paweł II jako autorytet wychowawczy. Autorytet i jego miejsce we współczesnej kulturze, 1(37), s. 101-110.

PAPIERKOWSKA Anna, Papież w oczach artystów [Omówienia i recenzje],4(40), s. 290-292.

PAWLUKIEWICZ Piotr ks., Jakim Kościołem jesteśmy? Autorefleksja na głos,2-3(38-39), s. 104-125.

PAWŁOWSKI Zdzisław ks., Posłuszeństwo i prawda w retoryce politycznego dyskursu w Pierwszej Księdze Samuela, 1(37), s. 86-100.

PETRY MROCZKOWSKA Joanna, Autorytet czy autonomia – perspektywa amerykańska, 1(37), s. 201-209.

PIERONEK Tadeusz bp, Samoświadomość Kościoła w Polsce, 2-3(38-39),s. 98-103.

PIETRZAK-THEBAULT Joanna, Nadzieja i wyzwanie [Pontyfikat w oczach świata], 1(37), s. 299-305.

POCIEJ Bohdan, Co się stało z muzyką w naszym stuleciu?, 4(40), s. 21-32.

PRZYWARA Paweł, Frutti di mare, 4(40), s. 81-82.

RATZINGER Joseph kard., Śpiewajcie Panu pieśń nową (tłum. Jarosław Merecki SDS), 4(40), s. 17-20.

RAUSCHER Anton SJ, Prawo do wolności religijnej w społeczeństwie świeckim (tłum. Hanna Tomaszewska-Ujma), 1(37), s. 77-85.

RĄBCA Paweł ks., Muzyka może być dobra albo zła. O duszpasterskiej funkcji studia muzycznego [Sprawozdania], 2-3(38-39), s. 347-352.

REALE Giovanni, Utrata poczucia formy. Platon i ontologiczny wymiar piękna (tłum. Jarosław Merecki SDS), 4(40), s. 55-66.

RITTER Cezary [C.R.], "Nie lękajcie się władzy Chrystusa" [Od Redakcji], 1(37), s. 5-8;

- [C.R.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 1(37), s. 267, 268;
- Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 2-3(38-39), s. 314, 316-317;
- Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(40), s. 296, 297-298.

RODZIŃSKI Adam, "Wypłyń na głębię..." (Łk 5,4) [Myśląc Ojczyzna], 2-3(38-39), s. 239-240.

RODZIŃSKI Stanisław, Sztuka - droga do prawdy czy targowisko próżności?, 4(40), s. 133-139.

RYNIO Alina, Autorytet osób znaczących w kształtowaniu osobowości dojrzałej, 1(37), s. 121-129;

- Solidarność to jest sprawa wielka [Sprawozdania], 2-3(38-39), s. 324-326.

RYSZKA Elżbieta, Rodzina soczewką przemian społecznych [Omówienia i recenzje], 4(40), s. 293-295.

SAWICKI Stefan, O poezji, czyli o przekraczaniu granic, 4(40), s. 83-89.

SEWERYNIAK Lucyna OCD, Posłannictwo siostry zakonnej w czasie zagrożenia duchowości, 2-3(38-39), s. 172-179.

SKÓRZYŃSKI Piotr, Ważny krok w kierunku prawdy. O "pogromie kieleckim", 1(37), s. 260-262;

- Sprostowanie w sprawie recenzji książki K. Kąkolewskiego "Umarły cmentarz" [Listy], 4(40), s. 345.

SŁAWIŃSKA Irena, Autorytet nauczyciela?, 1(37), s. 197-200.

SOCHOŃ Jan ks., Mój dom, mój bliźni, moja Ojczyzna... Zapiski wiary, 4(40),s. 179-186.

SPAEMANN Robert, Kontrowersyjna natura filozofii (tłum. Jarosław Merecki SDS), 1(37), s. 36-50;

- Inicjatywa "My jesteśmy Kościołem" i duch Soboru (tłum. Jarosław Merecki SDS) [Pontyfikat w oczach świata], 2-3(38-39), s. 365-374.

STACHEWICZ Krzysztof, Dzieje ruchu "księży patriotów" w Polsce Ludowej,1(37), s. 219-231.

STARNAWSKI Witold, Jak mogło do tego dojść? [Przez pryzmat Ethosu],4(40), s. 333-336.

STRĘKOWSKI Jan, Czy minął już czas dysydentów? [Sprawozdania], 2-3(38-39), s. 327-328.

STRÓŻEWSKI Władysław, Mała fenomenologia autorytetu, 1(37), s. 32-35.

STYCZEŃ Tadeusz SDS, Objawiać osobę... Karol Wojtyła: etyk wśród etyków urzeczonych osobą (Mistrz widziany oczyma ucznia), 1(37), s. 17-31;

- Prawda o osobie: godność osobista wobec godności osobowej. Odpowiedź Tadeuszowi Szkołutowi [Polemiki], 2-3(38-39), s. 243-253.
- oraz Agnieszka Duczmal, Communio musicantium et communio personarum, czyli współbrzmienie i wspólnota osób [O muzyce i etyce rozmawiają Agnieszka Duczmal i ks. Tadeusz Styczeń] [Rozmowy "Ethosu"], 4(40), s. 225-241;
- oraz Jacek Cydzik CSSR, Czy prawda zobowiązując zniewala czy wyzwala? [O seminarium Instytutu Jana Pawła II KUL u Ojca Świętego w Castel Gandolfo 12-14 sierpnia 1997 rozmawiają Jacek Cydzik CSSR i Tadeusz Styczeń SDS] [Sprawozdania], 4(40), s. 301-309.

SZCZUREK Jan D. ks., Kapłaństwo służebne według listów wielkoczwartkowych Jana Pawła II, 2-3(38-39), s. 80-87;

- Idea i wartość kapłaństwa w życiu i nauczaniu Jana Pawła II [Sprawozdania], 2-3(38-39), s. 319-323.

SZKOŁUT Tadeusz, Prawda i godność osobowa człowieka [Polemiki], 2-3(38-39), s. 241-242.

SZOSTEK Andrzej MIC, Prawda i dialog: między relatywizmem a pluralizmem, 1(37), s. 51-63.

SZWED Antoni, Szkice z filozofii polityki [Omówienia i recenzje], 2-3(38-39), s. 309-313;

- Sørena Kierkegaarda próba przezwyciężenia estetycznego chrześcijaństwa, 4(40), s. 169-178;
- Kościół zredukowany do polityki [Omówienia i recenzje], 4(40), s. 284-286.

SZYMIK Jerzy ks., Rozbita lutnia, czarodziejska różdżka. O poezji Josepha von Eichendorffa, 4(40), s. 123-130.

ŚWIĘS Kazimierz ks., Pastoralne credo biskupa Wyszyńskiego [Omówienia i recenzje], 2-3(38-39), s. 276-279.

TEUSZ Grażyna i Leszek, Kryzys tożsamości człowieka i społeczeństwa. Pytania pierwsze, 1(37), s. 150-159.

TRELA Janusz, Dzieło "pięknej teologii" [Omówienia i recenzje], 4(40), s. 287-289.

TRUSKOLASKA Anna, Forum w obronie prawdy [Sprawozdania], 2-3(38-39), s. 358-364.

ULFIK Iwona, Przemoc w mediach audiowizualnych [Sprawozdania], 4(40), s. 317-320.

WAWRZYNKOWSKI Marian, Pontyfikat Jana Pawia II w filatelistyce [Pontyfikat w oczach świata], 4(40), s. 321-331.

WĘCŁAWSKI Tomasz ks., Zaprawdę, Ty jesteś Bogiem ukrytym, 2-3(38-39), s. 51-65.

WIERZBICKI Alfred ks., W podróży do Itaki [Myśląc Ojczyzna], 1(37), s. 243-251.

WOJCIECHOWSKI Jan S., Polska sztuka lat dziewięćdziesiątych - przezwyciężanie postmodernizmu, 4(40), s. 140-149.

WOJTAROWICZ Teresa OP, Bogactwo i wyrzeczenie. Formacja w żeńskich instytutach życia konsekrowanego wobec współczesnych wymagań, 2-3(38-39), s. 164-171.

WOJTYŁA Karol kard., Francja - u źródeł wewnętrznego ruchu misyjnego, 2-3(38-39), s. 91-97.

ZABŁOCKI Janusz, O autorytecie Prymasa Tysiąclecia, 1(37), s. 111-120.

ZAWISZA Artur, Z gabinetu rektora [Omówienia i recenzje], 2-3(38-39), s. 303-308;

- Statystyki wyborcze a obraz Ameryki [Sprawozdania], 2-3(38-39), s. 329-336.

ZDANIEWICZ Witold SAC, Dzisiejszy ethos kapłana, 2-3(38-39), s. 137-140.

ZIELIŃSKI Andrzej, Wolność w kulturze współczesnej [Sprawozdania], 1(37),s. 271-285;

- Karola Wojtyły sąd nad historią [Omówienia i recenzje], 2-3(38-39),s. 287-294.

ZIEMIŃSKI Ireneusz, Postmodernizm, czyli szaleństwo rozumu [Omówienia i recenzje], 4(40), s. 278-283.

ZIEMKIEWICZ Rafał A., Polska fantastyka - spotkanie trzech pokoleń, 4(40),s. 97-108.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 12:54 - Anna Swęda