Informacja o realizacji projektu

„Sofokles i jego tragedie" (1 H01C 05929). Kierownik projektu - prof. dr hab. Robert R. Chodkowski. Termin realizacji: 31 X 2005 - 30 IV 2008 r.

Zgodnie z opisem projektu umieszczonym we Wniosku oraz harmonogramem wykonania projektu badawczego, zawartym w Umowie, dokonałem przekładu z języka greckiego na język polski tekstu sześciu tragedii Sofoklesa, to jest Ajasa, Trachinek, Elektry, Króla Edypa, Filokteta i Edypa w Kolonos. Przekładu partii dialogowych sztuk poety dokonałem, zgodnie z tradycją, przyjętą dla tłumaczeń dramatu antycznego, jedenastozgłoskowcem, natomiast partie chóralne zostały oddane wierszem wolnym rytmizowanym, dostosowanym do nastroju i treści poszczególnych stasimonów, parodosów i kommosów. Językiem przekładu jest współczesny język literacki, bez archaizacji, tak by był zrozumiały dla najmłodszej generacji Polaków. Nie jest to przekład dosłowny, lecz tłumaczenie oddające możliwie najwierniej myśl wielkiego poety, nastrój pieśni chóralnych oraz dramaturgię poszczególnych scen, jak i całości. Dla ułatwienia cytowania tekstu moich tłumaczeń w pracach naukowych, starałem się, by polskie wersy odpowiadały wersom oryginału greckiego tak co do treści, jak i ilości w partiach chóralnych i dialogowych.

Przekłady zostały zaopatrzone w komentarze w postaci przypisów z informacjami na temat rzeczy i osób. Elementy komentarzowe występują również w uwagach didaskalicznych oraz we wstępach do poszczególnych sztuk. Jednak te szczegółowe wstępy obejmują przede wszystkim analizy treściowo-literackie oraz interpretacje, uwzględniające aktualny stan badań nad spuścizną Sofoklesa, lecz także interpretacje własne autora przekładu.

Wstęp ogólny, który poprzedza całość opracowania, składa się z trzech części: 1) części pierwszej, ukazującej rozwój tragedii greckiej od początków do czasów Sofoklesa zgodnie z najnowszym stanem badań; 2) części drugiej, w której omówiono życie i twórczość Sofoklesa, ze szczególnym uwzględnieniem jego myśli religijnej; 3) części trzeciej, poświęconej zagadnieniu teatru greckiego i realiom teatralnym. Ważne uzupełnienie stanowi bibliografia wybrana, odnosząca się do całości opracowania, lecz zawierająca także jako nowość obszerny spis najważniejszych prac poświęconych recepcji tragedii greckiej.

W wyniku realizacji projektu badawczego powstało opracowanie, obejmujące 561 stron wydruku komputerowego. Z tego drukiem w Towarzystwie Naukowym KUL ukazał się już przekład Króla Edypa (Sofokles, Król Edyp, Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył R. R. Chodkowski, Lublin 2007) [oraz przekład Elektry (Sofokles, Elektra, Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył R. R. Chodkowski, Lublin 2008)]. Pozostałe cztery sztuki są również przygotowane do druku jako tom I zbiorowego wydania tłumaczeń dzieł Sofoklesa.

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2009, godz. 11:28 - Stanisław Sarek