Informacja o realizacji projektu

„Równość i korzyść. Amertyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybu­tywnej" (promotorski) (N 101 037 32/3894). Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Barbara Chyrowicz. Główny wykonawca - mgr Tomasz Kwarciński. Termin rea­lizacji: 9 V 2007 - 8 V 2008 r.

Zgodnie z harmonogramem projektu badawczego w okresie 8 VI - 31 VIII 2007 r. odby­łem kwerendę biblioteczną w British Library w Londynie. Zapoznałem się m.in. z nastę­pują­cymi pozycjami książkowymi: S. Alkire, Valuing Freedoms: Sen's Capability Approach and Poverty Reduction; R. Lal Basu, Magnificent Man in Quest of Ethics; A. Kaufman (red.), Capabilities Equality. Basic issue and problems; J. P. Sterba, Justice. Alternative Political Perespectives.

W okresie 27 VI - 8 VIII 2007 r. dokonałem analizy zebranego materiału (pozycji książ­kowych oraz artykułów) oraz uszczegółowiłem plan rozprawy doktorskiej. Przyjąłem plan rozprawy doktorskiej składający się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy jest poświęcony analizie głoszonego przez A. Sena przekonania, że każda akceptowalna teoria porządku społecznego (sprawiedliwości) musi odwoływać się do jakiejś idei równości. Kolejne cztery rozdziały dotyczą weryfikacji hipotezy głoszącej, że Sena koncepcja sprawiedliwości zorien­towana na ludzkie możliwości jest najlepszą spośród egalitarnych teorii sprawiedliwości.

W okresie 15 XI 2007 - 8 II 2008 r. dokonałem redakcji tekstu rozprawy doktorskiej. Napisałem rozdziały od pierwszego do piątego oraz wstęp i zakończenie. Uporządkowałem również bibliografię pracy.

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2009, godz. 12:21 - Stanisław Sarek