Katedra funkcjonowała do 12 maja 2014 r.

 

 

 

ks. dr hab. Józef Turek, prof. KUL

Katedra Filozofii Kosmologii została utworzona 1 października 1998r. W ramach katedry prowadzone są badania z zakresu filozofii kosmologii. Dotyczą one dwóch podstawowych zagadnień:

 • Kwestie metaprzedmiotowekosmologii jako nauki przyrodniczej. W ramach tego podejścia rozważane są i analizowane następujące zagadnienia szczegółowe: 
  • metodologia zewnętrzna kosmologii:
   • kosmologia jako nauka przyrodnicza,
   • proces formowania się kosmologii jako nauki przyrodniczej - ujęcie historyczne,
   • analizy bazy empirycznej kosmologii pod względem:
    • jej wiarygodności,
    • sposobu zdobywania i
    • roli w rozwoju kosmologii,
   • rozwój kosmologii jako przykład rozwoju nauki w ogóle,
  • metodologia wewnętrzna kosmologii:
   • istota i rola tej metodologii w uprawianiu kosmologii,
   • wybór i uzasadnienie podejmowanej przez kosmologów strategii badawczej,
   • analiza treściowa założeń przyjmowanych w punkcie wyjścia kosmologii i analiza ich zasadności,
   • próby określenia Wszechświata jako przedmiotu kosmologii,
   • problematyka tzw. zagadnień granicznych,
 • Kwestie przedmiotowedotyczące problematyki filozoficznej pojawiającej się w kontekście osiągnięć współczesnej kosmologii. W szczególności problematyka ta jest klasyfikowana jako:
  • szeroko rozumiana filozofia przyrody:
   • problematyka czasu, przestrzeni i czasoprzestrzeni,
   • kauzalna i deterministyczna struktura czasoprzestrzeni,
   • czasowa i przestrzenna skończoność czy też nieskończoność Wszechświata,
   • jedność i jedyność Wszechświata,
   • dynamiczność oraz ewolucyjność Wszechświata,
   • problematyka subtelnego dostrojenia Wszechświata do życia biologicznego - podejście antropiczne,
  • problematyka z zakresu filozofii Boga
   • zagadnienie czasowego początku Wszechświata w świetle teorii Wielkiego Wybuchu,
   • teistyczne i ateistyczne wyjaśnienie kosmicznych koincydencji,
   • planowość Wszechświata i możliwość teistycznego argumentu,
   • celowość Wszechświata i teleologiczna argumentacja za istnieniem Boga,
  • problematyka ontologiczna
   • intelligibilność Wszechświata,
   • przygodność Wszechświata.

W ramach prowadzonych w Katedrze badań ostatnio zostały opublikowane następujące pozycje:

 • Turek J., Filozofia kosmologii - zarys problematyki (Philosophy of Cosmology - outline of the issue), "Roczniki Filozoficzne" LIII(2005), n. 2, pp. 269-308.
 • Turek J., Możliwości wyjaśnienia kosmicznych koincydencji w ramach wheelerowskiej wersji Hipotezy Wielu Wszechświatów (The Possibility of the explanation of the cosmic coincidences in the frame of the Wheeler's version of the Many Worlds Hypothesis), Filozofia Nauki, XIV(2006) Nr 1, pp. 129-147.
 • Turek J., Wyjaśnienie antropiczne w kosmologii (The anthropic explanation in cosmology), "Roczniki Filozoficzne" LIV(2006), n. 2, pp. 267-298.
 • Turek J., Interpretacje filozoficzne faktów naukowych, Lublin 2008.
 • Turek J., Filozoficzne interpretacje faktów naukowych, Lublin 2009.
 • Dąbek D., Kosmologia Edwarda Arthura Milne’a i jej filozoficzne implikacje, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • Dąbek D., Zastrzeżenia wobec kreacjonistycznej interpretacji Wielkiego Wybuchu, „Roczniki Filozoficzne”, 59 (2011), nr 2, s. 73-90.
 • Filozofia przyrody, red. S. Janeczek, D. Dąbek, J. Herda, A. Starościc, Lublin 2013, ss. 473 [Seria: Dydaktyka filozofii t. 3, red. S. Janeczek].

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2014, godz. 13:49 - Andrzej Zykubek