RH 55 (2007) z. 4

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

ARCHITEKTURA // ARCHITECTURE

 • Lechosław LAMEŃSKI, Tadeusz Stryjeński i konkurs na projekt schro­niska dla osieroconych i zaniedbanych chłopców z Fundacji im. ks. Alek­sandra Lubomirskiego w Krakowie w 1887 roku. Przyczynek do działal­ności konkursowej architekta // Tadeusz Stryjeński and the Contest for the Design of a Shelter for theNeglected Boys from the Prince Aleksander Lubomirski Foundation in Kraków in 1887. A Monograph on the Contest Activity of the Archi­tect (Sum.) [7- 26]
 • Agnieszka WYSOCKA, Bydgoskie kamienice z okresu międzywojennego // The Inter-war Tenements in Bydgoszcz (Sum.) [33-42]
 • Barbara LITWIN, Rozwój przestrzenny miasta Chełma w okresie między­wojennym - historia powstania „Nowego Miasta" // The Spatial Development of Chełm in the Inter-war Period - the History of the Establishment of „New Town" (Sum.) [51-76]
 • Jadwiga JAŹWIERSKA, Z dziejów przebudowy gmachu Biblioteki Uni­wersyteckiej KUL // On the History of the Reconstruction of the Building of KUL Libra­ry(Sum.) [91-106]

MALARSTWO // PAINTING

 • Agnieszka KUCZYŃSKA, Historia kurtyny teatralnej // The History of the Theatrical Curtain (Sum.) [121-142]
 • Jacek JAŹWIERSKI, Włoskie Rozkosze wyobraźni Josepha Addisona // The Italian Pleasures of Imagination by Joseph Addison (Sum.) [151-166]
 • Edyta CHLEBOWSKA, Cypriana Norwida Christiani ad leones - w stronę ikonograficznych i semantycznych poszukiwań // Cyprian Norwid's Christiani ad leones - Towards Iconographic and Se­mantic Quests (Sum.) [167-182]
 • Dorota NIEDZIAŁKOWSKA, Twarze dandysa? Autoportrety Stanisława Ignacego Witkiewicza // Faces of a Dandy? Stanisław Witkacy's Self-Portraits (Sum.) [183-209]
 • Paulina ZARĘBSKA, Historia przyjaźni Mariana Wawrzenieckiego i Anto­niego Gawińskiego // A History of Marian Wawrzeniecki's and Antoni Gawiński's Friend­ship(Sum.) [215-240]
 • Elżbieta BŁOTNICKA-MAZUR, Kilka uwag o życiu i twórczości ma­larskiej Bohdana Kelles-Krauzego // Some Remarks on the Life and Painting of Bohdan Kelles-Krauze (Sum.) [245-258]
 • Elżbieta MATYASZEWSKA, Maria Wodzicka - zapomniana malarka ze Lwowa // Maria Wodzicka - une peintre de Lwów oubliée (Rés.) [Maria Wodzicka - forgotten painter from Lvov] [279-298]

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 21:04 - Stanisław Sarek