RH 54 (2006) z. 4

SPIS TREŚCI// TABLE OF CONTENTS

60-LECIE KATEDRY HISTORII SZTUKI NOWOŻYTNEJ KUL // SIXTIETH ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF THE HISTORY OF MODERN ART

 • Ks. Jan NIECIECKI, Katedra Historii Sztuki Nowożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zarys dziejów // The Department of the History of Modern Art in the Catholic University of Lublin John Paul II. An Outline of History (Sum.) [5-12]
 • Bibliografia prac osób zatrudnionych w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej KUL za lata 1945-2005 (Wybór) (oprac. Irena Rolska-Boruch) [15-40]
 • Rozprawy doktorskie powstałe w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej KUL w latach 1986-2005 (oprac. Irena Rolska-Boruch) [41-66]

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Piotr KRASNY, Marek WALCZAK, Konfesja. Kilka uwag o znaczeniu terminu oraz jego używaniu i nadużywaniu w polskiej literaturze historyczno­arty­stycznej // Confession. A Few Remarks on the Meaning of the Term and its Use and Abuse in Polish Historical-Artistic Literature (Sum.) [67-89 + illustrations]
 • Małgorzata ŻAK, Ogrody Maryi - kompozycje miejsca i roślinne wypełnienia. Zarys ikonografii motywu Madonny na tle ogrodu // The Gardens of Mary - Compositions of the Place and Plant Filler. An Outline of the Iconography of the Motif of Madonna Against the Backdrop of the Garden (Sum.) [99-137 + illustrations]
 • Michał KURZEJ, Archaizacja i modernizacja. Przemiany stylowe dekoracji sklepien­nych na przykładzie kościoła i klasztoru ss. Brygidek w Lublinie // Archaisation and Modernisation. Transformations in the Style of Ceiling Decora­tions as Instanced in the Bridgettines' Church and Monastery in Lublin (Sum.) [147-169  + illustrations]
 • Andrzej BETLEJ, „Niech przyjdzie tutaj Witruwiusz ze wszystkimi swoimi następcami". Kilka uwag na temat kościoła i kolegium jezuitów w Ostrogu // "Let Vitriuvius Come Here with all His Successors". Several Remarks on the Church and the College of Jesuits in Ostróg (Sum.) [189-204  + illustrations]
 • Ks. Jan NIECIECKI,, Koleje życia Antoniego Herliczki, malarza polskiego XVIII wieku // Antoni Herliczka's Vicissitudes of Life the Polish Painter of the Eighteenth Century (Sum.) [225-284   + illustrations]
 • Krzysztof GOMBIN, Pałac Potockich w Lublinie w świetle osiemnastowiecznych źródeł // The Potocki Palace in Lublin in the Light of Eighteenth-century Sources (Sum.) [291-304]
 • KOMUNIKATY // ANNOUNCEMENTS
 • Tatiana KRYNICKA, Rośliny oraz ich zastosowanie w De architectura Marka Witruwiusza [307-314]
 • Hubert MĄCIK, Czy w Lublinie istniała późnośredniowieczna kal­waria? [315-326]
 • Krzysztof GOMBIN, Polowania Eustachego Potockiego [327-336]

RECENZJE // REVIEWS

 • Święty Michał, czyli refleksje na kanwie książki prof. Jadwigi Kuczyńskiej Kościół farny św. Michała w Lublinie. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004 (Robert Wójcik) [337]
 • Katharina FIETZE, Im Gefolge Dianas. Frauen und höfische Jagd im Mittelalter (1200-1500), seria Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, Heft 59, hrsg. Helmut Neuhaus. Böhlau Verlag, Köln-Weimar 2005 (Małgorzata Żak) [348]

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2009, godz. 22:32 - Stanisław Sarek