Zarząd Organizacji:
 

Prezes - Julia Dudzińska

Zastępca Prezesa - Jakub Powałka

Sekretarz/Skarbnik - Paulina Repeć

 

 

Kurator:
ks. dr Rafał Pastwa
 
Kontakt:
ul. Aleje Racławickie 14
20 - 037 Lublin
 
 

 

Regulamin
Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa
Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Organizacja nosi nazwę: „Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. W treści regulaminu zwane jest dalej kołem.
 2. Koło może posługiwać się skróconą formą nazwy „KNSD KUL”.

§ 2

Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II.

§ 3

Funkcję kuratora organizacji może objąć nauczyciel akademicki KUL. Wniosek o powołanie do pełnienia funkcji kuratora opiniuje właściwa dla miejsca zatrudnienia Rada Wydziału po wyłonieniu kandydata w głosowaniu przez pracowników właściwego Instytutu.

 

a) Kuratora KNSD KUL powołuje na okres czteroletniej kadencji Rektor, po konsultacji z uprawnionym organem organizacji. Kadencja kuratora KNSD KUL określona jest w Zarządzeniu Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zasad działania organizacji studenckich i organizacji doktorantów w § 4, w p. 3,4,5.

§ 4

Podstawą działania Koła są:
1. Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
2. Regulamin Koła
3. Uchwały władz Koła.

ROZDZIAŁ II
CELE, DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celem działalności Koła jest:
a) praca nad warsztatem dziennikarskim,

 1. b) promowanie kierunku: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,
  c) rozwój indywidualnych zainteresowań studentów,
  d) prowadzenie badań nad mediami, ich funkcjonowaniem i przekazami medialnymi,
  e) organizowanie wycieczek naukowych,
  f) organizowanie spotkań i konferencji naukowych
  g) integracja studentów dziennikarstwa,
  h) współpraca z innymi kołami studenckimi, szczególnie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
  i) prowadzenie aktywnej działalności społecznej.

§ 6

Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie sesji, zebrań dyskusyjnych oraz odczytów,
b) tworzenie sekcji celem pogłębiania wiedzy i podejmowania badań w określonych dziedzinach nauk medialnych,
c) wydawanie pomocy naukowych,
d) współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych KUL i innymi organizacjami działającymi na KUL,
e) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich,
f) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi studenckimi organizacjami z kraju jak i zza granicy.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA

§ 7

 1. Koło tworzą członkowie zwyczajni i nadzwyczajni.
 2. Członkiem zwyczajnym Koła może być student Wydziału Nauk Społecznych KUL.
 3. Członkiem nadzwyczajnym Koła może być student innego niż wymieniony w ust. 2 Wydziału KUL, jeżeli jest zainteresowany działalnością Koła.
 4. Członkiem Koła nie może być osoba, która odpowiadała przed Senacką Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów i orzeczono wobec niej jakąkolwiek karę dyscyplinarną.

 § 8

 1. Przyjęcia w poczet członków koła dokonuje Zarząd Koła w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowanego.
 2. W przypadku, gdy Zarząd Koła podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej
  w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.
 3. O prawie do odwołania, Zarząd Koła powiadamia kandydata wraz z dostarczeniem mu decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła.
 4. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kandydata.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 6. W przypadku, gdy Komisja Rewizyjna uzna zasadność odwołania kandydata Zarząd Koła przyjmuje kandydata w poczet członków Koła w terminie 7 dni od doręczenia pisemnej decyzji Komisji Rewizyjnej.
 7. Od decyzji Komisji Rewizyjnej nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

§ 9

 1. Wszyscy członkowie Koła mają prawo:
 2. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności koła,
 3. Występowania z wnioskami i postulatami,
 4. Korzystania z mienia jakim dysponuje Koło w celach związanych z jego działalnością,
 5. Czynne prawo wyborcze posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Koła.
 6. Bierne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni Koła, przynależący do Koła przez co najmniej jeden semestr.

§ 10

Wszyscy członkowie Koła mają obowiązek:

 1. Postępowania zgodnego z Regulaminem i uchwałami władz Koła,
 2. Dbania o rozwój Koła i brania aktywnego udziału w jego pracach,
 3. Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Koła.

§ 11

 1. Utrata członkowstwa następuje na skutek:
 2. Dobrowolnego wystąpienia z Koła,
 3. Utraty praw członkowskich,
 4. Wykluczenia przez Zarząd Koła w drodze decyzji podjętej zwykłą większością głosów, w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności , o których mowa w § 7 ust. 4.
 5. Skreślenia z listy członków Koła w drodze decyzji podjętej bezwzględną większością głosów przez Zarząd Koła w przypadku, gdy członek Koła nie wypełnia obowiązków wynikających z § 10.
 6. Od decyzji o której mowa w ust. 1 ust. c) i d), przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Przepisy § 8 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOŁA

§ 12

Władzami Koła są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd Koła
 • Komisja Rewizyjna

 

WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

 1. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym Koła.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Koła z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/10 członków Koła.
 3. O miejscu, terminie i przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Koła powiadamia członków Koła po podjęciu decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w formie ogłoszeń plakatowych rozmieszczonych na terenie Uczelni.
 4. Obradom przewodniczy Prezes Koła lub upoważniony przez niego członek Zarządu Koła.

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje, jeżeli obecnych jest co najmniej 1/2 członków zwyczajnych koła.
 2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie dochodzi do skutku z powodu braku kworum, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia, nie później niż na tydzień od poprzedniej daty Walnego Zgromadzenia.
 3. Kworum na Walnym Zgromadzeniu w drugim terminie stanowi liczba członków obecnych na Sali obrad.
 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
 6. Zarządowi
 7. Komisji Rewizyjnej w zakresie przewidzianym w § 21 ust. 4 pkt a),
 8. Co najmniej 1/10 członków Koła.
 9. Projekty uchwał można składać do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia oraz w jego trakcie za zgodą przewodniczącego.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. Uchwalenie Regulaminu Koła i wprowadzenie do niego zmian,
 2. Wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej,
 3. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
 4. Podejmowanie uchwały w innych sprawach dotyczących działalności Koła.

PREZES I ZARZĄD KOŁA

§ 16

Prezes Koła:

 1. Kieruje pracami Zarządu Koła,
 2. Reprezentuje Koło wobec władz Uczelni oraz w kontaktach zewnętrznych.

§ 17

 1. Kandydata na Prezesa Koła może zgłosić:
 2. Ustępujący Prezes Koła,
 3. Co najmniej 5 członków Koła,
 4. Członek Koła może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
 5. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezesa bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Koła.
 6. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się ponownie głosowanie, w którym wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Na Prezesa Koła wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.
 7. Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej w ust. 3 i 4 nie dojdzie do dokonania wyboru, wybór prezesa przeprowadza się ponownie.
 8. Kadencja Prezesa rozpoczyna się 1 Października i trwa do końca semestru letniego. Wybory odbywają się w maju.
 9. Funkcje Prezesa można sprawować nie dłużej niż dwie kadencje.
 10. Z uzasadnionego powodu, Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Koła.
 11. Wniosek o odwołanie Prezesa Koła poparty przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Koła, w formie pisemnej kieruje się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku zwołuje Walne Zgromadzenie, w celu podjęcia uchwały o której mowa w ust. 8, wyznaczając termin nie późniejszy niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 18

Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła:

 1. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
 2. Prowadzenie bieżącej działalności Koła,
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Koła.

§ 19

 1. W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes i członkowie Zarządu powoływani przez Walne Zgromadzenie Koła.
 2. Zarząd Koła liczy 7 członków.
 3. Prezes Koła desygnuje członków Zarządu zatwierdzających w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu łącznym. Kadencja członków Zarządu Koła kończy się wraz z końcem kadencji Prezesa Koła.
 4. W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odmowie zatwierdzenia składu zarządu Koła przedstawionego przez Prezesa Koła, o której mowa w ust. 3, wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z pośród kandydatów przedstawionych przez grupę co najmniej 5 członków Koła.
 5. W sytuacji przewidzianej w ust. 3 stosuje się odpowiednio przepis 17 ust. 4.
 6. Członkowie Zarządu na pierwszym po wyborze posiedzeniu Zarządu dokonują spośród siebie wyboru: wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Koła.

 

§ 20

 1. Z uzasadnionego powodu, Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Koła.  Wniosek w tej sprawie może wnieść Prezes Koła lub co najmniej 1/3 członków Koła.
 2. Z chwilą odwołania Prezesa Koła ustępuje Zarząd , a Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu.
 3. Po upływie kadencji, Zarząd Koła pełni swoją funkcję do czasu wybrania nowego Zarządu.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Prezes Koła.
 3. Zarząd Koła może podejmować decyzję, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Koła.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Koła.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych zwykłą większością głosów na Walnym Zgromadzeniu, na którym dokonano wyboru Zarządu Koła. Przepis §17 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 3. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej przedstawia Prezes Koła lub grupa ci najmniej 5 członków Koła.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 6. Przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności ze statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu,
 7. Przedstawienie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu,
 8. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
 9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
 10. Członek Komisji nie może być równocześnie członkiem Zarządu Koła.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23

Rozwiązanie Koła może  nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Koła.

§ 24

 1. Uchwalenie lub zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zarządu Koła.
 2. Projekt Zmian w Regulaminie należy złożyć w siedzibie Koła co najmniej 14 dni od terminu Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała.

 

§ 25

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Senat.

 

 

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2020, godz. 19:50 - Małgorzata Sławek-Czochra