prof._kostrzewski_120

 dr hab. Janusz Kostrzewski


WIEK NIEWINNOŚCI

- Ur. 10 marca 1930, w miejscowości Mołodeczna (obecnie Białoruś); rodzice: Jan Kostrzewski i Marianna Słowińska; do 1938r. mieszkał w Brasławie, mieście, pięknie położonym nad jeziorem Dryświaty, niedaleko dawnej granicy polsko-łotewskiej; następnie rodzina przeniosła się do Święcian.
- maturę zdał 3 czerwca 1948r. w Kętrzynie
- w 1948r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Łodzi; w 1951 r. zaczął studiować psycho¬logię na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Magisterium Janusz Kostrzewski uzyskał 30 czerwca 1954 r.
- jako wolny słu¬chacz przysłuchiwał się wykładom w Akademii Medycznej w Lublinie

O SOBIE SAMYM DO POTOMNOŚCI

- Janusz Kostrzewski brał czynny udział w pracach wielu towarzystw nau¬kowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Polskiego Towarzystwa Logope¬tycznego; TN KUL; Komitetu Nauk Psychologicznych PAN.
- należał do kilku komitetów redakcyjnych, m.in.: Komitetu Redakcyjnego „Roczników Filozoficznych"; Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Szkoła Specjalna"; Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne"; Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Psychologia Wychowaw¬cza"; członkiem Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; członkiem Rady Naukowej „Roczników Psycho¬logicznych", wydawanych przez Towarzystwo Naukowe KUL.
- Janusz Kostrzewski otrzymał kilka nagród uniwersyteckich (m.in. Nagrodę Rektora Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego)
- wyróżniony był trzykrotnie nagrodami ministra edukacji narodowej
- otrzymał następujące odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi (1969), Medal Edukacji Narodowej (1975), Medal im. Henryka Jordana (1975), Złoty Krzyż Zasługi (1979), Krzyż Kawalerski (1990) oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2001).
- Janusz Kostrzewski miał hobby. Według jego własnej relacji od 6. roku życia jeździł na łyżwach, Przez wiele lat zimą uprawiał nar¬ciarstwo, a latem odbywał wędrówki górskie, szczególnie szczytami Tatr. Ulubio¬ną formą wypoczynku były dla niego wyprawy rowerowe w celach krajoznaw¬czych, najpierw samotne, później z synami. Inną jego pasją jest czytelnictwo interesujących książek.
- w relacjach autobiograficznych Janusz Kostrzewski wyznał: „Gdybym miał przed sobą jeszcze jedno życie, to poświęciłbym się zgłębianiu ludzkiej psy¬chiki oraz pomocy człowiekowi będącemu w potrzebie"

VIVANT PROFESSORES !
- od 1953r. pełnił funkcję zastępcy asystenta u prof. Mieczysława Dybowskiego, którego uważał za swego mistrza.
- do 1 kwietnia 1955 r. pracował w Zakładzie Psychologii KUL w charakterze stypendysty, pomagając w prowadzeniu ćwiczeń z psychologii rozwojowej i wychowawczej oraz wykonując prace biblioteczne.
- - od drugiego semestru roku akademickiego 1957/58 prowadził on zajęcia zlecone na specjalizacji psychologicznej KUL: ćwiczenia z zakresu badań inteligencji, a w następnym roku akademickim także z metod psycholo¬gii doświadczalnej.
- w 1965 r. nawiązał współpracę z Pracownią Psychometryczną PAN w War¬szawie. W ramach tej współpracy dokonał przekładu i adaptacji szeregu technik pomiaru poziomu inteligencji dzieci i młodzieży, percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz osobowości.
- pracę doktorską na temat Poziom i dynamika rozwoju dzieci w zespole Downa obronił 25 czerwca 1963 r. i został zatrudniony na etacie adiunkta
- na KUL-u pracował do końca roku akademickiego 1972/73.
- w roku akademickim 1971/10972 prowadził wykłady i ćwiczenia z właściwości psychofi¬zycznych dziecka umysłowo upośledzonego oraz z diagnostyki niedorozwoju umysłowego w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grze¬gorzewskiej w Warszawie, gdzie od 30 lipca 1972 r. objął stanowisko docenta, a następnie Od 1 stycznia  1974 do 31  sierpnia  1975 r.  był p.o.  dziekana Wydziału Rewalidacji PIPS
- W latach 1977-1980 pracował w charakterze psychologa w Zakładzie Rozwoju Dziecka Instytutu Matki i w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
- Jesienią 1982 r. Janusz. Kostrzewski na własną prośbę został przeniesiony przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki na Uniwersytet Łódzki. Prawie przez 10 lat był kierownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Klinicznej w Katedrze Psychologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym tego Uniwersytetu.
- Dnia 26 września 1992 r. habilitował się na Wydziale Nauk Społecznych KUL na podstawie rozprawy pt. Czynniki warunkujące powodzenie szkolne uczniów umysłowo upośledzonych oraz różnice w profilach podstawowych zdolności szkolnych i przystosowania społecznego dzieci umysłowo upośledzo¬nych i ich rówieśników o prawidłowym rozwoju intelektualnym.
- W listopadzie 1993 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczaj¬nego Uniwersytetu Łódzkiego

STĄD DO EUROPY
- W 1962 r. otrzymał od R.B. Cattella propozycję rocznego stażu w Laboratory of Personality Assessment and Group Behavior na Uniwersytecie Illinois, Urbana (USA), jednak władze PRL odmówiły wydania mu paszportu.
- W 1973 r. Janusz Kostrzewski przez 7 tygodni przebywał na Uniwersyte¬cie Wisconsin w Madison — uczestniczył tam w intensywnym szkoleniu z pro¬blematyki niepełnosprawności umysłowej oraz poświęconym zagadnieniom trudności w uczeniu się. Prowadzili je wybitni specjaliści, m.in. R. Heber, W. Gardner, P. Flanigan, CG. Mathews, H. Stevens
- Przez krótki czas przebywał w Laboratory of Personality Analysis Uniwer¬sytetu Illinois w Champaign, w Institute for Personality and Ability Testing u R.B. Cattella, z którym potem przez wiele lat współpracował i omówił pro¬blematykę dalszych badań nad osobowością dzieci.
- w lutym 1978 r. przebywał w Anglii, w Hester Adrian Research Center for the Study of Learning Processes in Mentally Handicapped Uniwersytetu w Manchesterze u prof. Petera Mittlera oraz w Thomas Coram Research Unit Uniwersytetu Londyńskiego u prof. J. Tizarda, w Instytucie Psychiatrii u prof. Hansa Eysencka oraz w Klinice Dziecięcej Szpitala w Maudsley u dr Janet Carr.

NON OMNIS MORIAR 
- W swej działalności naukowej Janusz Kostrzewski zajmuje się psychologią kliniczną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychometrią.
- pod kierunkiem Janusza Kostrzewskiego napisano ponad 60 prac magisterskich.
- Od początku swej pracy naukowej opublikował 282 prace, które - oprócz języka polskiego - ukazały się w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim, fińskim i węgierskim. Są wśród nich książki, skrypty dla studentów (7), rozdziały w książkach (46), raporty z badań (3), artykuły naukowe (73), doniesienia z badań (49), recenzje i głosy w dyskusji (7), techniki diagnostyczne, w tym własne (9), jak też adaptowane do warun¬ków polskich (4), sprawozdania (7), programy nauczania w szkołach wyższych (10), hasła z zakresu psychologii klinicznej i psychometrii do encyklopedii pedagogicznej (2) i psychologicznej (1), do encyklopedii psychopedagogicznej i medycznego studium terminologicznego (66) oraz scenariusz (wraz z doc. dr. hab. J. Zarembą) filmu dydaktycznego pt. Przyczyny upośledzenia umysłowego, zrealizowanego w 1979 r.
- Janusz Kostrzewski wypromował siedmiu doktorów. Był recenzentem 17 prac doktorskich, raz recenzentem dorobku naukowego i pracy habilitacyj¬nej, raz superrecenzentem pracy, dorobku habilitacyjnego na zlecenie Central¬nej Komisji Kwalifikacyjnej. Wiele razy recenzował projekty badawcze zgła¬szane do Komitetu Badań Naukowych.

Zredagowano przez dr E.Talik.
Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2009, godz. 11:55 - Radosław Bułtowicz