ARTYKUŁY // ARTICLES


  

Hubert SUSZEK (2007). Różnorodność wielości Ja // Varieties of self-multiplicity. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 7-37.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Małgorzata DRAGAN (2007). Współwystępowanie zaburzenia po stresie traumatycznym i zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych // Co-morbidity of posttraumatic stress disorder and substance abuse disorders. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 39-55.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Anna M. ZIÓŁKOWSKA (2007). Symulowanie zaburzeń pamięci: natura, geneza i wykrywanie za pomocą testów neuropsychologicznych // Simulation of memory impairment: The nature, origin and detection with neuropsychological tests. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 57-74.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Justyna OLSZEWSKA (2007). Wiedza i wyobraźnia a zjawisko fałszywej pamięci // Knowledge and imagination, and the false memories phenomenon. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 75-87.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Grzegorz WIĄCEK, Andrzej SĘKOWSKI (2007). Powodzenie w kształceniu integracyjnym a wybrane zmienne psychospołeczne - weryfikacja modelu teoretycznego // Efectiveness of inclusive education and selected psychosocial factors - verification of a theoretical model. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 98-111.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Katarzyna KNOPP (2007). Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców // Temperamental and familial factors in emotional intelligence. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 113-133.

Alicja GROCHOWSKA (2007). Temperament a reakcje na reklamy stymulujące // Temperament and reactions to stimulating advertisements. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 135-159.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

Alicja GROCHOWSKA (2007). Temperament a reakcje na reklamy stymulujące // Temperament and reactions to stimulating advertisements. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 135-159.

Streszczenie  Summary   pdf  PL


  

 

POLEMIKI, RECENZJE, SPRAWOZDANIA // POLEMICS, REVIEWS, REPORTS


  

Nina NIKODEM (2007). Jan Czesław Czabała, Ewa Zapała (red.), Psychologia okresu dzieciństwa i adolescencji, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2006. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 10, 2, 161.

pdf  PL

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2013, godz. 16:46 - Karol Juros