SPRAWDŹ SIĘ W PRAKTYCE

 

 

Gdzie i jak zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe? Oczywiście poprzez praktyki. To dzięki nim możesz zyskać przewagę na rynku pracy, przekonać się, czy Twoje wyobrażenia na temat pracy na danym stanowisku lub w danej firmie jest zgodne z rzeczywistością oraz rozwinąć swoje kompetencje. Badania prowadzone wśród pracodawców* wskazują, że brak odbytych praktyk, staży czy innej aktywności pozaakademickiej stanowi jeden z głównych problemów zgłaszanych przez pracodawców zatrudniających absolwentów. A więc...sprawdź się w praktyce!

 

 

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI NADOBOWIAZKOWEJ

 

 

Jeśli chcesz odbyć dodatkową praktykę, znajdź pracodawcę, u którego będziesz mógł ją podjąć. Możesz skorzystać z ofert firm, które rekrutują na praktyki przez cały rok (na stronach www interesujacych Cię  firm w zakladce Kariera) oraz z ofert, które spływają do nas na bieżąco (patrz w zakładce Praktyki /Wolontariat).

 

Po ustaleniu z pracodawcą szczegółów dotyczących odbywania praktyki każda osoba będąca studentem(ką) KUL może otrzymać umowę o praktyki nadobowiązkowe. W tym celu należy pobrać formularz (poniżej tego akapitu). Po jego uzupełnieniu prosimy odesłać go na adres kariera@kul.pl przynajmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki. Prosimy pamiętać, aby formularz opatrzeć swoim podpisem (przynajmniej z kalwiatury). Umowa w dwóch egzemplarzach zostanie przygotowana przez pracownika Biura Karier i podpisana przez Prorektora KUL. Gotową umowę należy odebrać osobiście w siedzibie Biura Karier po uprzedniej informacji telefonicznej lub e-mailowej otrzymanej od pracownika Biura. Przy odbiorze umowy o praktyki należy okazać ważną legitymacje studencką potwierdzającą status studenta KUL. Umowę w dwóch egzemplarzach dostarczasz do firmy, w której będziesz odbywać praktykę. Podpisany przez pracodawcę egzemplarz umowy należy zwrócić do BK KUL.

 

Student, kierowany na praktykę, zobowiązany jest do dopełnienia obowiązku ubezpieczenia oc i nnw na czas trwania praktyki oraz okazania stosownego dokumentu zarówno Uniwersytetowi jak i Pracodawcy oraz do wykonania niezbędnych badań lekarskich, jeśli są wymagane przez Pracodawcę. 

Przy odbiorze umowy o praktykę prosimy o okazanie wymaganych dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia oc i nnw oraz wykonania badań lekarskich (jeśli sa wymagane przez Pracodawcę). w przeciwnym razie nie możemy wydać Państwu umowy.

Program praktyk nadobowiązkowych  realizowanych przez biuro nie przewiduje odbywania praktyk przez studentów w  miejscach, w których istnieje zagrożenie dla zdrowia i/lub życia studenta.

 

Formularz - praktyki nadobowiązkowe

 

 

* Badanie przeprowadzone przez Hays Poland (wrzesień 2012), wśród firm zrzeszonych w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 413.

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018, godz. 15:57 - Dorota Maj