historyk, politolog, w latach 2007-2009  zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej Delegatura Radom, Collegium Civitas oraz Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 1 stycznia 2007 r. członek Rady Naukowej ISP PAN. Od 1 października 2009 r. profesor nadzwyczajny KUL, w Instytucie Politologii. W latach 1983-1988 studiował historię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1997r. obronił (również w KUL) rozprawę doktorską poświęconą stosunkom polsko-białoruskim pod okupacją sowiecką (1939-1941). W latach 1991-2000 badał problematykę stosunków narodowościowych i społeczno-ekonomicznych pod okupacją sowiecką, publikując m. in. książki "Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941" oraz "Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich pod okupacją sowiecką (1939-1941)". Od 2000r. zajmuje się problematyką stosunków władza-społeczeństwo w PRL. W 2006r. wydał drukiem rozprawę habilitacyjną pt. "Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie".  W październiku 2009 r. opublikował  książkę pt. "Młodzież w PRL".

 

 

Plany badawcze:

 

- ukazanie relacji pomiędzy społeczeństwem a władzą w państwie niedemokratycznym na przykładzie krajów komunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej

 

- przedstawienie relacji pomiędzy społeczeństwem a władzą w państwie pokomunistycznym w okresie transformacji ustrojowej od systemu monocentrycznego do policentrycznego na przykładzie Europy Środkowo-Wschodniej

 

- przedstawienie polityki pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku

 

- zaprezentowanie ruchów społeczno-politycznych młodzieży (oficjalne i niezależne od władzy) w państwach komunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej

 

- młodzież i młodość w państwie totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym

 

.


e-mail: marekwierzbicki@kul.pl

 

Najnowsze publikacje

 Monografie:

  • M. Wierzbicki, Młodzież w PRL, Warszawa 2009, ss. 185.

Artykuły naukowe:

  •  M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej a rozwój kultury fizycznej w Polsce w okresie stalinowskim (1948-1956), /w:/ Magia sportu i słowa. Tom studiów dedykowany Redaktorowi Bohdanowi Tomaszewskiemu, red. A. Dobrowolska, M. Szczerbiński, G. Wieczorek, Gorzów Wlkp. 2008, s. 101-114.
  • M. Wierzbicki, Młodzieżowe organizacje i środowiska konspiracyjne w Polsce 1944-1956 – rozważania wstępne, /w:/ Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie środkowo-wschodniej w latach 1944-1956, red. S. Poleszak, Warszawa-Lublin 2008, s. 258-274.
  • M. Wierzbicki, Życie gospodarcze w sowieckiej strefie okupacyjnej w okresie przejściowym. Kresy wschodnie II RP, wrzesień-grudzień 1939, /w:/ Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, red. K. Persak, A. Dudek, A. Friszke i in., Warszawa 2008, s. 45-58.
  • M. Wierzbicki, Odpowiedź na ankietę naukową, /w:/ Polska 1944/45-1989, tom 8, Studia i materiały. Historycy o badaniach dziejów Polski Ludowej. Ankieta, Warszawa 2008, s. 154-160.
  • M. Wierzbicki, Postawy mieszkańców Garbatki w latach II wojny światowej (refleksja badawcza), /w:/ Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne, red. A. F. Baran, Warszawa-Białystok 2009, s. 445-456.
  • M. Wierzbicki, Przemiany polityczne w Radomiu i województwie radomskim w pierwszym półroczu 1989 roku w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa PRL, /w:/ Wybierzmy wolność. Wybory parlamentarne w czerwcu 1989 roku w Radomiu i regionie radomskim, red. K. Słowiński, Radom 2009, s. 45-54.
  • M. Wierzbicki, Postawy członków ZMP wobec rzeczywistości epoki stalinizmu, /w:/ „Jesteście naszą wielką szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944-1989, red. P. Ceranka, S. Stępień, Warszawa 2009, s. 48-78.
  • M. Wierzbicki, Sowiecka polityka ekonomiczna na okupowanych ziemiach wschodnich II RP (1939-1941), /w:/ „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 14 (2009), s...
  • M. Wierzbicki, Władze regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w latach 1980-1989, /w:/ Opozycja i opór społeczny między Wisłą a Pilicą 1945-1989, red. R. Śmietanka-Kruszelnicki, Kielce 2009, s...

Materiały dla studentów

Ćwiczenia z historii politycznej Polski XX wieku - semestr II Ćwiczenia z historii politycznej Polski XX wieku - semestr II (44.50 KB)

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2016, godz. 15:37 - Barbara Lendzion-Tokarska