Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii

szymolon

ks. dr Jerzy Szymołon
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej
i Psychologii Religii
e-mail:
szymolon@kul.lublin.pl

 

Kwalifikacje naukowe:

magisterium:

1987, KUL, Postawy wobec śmierci ludzi starych mieszkających z rodziną, w Domu Starców i samotnie

doktorat:
1997, KUL, Osobowościowe korelaty lęku i fascynacji w przeżyciu religijnym

Specjalność naukowa:

psychologia społeczna i psychologia religii

Zainteresowania naukowe:

psychologia religii, psychologia społeczna, psychologia kultury, psychologia moralności

Prowadzone zajęcia:

 • psychologia kultury
 • psychologia moralności
 • psychologia starzenia się i umierania
 • proseminarium z psychologii religii

Funkcje uczelniane:

 • Opiekun studentów III roku Instytutu Psychologii
 • Członek Towarzystwa Naukowego KUL

Funkcje poza uczelnią:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Publikacje:

monografie:

 • J. Szymołon (1997). Lęk i Fascynacja. Osobowościowe korelaty lęku i fascynacji w przeżyciu religijnym; Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

artykuły:

 1. J. Szymołon (1998). Specyfika lęku religijnego. "Studia z Psychologii w KUL", t. 9, s. 225-234.
 2. J. Szymołon (1998). Specyfika przeżycia religijnego. "Roczniki Psychologiczne", t. 1, s. 167-180.
 3. J. Szymołon (1998). Psychologiczna struktura przeżycia religijnego. "Zeszyty Naukowe KUL", 3-4, s. 64-76.
 4. J. Szymołon (1999). Przeżycie religijne a przeżycie estetyczne - analiza porównawcza. Roczniki Psychologiczne, 2, s. 95-109.
 5. J. Szymołon (1999). Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku. "Studia nad Rodziną UKSW", 1, s. 91-97.
 6. J. Szymołon (2000). La specificita' del timore religioso."Ricerche Teologiche", 1, s. 203-213.
 7. J Szymołon (1999-2000). Religia a dylematy psychologa. "Summarium", 28-29, s. 43-52.
 8. J. Szymołon (2000). Osobowościowe korelaty lęku wobec Boga. W: T. Doktór, K. Frąnczak (red.), Postawy wobec religii. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje. Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, Warszawa 2000, s. 186-210.
 9. J. Szymołon (2000). Poziom narcyzmu a typ relacji do Boga. "Zeszyty Naukowe KUL", 3-4, s. 39-53.
 10. J Szymołon (2000). Narcyzm jako syndrom zaburzeń współczesnego człowieka. W: J. Makselon, B. Soiński (red.), Człowiek przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne. Materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu ds. Nauki, Częstochowa 12-14 września 1999 r., Wydawnictwo Naukowe PAT Kraków, s. 171-180.
 11. J. Szymołon (2001). Poziom lęku i fascynacji Bogiem a poczucia sensu życia. W: Adv. Clin. Exp. Med., nr 10, s. 83-87.
 12. J. Szymołon (2001). Wpływ kultury narcystycznej na religijność współczesnego człowieka. W: J. Baniak (red.), Katolicyzm polski na przełomie wieków. Mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje. Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu, Poznań 21-23 listopada 2000 r., s. 319-327.
 13. J. Szymołon (2001). Tezy Prymasa Tysiąclecia o rodzinie empirycznie zweryfikowane. "Studia Nad Rodziną", 9, s. 131-138.
 14. J. Szymołon (2002). Postawy prospołeczne a religijność. Roczniki Psychologiczne, t. 5, s. 181-193.
 15. J. Szymołon (2002). Lęk i Fascynacja Bogiem a stosunek do instytucji Kościoła. W: J. Baniak (red.), Katolicyzm Polski na przełomie wieków. Teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła. Poznań UAM, s. 85-94.
 16. J. Szymołon (2003). Losy sacrum w zsekularyzowanym świecie. "Ateneum Kapłańskie", 566, s. 80-87.
 17. J. Szymołon (2003). Stosunek do sacrum a postawa wobec parafii. "Socjologia Religii", 1, s. 207-215.
 18. J. Szymolon (2003). Koncentracja na sobie a religijność. "Studia z Psychologii w KUL", 2, s. 39-49.
 19. J. Szymołon (2004). Kulturowe uwarunkowania religijności. "Socjologia religii", 2, s. 257 - 267.
 20. J. Szymołon (2004). Religijność a poczucie osamotnienia. W: M. Masiak (red.), Badania nad schizofrenią, 5, Lublin, s. 520-527.
 21. J. Szymołon (2005). Uwarunkowania rozwoju moralnego młodzieży. Socjologia Religii.
 22. J. Szymołon (2005). Narcyzm a postawa wobec śmierci. W: J. Makselon (red.), Postawy wobec śmierci. Kraków: PAT, s. 78-89.
 23. J. Szymołon (2005). Przedmiot psychologii religii. W: J. Głaz (red.), Psychologia religii. Kraków: PAT.
 24. J. Szymołon (2005). Koncepcje psychologii religii. W: J. Głaz (red.), Psychologia religii. Kraków: PAT.
 25. J. Szymołon (2005). Kryteria dojrzałej religijności. W: J. Głaz (red.), Psychologia religii. Kraków: PAT.

Udział w konferencjach:

 1. Osobowościowe korelaty lęku wobec Boga. (J. Szymołon). II Ogólnopolska Psychologia Religii. Instytut Wychowania Chrześcijańskiego "Bobolanum", Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa 20-21 października 1998 r.
 2. Poziom koncentracji na sobie a typ relacji do Boga. (J. Szymołon) XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia w perspektywie XXI wieku", Lublin 5-8 września 2002 r.
 3. Stosunek do parafii a typ relacji do Boga.(Szymołon J.) III Ogólnopolska Konferencja Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM "Katolicyzm Polski na przełomie wieków", Poznań 12-14 listopada 2002 r.
 4. Narcyzm a postawa wobec śmierci. (J. Szymołon). Człowiek wobec śmierci - aspekty Psychologiczno-Pastoralne. Sympozjum Sekcji Psychologii ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski oraz Katedry Psychologii Religii PAT, Kraków 14-26 września 2003 r.
 5. Lęk i fascynacja Bogiem a poczucie sensu życia. (J. Szymołon). Badania empiryczne studentów polskich i ukraińskich. Ukraińsko-Polska Konferencja nt. Psychologiczne problemy społeczeństwa w okresie transformacji. Uniwersytet Lwowski im. I. Franka, Lwów 19-21 września 2003 r.
 6. Kulturowe uwarunkowania religijności. (J. Szymołon). Konferencja Naukowa nt. Katolicyzm Polski w warunkach Unii Europejskiej: Szanse i zagrożenia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Zakład Filozofii Chrześcijańskiej, Poznań 4-6 listopada 2003 r.
 7. Kultura a religia. (J. Szymołon). Sympozjum Naukowe Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW - Rodzina wobec przemian cywilizacyjnych, Łomianki 10 maja 2004 r.
 8. Religijność postkrytyczna a preferencja wartości. (J. Śliwak, J. Szymołon). Międzynarodowe Sympozjum Psychologii Religii pt. Religijność postkrytyczna. KUL, Lublin 14 maja 2004 r.
 9. Uwarunkowania rozwoju moralnego młodzieży. ( J. Szymołon). V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Religijna i moralna Kondycja Młodzieży Polskiej: Mity i rzeczywistość. Wydział Teologiczny UAM, Poznań 17-19 listopada 2004 r.
 10. Religijność a preferencje wyborcze (P. Łobaczewski, J. Szymołon). Konferencja pt. Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005. Uniwersytet Opolski, Opole 1-2 czerwca 2005 r.
 11. Narcyzm a religijność (J. Szymołon). Konferencja pt. Doświadczenie religijne. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa 28 września 2005 r.
 12. Religijność a zdrowie psychiczne. (J. Szymołon). XV Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Kraków 21-23 października 2005 r.
 13. Tendencje przemian relacji do Boga. (J. Szymołon). Sekularyzacja - mit czy rzeczywistość? Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 31 października 2005 r.

Projekty badawcze:

 • Udział w projekcie badawczym Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL oraz Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. n.t. Kulturowe uwarunkowania religijności

Stypendia zagraniczne:

 • Uniwersytet Katolicki, Lueven, Belgia

Nagrody:

 • Nagroda Rektora KUL za rozprawę doktorskąAutor: Michał Wiechetek
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2006, godz. 16:18 - Michał Wiechetek