Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus otrzymuje stypendium na okres trzech miesięcy. W przypadku przedłużenia pobytu na praktyce uczelnia może zdecydować o przyznaniu studentowi dodatkowego stypendium, jedynie, gdy będzie dysponować wolnymi środkami finansowymi na wyjazdy studentów (SM). Stypendium pochodzące z funduszy programu jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Stypendium nie jest przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.
Wysokość stypendium zależy od kraju wyjazdu i waha się od  263 do 463 euro (kraje Europy Środkowo-Wschodniej/ Kraje Europy Zachodniej) na każdy miesiąc pobytu (dane z roku 2009/2010).
Student KUL odbywający praktykę w ramach programu Erasmus nie traci prawa do przyznanych mu wcześniej świadczeń pomocy materialnej. Może również ubiegać się o inne świadczenia proponowane przez uczelnię na zasadach ogólnych.
Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi, wypłacić studentowi dodatkowe wynagrodzenie. Dla studentów niepełnosprawnych przewidziane są dodatkowe środki finansowe.

 

ZASADY ROZDZIAŁU ŚRODKÓW I FINANSOWANIA - WYJAZDY NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU 2010/2011