DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE*
 
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


listopad 2005
 
 
4 listopada 2005 r. – prof. Nicola Picardi z Università degli Studi di Roma wygłosił referat nt. Ordinamento giudiziario dello Stato dellà Citta del Vaticano (Porządek prawny Państwa Watykańskiego).

8 listopada 2005 r. – prof. dr hab. Dariusz Dudek wygłosił referat nt. Czy Konstytucja  z 1997 r. wymaga zmian? podczas posiedzenia Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

Dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Zasady partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego podczas seminarium szkoleniowego dla pracowników administracji samorządowej, zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Ostrowie Wielkopolskim.
 
9 listopada 2005 r. – prof. dr hab. Wojciech Łączkowski wygłosił referat nt. Rola kapitału w procesie globalizacji, ks. dr Sławomir Fundowicz nt. Prawna integracja świata, podczas konferencji naukowej „Procesy globalizacyjne a myśl ekonomiczna Kościoła Katolickiego”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu.
 
Grupa studentów prawa kanonicznego pod opieką dr Elżbiety Szczot odbyła wyjazd naukowy do siedziby Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
 
10 listopada 2005 r. – ks. dr Krzysztof Mikołajczuk wygłosił referat nt. Duchowość eucharystyczna i kult Chrystusa Króla Wszechświata w życiu i nauczaniu sługi Bożego Augusta Hlonda podczas spotkania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie.
 
15 listopada 2005 r. – dr Małgorzata Kuć wygłosiła referat nt. Osobowość sprawcy przestępstwa – kryminologiczne aspekty analizy podczas sympozjum „Osobowość przestępcy a problem resocjalizacji”, zorganizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Kulach k/o Częstochowy.
 
16 listopada 2005 r. – dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Gospodarka narodowa i sektor finansowy w Polsce podczas seminarium szkoleniowego dla kandydatów do służby cywilnej, zorganizowanego przez Regionalne Centrum Szkolenia Admnistracji w Poznaniu.
 
17-19 listopada 2005 r. – prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Lo Splendore della Vita: Vangelo, Scienza ed Esica. Prospettive della Bioetica a dieci anni da Evangelium Vitae”, zorganizowanej przez Papieską Akademię Życia i Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie.
 
Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski oraz ks. dr Mirosław Sitarz wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Actualidad y retos del Derecho Eclesiiastico del Estado en Latinoamerica” w Meksyku.

18 listopada 2005 r.
– dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Zasady partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym podczas Konferencji Przewodniczących Rad Gmin w Rosnówku.

21 listopada 2005 r. – prof. dr hab. Alicja Grześkowiak uczestniczyła w XVI Zgromadzeniu Plenarnym Papieskiej Rady ds. Rodziny w Rzymie.
 
21-22 listopada 2005 r. – ks. dr Ambroży Skorupa uczestniczył w charakterze biegłego w Synodzie Prowincjalnym Polskiej Prowincji Salwatorianów w Krakowie.
 
24-26 listopada 2005 r. – ks. dr Adam Kaczor uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „De Processibus Matrimonialibus”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Associatio Winfried Schulz oraz Instytut Kanonistyczny Uniwersytetu w Potsdamie (Niemcy).
 
25 listopada 2005 r. – dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak wygłosiła referat nt. Status Tybetu w świetle prawa międzynarodowego podczas konferencji „Tydzień Tybetański”, zorganizowanej przez Europejskie Forum Studentów AEGEE na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.
 
29 listopada 2005 r.
– dr Maciej Rudnicki wygłosił referat nt. Nowe możliwości finansowania projektów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego podczas konferencji poświęconej finansowaniu projektów i przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zorganizowanej w Szamotułach.


* (opr. Filip Ciepły)

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2006, godz. 19:25 - Filip Ciepły