STUDIA I ARTYKUŁY

 

ANDRZEJ BORODO

Charakter prawny wydatków budżetowych (streszczenie)

Legal Character of Budgetary Expenditure (summary)

Правовой характер бюджетных расходов (резюме)

 

GRZEGORZ JĘDREJEK

Wyłączenie reprezentacji dzieci przez rodziców w postępowaniu cywilnym (Uwagi dotyczące wykładni przepisu art. 98 § 3 kro) (streszczenie)

Exclusion of Child Representation by Parents in Civil Procedure (Comments on the construction of Article 98 § 3 of the Family and Guardianship Code) (summary)

Исключение родителей из представительства детей в гражданском процессе (замечания, касающиеся толкования нормы статьи 98 §3 семейного и опекунского кодекса) (резюме)

 

MAŁGORZATA KRUSZEWSKA-GAGOŚ

Referendum lokalne jako forma bezpośredniego sprawowania władzy przez wspólnoty samorządowe (streszczenie)

Local Referendum as a Form of Direct Exercise of Power by Self-Government Communities (summary)

Локальный референдум, как форма непосредственного исполнения власти органами самоуправления (резюме)

 

BEATA KUCIA-GUŚCIORA

Stypendia – status prawny i zasady opodatkowania. Próba systematyki (streszczenie)

Grants – legal status and taxation. An attempt at systematization (summary)

Стипендии – юридический статус и принципы налогообложения. Попытка систематизирования (резюме)

 

KATARZYNA MAĆKOWSKA

Rola syndyka w amerykańskim prawie upadłościowym (streszczenie)

The Role of the Receiver in American Bankruptcy Law (summary)

Роль конкурсного управляющего в американском праве банкротства (резюме)

 

LECH MAŻEWSKI

XII Kongres SD, IX Zjazd PZPR i I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” o ustroju PRL (streszczenie)

12th Congress of the Democratic Party, 9th Convention of the Polish United Workers’ Party and 1st National Convention of Delegates of the Independent Self-Governing Trade Union Solidarity on the Political System of the People’s Republic of Poland (summary)

Об устройстве Польской Народной Республики на XII Конгрессе Демократической партии, IX Съезде Польской объединённой рабочей партии и I Государственном съезде делегатов Независимое Общество Профессиональных Союзов «Солидарность» (резюме)

 

JERZY MIGDAŁ

Powstanie więziennictwa polskiego i jego organizacja w latach 1918-1928 (streszczenie)

Creation of Polish penology and its organization in years: 1918-1928 (summary)

Возникновение польской пенитенциарной системы и ее организация в 1928-1981 годах (pезюме)

 

WIESŁAW MOSSAKOWSKI

Rocznica podpisania Konkordatu z roku 1993 (streszczenie)

The Anniversary of the 1993 Concordat (summary)

Годовщина подписания Конкордата с 1993 года (резюме)

 

BARTOSZ RAKOCZY

O potrzebie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony środowiska (streszczenie)

About the necessity for amending the Polish Constitution in scope of the environmental protection (summary)

О необходимости внесения изменений в Конституцию Республики Польша в сфере охраны окружающей среды (резюме)

 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Status prawny Kościoła patriarchalnego. Zarys problematyki (streszczenie)

Legal Status of Patriarchal Church. An Outline (summary)

Правовой статус патриархальной Церкви. Краткий очерк проблематики (резюме)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Międzyamerykańska Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji osób niepełnosprawnych (tłum. Marlena Cymerman)

 

RECENZJE

 

Wina i kara. Sprawiedliwość w grafice europejskiej XVI-XIX wieku (rec. Arkadiusz Adamczuk)

Roman Walczak, Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983 (rec. Krzysztof Burczak)

 

SPRAWOZDANIA

 

Wina i kara. Sprawiedliwość w grafice europejskiej XVI-XIX wieku (Wystawa, Kraków, 13 I-19 IV 2009) (Maciej Jońca)

 

Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Włoskiej (Konferencja Naukowa, Lublin, 24 IV 2009) (Kamila Doktór)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2008 r. (oprac. Monika Wójcik)

 

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 2-3(38-39) 2009 (pl)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 2-3(38-39) 2009 (eng)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 2-3(38-39) 2009 (rus)

 

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 14:30 - Magdalena Sawa