Books

 • Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki (Discovering the axiological dimension of science), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008, pp. 404; reviewed in: (a) A. Bronk in: "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2008 (3-4), 454-469. 2009, (b) J. Merecki, "O aksjologicznym wymiarze nauki" (On the axiological dimension of science), Ethos 85-86, 2009, 281-284; (c )J. Poznański, in: Forum Philosophicum, vol 15, no 1, Spring 2010, 238-242;(d) W. Zięba, „Nauka w kontekście 'filozofii klasycznej'” (Science in the context of classical philosophy), ΣΟΦΙΑ, 10, 2010, 225-236.
 • Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki Jana Pawła II "Evangelium Vitae", Instytut Papieża Jana Pawła II/Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017 (editor with Krzysztof Wiak). English version of the book: The Value of Life. The Present Time through the Prism of St John Paul II's Encyclical"Evangelium Vitae".
 • editor: Ekonomia i chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II "Centesimus annus" i "Laborem exercens" (Economy and Christianity. The World of Business through the Prism of St John Paul II's Encyclicals "Centesimus annus" i "Laborem exercens"), Instytut Papieża Jana Pawła II/Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017.
 • editor (with Konrad Zaborowski SDS): Logika -filozofia-człowiek. Wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego (Logic-Philosophy-Man. The selection of writings of Stanisław Kamiński and Jerzy Kalinowski), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 
 • editor (with G. Beyer, W. Kruszewski, A. Wierzbicki): Karol Wojtyła, Katolicka etyka społeczna (Catholic Social Ethics), Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.
 • editor (with Paweł Gondek): Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia-koncepcje-spory (Lublin Philosophical School. History-conceptions-disputes), Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

 

Papers in journals and books

 • "Najprostsze sposoby współczesnej manipulacji" (The simplest ways of contemporary manipulation), Kontakt (Paryż), nr 7-8, 1985, 39-41 (signed as "Anna Maria S." due to the political situation at that time).
 • "Moral Dilemmas in the Robot's World", in: R. Casati, G. White (eds.), Philosophy and the Cognitive Sciences, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft 1993, 291-294.
 • "Moral Concerns and Gender Biased Tests: Comments on 'An Analysis of Four Commonly Used Group Tasks for Gender Bias'", Technology Studies, vol. 1/2, 1994, 227-229.
 • "Science and Morality: Some Cases of Conflicting Norms", in: K. S. Johannessen, T. Nordestam (eds.), Culture and Values, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 1995, 536-543.
 • "The Reticulated Model of Scientific Dynamism", Kontroversen, 8, 1995, 19-36.
 • "Racjonalność jako relacja: próba charakterystyki esencjalnej" (Rationality as a relation – an attempt at some essential characterstic), in: J. Perzanowski,
 • Pietruszczak (eds.), Byt, Logos, Matematyka, Toruń: Wyd. UMK, 1997, 47-62.
 • "Popper, Kuhn and Laudan on the Rationality of Science: A Shared View", in: G. Meggle, J. NIda-Rümelin (eds.), Analyomen 2. Perspectives in Analytical Philosophy, Berlin: de Gruyter, 1997, 421-430.
 • "O wolności i granicach badań naukowych", in: Z. Zdybicka, et al. (red.) , Wolność we współczesnej kulturze, Lublin: RW KUL, 1997, 575-590. English version: "On Freedom and Limits of Scientific Inquiry", in: Z. Zdybicka et al. (eds.), Freedom in Contemporary Culture, Lublin: RW KUL, 1999, 547-561.
 • "O potrzebie uprawiania etyki badań naukowych w ramach filozofii klasycznej", Zeszyty Naukowe KUL, 40, 1997, 111-131. English version: "On the Need of Developing Research Ethics as a Domain of Classical Philosophy", in: S. Kiczuk, J. Herbut, A.B. Stępień (eds.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 6, 2006, 235-255.
 • "Arranging Goods - a Few Ideas from Czeżowski", in: P. Weingartner, G. Schurz, G. Dorn (eds.), The Role of Pragmatics in Contemporary Philosophy, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 1997, 539-543.
 • "Etyka Badań Naukowych - Nowa Dyscyplina Filozoficzna" (Ethics of scientific research – a new philosophical discipline), Roczniki Filozoficzne KUL, 45-46 ( 2) 1997/1998, 83-118.
 • "Are There Things Which We Should Not Know? in: Paideia On-line. Papers of the 20th World Congress of Philosophy 1998; http:www.bu.edu/wcp/papers/TEth/TEthLekk.htm.
 • "W poszukiwaniu eliksiru młodości" (In search of the Fountain of Youth), Ethos, 44, 1998, 178-197.
 • "W Poszukiwaniu Właściwej Miary Dla Nauki" (in search of the proper measure for science), Ethos, 44, 1998, s. 5-8 (with J. Mereckim; signed only with initials).
 • "On the alleged moral neutrality of the search for truth in science", in: P. Kampits, K. Kokai, A. Weinberg (eds.), Applied Ethics, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 1998, vol. 2, 15-20.
 • "Demokracja i autonomia jednostki w globalnej infrastrukturze informacyjnej", Nauka, Nr 1, 1999, 127-139; reprint in: M.M. Żydowo (red.), Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki, Warszawa: Wyd. PAN, s. 37-50; English version: "Democracy and the Autonomy of Individuals in the Global Information Infrastructure", in : M.M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science, Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2005, 33-45.
 • "Prawo do prywatności a globalna struktura informatyczna" (The right to provacy and the global information infrastructure), in: R. Skubisz (red.), Internet 2000, Lublin: Verba 2000, 443-459.
 • "Nauka moralnie neutralna jako patologia rozumu" (Morally neutral science as a pathology of reason) in: A. Gudaniec, A. Maryniarczyk SDB (red.), Rozum otwarty na wiarę, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, 213-224.
 • "Le choix des themes de recherche en tant que décision morale", in: P. Proellochs, D. Schulthess (eds.), Y A-T-Il des Limites Éthiques à la Recherche Scientifique?, Geneve: Editions Médecine et Hygiène, 2000, 31-46.
 • "Immoral research: one more pathology of reason", in: B. Brogaard (ed.), Rationality and Irrationality, Kirchberg amWechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2000, 58-63.
 • "Sądy moralne jako konstytutywny element badania naukowego" , Roczniki Filozoficzne KUL, nr 48-49, z. 2, 2000/2001, s. 91-115; English version: Moral judgement as a constitutive element of research) S; Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień (eds.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 6, 2006, 257-279, trans. T. Karłowicz.
 • "Ukryte założenia idei społeczeństwa informacyjnego" (Hidden presuppositions of the information society), in: T. Zasępa, R. Chmura (eds..), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa: Edycja Św. Pawła 2001, 179-194.
 • "Czy naukowiec może stać się rzecznikiem barbarzyństwa" (Can a scientist become an advocate of barbarism?) in: Z. Zdybicka et al. (eds.), Wierność rzeczywistości, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001, 431-445.
 • "Rozważania o prawdzie i moralności w nauce" (Some considerations on truth and morality in science), in: A. Szostek, A. Wierzbicki (eds.), Codzienne pytania Antygony, Lublin: Instytut Jana Pawła II, 2001, 150-163.
 • "Natura jako naturalna granica naturalizmu" (Nature as a natural limit of naturalism), Roczniki Filozoficzne KUL, t. 51 (3), 2002, 187-195.
 • "Czy cyberetyka wystarczy cyberspołeczeństwu?" (Is cyberethics sufficient for cybersociety?), in: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa: Edycja Św. Pawła 2003, 17-27.
 • "Science as Action: Three Realms of Freedom and Responsibility", in: P.J. Juchacz, R. Kozłowski (eds.), Freedom and Responsibility. Sacrum, Culture and Society, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003, 111-126.
 • "Antynauka i jej konsekwencje" (Antiscience and its consequences), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (eds.), Błąd antopologiczny, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003, 167-187.
 • "Dlaczego nauka nie może być wolna od wartości" (Why science cannot be value-free), Roczniki Filozoficzne KUL, 53(2), 2004, 275-293.
 • "Zdrada nauki – zdrada prawdy – zdrada człowieka" (The betrayal of science- betrayal of truth - betrayal of man), Ethos, 65-66, 2004, 207-225.
 • "Nauka a wartości: niektóre próby rozwiązania problemu" (Science and values – a few attempts at solving the problem), in: K. Krzyszowski, M. Nowak, S. Sieczka (eds.), Z potrzeby serca..., Lublin: IWKRKUL, 2004, 71-87.
 • "Problem ideologizacji metafizyki. Wprowadzenie do dyskusji" (The problem of ideologization of metaphysics. An introduction to discussion), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (eds), Metafizyka w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2004, 405-410.
 • "Problem ideologizacji metafizyki" (The problem of ideologization of metaphysics), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (red.), Metafizyka w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004, 471-475.
 • "Związek nauki i techniki jako źródło problematyki dla etyki badań naukowych" (A relationship between science and technology as a source of problems for the ethics of scientific research), in: P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek (eds.), Kultura wobec techniki, Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2004, 147-165.
 • "Science and Value Judgements" in: J. Ch. Marek, M.E. Reicher (eds.), Experience and Analysis, Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2004, 198-199.
 • "Aksjologiczny fundament społeczeństwa informacyjnego" (The axiological foundation of the information society; with Rafał Lizut), Ethos 69-70, 2005, 255-268.
 • "Od redakcji: Światło czy nocna ciemność" (From the Editors: Light or Darkness of the Night?; with Dorota Chabrajska; signed only with the initials), Ethos 69-70, 2005, 9-13.
 • "Realistyczny zwrot w filozofii współczesnej - możliwość powrotu do analogii?" (A realistic turn in contemporary philosophy -a possibility of returning to analogy?), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (eds.), Analogia w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, 379-390.
 • "Filozofia edukacji i edukacja filozoficzna - antidotum na kryzys?" (The philosophy of education and education in philosophy – an antodote for crisis?), in: P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna (eds.), Filozofia i edukacja, Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2005, 177-187.
 • "O dostojeństwie uniwersytetu raz jeszcze" (On the dignity of the university once again), Ethos 75, 2006, 162-174.
 • "Nowe towary nowej ekonomii" (New commodities of the new economy; with Rafał Lizut), in: S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006, 381-385.
 • "Problem obowiązywalności prawa naturalnego.Wprowadzenie do dyskusji" (The problem of binding power of natural law. An intruduction to discussion), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek (eds.), Substancja-natura-prawo naturalne, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, 371-374.
 • "Problem obowiązywalności prawa naturalnego"(The problem of binding power of natual law), in: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek (eds.), Substancja-natura-prawo naturalne, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, 467-471.
 • "Problem absolutyzacji umysłu. Wprowadzenie do dyskusji" (The problem of absolutization of mind. An intruduction to discussion), in: A. Maryniarczyk, K. Stępień (eds.), Dusza Umysł Ciało, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, 325-330.
 • "Monizm-dualizm-hylemorfizm (personalizm).Wprowadzenie do dyskusji" (Monism-dualism-hylomorphism [personalism]), in: A. Maryniarczyk, K. Stępień (eds.), Dusza Umysł Ciało, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2007, 421-426.
 • "Kształtowanie opinii publicznej: kilka uwag o wolności i odpowiedzialności mediów" (Forming public opinion: few remarks on freedom and responsibility of media), in: K. Stępniak, M. Rajewski (eds.), Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, 107-116
 • "Racjonalność instrumentalna, racjonalność praktyczna i ostateczny cel technonauki" (Instrumental rationality, practical rationality and the ultimate goal of technoscience), in: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek (eds.), Lublin: PTTA, 2008, 269-282.
 • "Powszechna encyklopedia filozofii na tle anglosaskich encyklopedii filozoficznych" (The universal Encyclopedia of Philosophy in comparison to some Anglosaxon philosophical encyclopaedias), w: A. Maryniarczyk, K. Stępień (eds.), Zadania współczesnej metafizyki 11. Spór o rozumienie filozofii, Lublin: PTTA 2009, 205-218.
 • "Uniwersytet jako firma usługowa. Szansa czy klęska?" (The university as an educational service provider: Chance or disaster?), Ethos 85-86, 2009, 52-69.
 • "Why science cannot be value-free. Understanding the Rationality and Responsibility of Science", Science and Engineering Ethics, 16 (1), 2010, 33-41.

  http://www.springerlink.com/content/?k=lekka-kowalik 

 • Nauka jako zawód i powołanie – sto lat po analizach Maxa Webera (science as a vocation – one hundred years after Weber analysis”, in: M. Walczak (red.),  Metodologia: tradycja i perspektywy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, 75-92.

 • Nauka wolna od wartości – groźna utopia współczesnej kultury” (Value-free science – a dangerous utopia of contemporary culture), in: E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a wartości Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, 161-171.

 • Irracjonalizm w poznaniu naukowym” (irrationalism in scientific cognition), in: A, Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Zadania współczesnej metafizyki 12. Osoba i uczucia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2010, 415-425

 • Przemoc – negacja godności człowieka” (Violance – the negation of human dignity), Biuletyn. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin 2010, 7-10.

 • Helen Longino krytyczny empiryzm kontekstualny” Critical contextual empiricism of Helen Longino),  Annales Un iversitatis Mariae   Curie – Skłodowska, Lublin, vol. xxxv, z. 2010, 207-221.

 • Wartości pozapoznawcze jako wehikul racjonalności nauki” (Non-cognitive values as a vehicle of the rationality of science), in: Z. Drozdowicz, S. Sztajer (red.), Religia-Nauka-Kultura, Poznań:Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2011, 9-25.

 • O prawdzie jako celu nauki i fundamencie jej etosu” (On truth as the goal of science and foundation of its ethos), in: A, Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (eds.), Zadania współczesnej metafizyki 13. Spór o prawdę, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, 315-338.

 • Komunikacja w prawdzie: filar bezpieczeństwa człowieka” (Communication in truth – the pillar of the human security), in:  E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja (Monografie nr 126, tom I: Aspekty filozoficzne i edukacyjne), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2011, 11-19; reprint in : E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2012, s.79-87.

 • Nauka i etyka nauki. Owoce wiążącej mocy prawdy”, (Science and research ethics. Fruits of the binding power of truth), Ethos nr 95, 2011, s. 161-174.

 • Doświadczenie wartości – konstytutywny element uprawiania nauki” (experience of values – a constitutive element of doing science) w: Piotr Duchliński i Grzegorz Hołub (red.), Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, 423-440.

 • Etyka badań naukowych: jej status metodologiczny i formy instytucjonalne” (Research ethics: its methodological status and institutional forms) w: P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz (red.), Podstawy Naukoznawstwa, t. 1, Lublin: RWKUL 2011, 107-130.

 • Filozofia jako fundament badań nad ubóstwem i strategii jego zwalczania” (Philosophy as a foundation of research on poverty and of a strategy to overcome it), Ethos nr 96, 2011, s. 105-116.

 • Nauka w poszukiwaniu boskości” (Science in search of divinity), in: R. Ptaszek, M. Piwowarczyk (red.), Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, Lublin, RW KUL 2012, 301-314.

 • Kryteria racjonalności postępu naukowego: skuteczność czy mądrość?” (Criteria of the rationality of scientific progres: efficiency or wisdom?), w: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, red. Z. Drozdowicz i S. Sztajer, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2012, 13-26.

 • The vocation of philosophy and philosophy as a vocation”, w: E. Szczurko, T. Guz, H. Seidl (red.), Logos et Musica. In Honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, Frankfurt a. Main, Peter Lang, 277-291.

 • Filozoficzny kontekst nauki” (The philosophical context of science), Roczniki   Filozoficzne, 60(4), 2012, 261-281

 • Nauka – zwierciadło dla religii” (Science - a Mirror for Religion), w: E. Jarmoch, A. Trzpil (eds), Bezpieczeństwo człowieka a religia, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013, 11-20.

 • voice in a discussion Wyzwania współczesności” (Challenges of the contemporary time), in: D. Dziewulak (ed.), Konferencja: Nauka i szkolnictwo wyższe – wyzwania współczesności” (A conference: Science and Higher Education - Challanges of the Contemporary World) Warszawa: Wydawnictwa Sejmowe 2013, 54-55.

 • Od Redakcji Nie lękajcie się” (“Do not be afraid” - from the editors), , Ethos, 2014 nr 4(108), s. 5-9 (signed A.L.K) 
 • Myślenie utopijne w nauce, o nauce i dzięki nauce. Źródło inspiracji czy zagrożeń?(Utopian thinking in science, on science, and because of science. A source of inspiration or of threats?), Ethos, nr 3 (107), 2014, 108-131.
 • Od Redakcji – Quo vadis humanus?”, Ethos 111, 2015, s. 5-9 (signed A.L.K)
 • Filozofia, humanistyka i nauki społeczne – wezwanie do ofensywy”(Philosophy, the Humanities, and social sciences – a summons to go on the offensive", Człowiek i społeczeństwo, tom XXXIX, 2015, 87-102.

 • Społeczny kontrakt dla nauki - jego filozoficzne podstawy i współczesny kryzys” (A social contract for science – its philosophical foundations and contemporary crisis), ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, 2015, vol. 15, 115-129

 • Etyka w nauce” (“Ethics in science”), in: S. Janeczek i A. Starościc (red.), Etyka (Ethics), (vol.V of the series “Dydaktyka filozofii" – teaching philosophy”), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, 281-298. Ku autonomii etyki. Uwagi metodologiczne (Towards an autonomy of ethics. Methodological remarks) Ethos, 3 (115), 2016, 247-261.
 • O konsekwencjach dwuznaczności terminu "tożsamość osobowa". Uwagi po lekturze książka Grażyny Osiki Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych (On consequences of the ambiguity of the term "personal identity". Some remarks after reading the book by Grażyna Osika Personal identity in the epoch of digital communication technologies, Ethos,(116), 2016, 306-320.

 • Edukacja dla prawdy a edukacja dla rynku. Rzecz o fundamentach bezpiecznego świata (Education for truth and education for market. On foundations of a secure world), Studia z filozofii polskiej, 11, 2016, 211-222.

 • Ku kulturze życia (z Krzysztofem Wiakiem), in: A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (red.), Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki Jana Pawła II "Evangelium Vitae", Instytut Papieża Jana Pawła II/Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, 9-16; English version: Towards a culture of life (with Krzysztof Wiak), in: A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (eds.),Value of Life. The Present Time through the Prism of St John Paul II's Encyclical"Evangelium Vitae", Instytut Papieża Jana Pawła II/Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, 9-16

 • Ksiądz Profesor Tadeusz Styczeń w obronie najsłabszych - świadectwo, które zobowiązuje, w: A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (red.), Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki Jana Pawła II "Evangelium Vitae", Instytut Papieża Jana Pawła II/Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, 9-16, 203-215; English version: Rev. Profesor Tadeusz Styczeń in defence of the Weakest - A witness that obliges us", A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (eds.),Value of Life. The Present Time through the Prism of St John Paul II's Encyclical "Evangelium Vitae", Instytut Papieża Jana Pawła II/Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, 203-215.

 • Przymierze na rzecz rozumu i prawdy. Josepha Ratzingera koncepcja filozofii i jej relacji do wiary i teologii (An Alliance for Reason and Truth. Joseph Ratzinger's CXonception of Philosophy and its Relation to Faith and Theology), in: K. Kaucha, J. Mastej (eds.), Fundamental Theology in works of Joseph Ratzinger, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, 17-45.

 • Ku ekonomii zakorzenionej w miłości in: A. Lekka-Kowalik (ed.), Ekonomia i chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II "Centesimus annus" i "Laborem exercens" (Economy and Christianity. The World of Business through the Prism of St John Paul II's Encyclicals "Centesimus annus" and "Laborem exercens"), Instytut Papieża Jana Pawła II/Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, 9-18. English version: Towards an economy rooted in love, ibid., 19-29.

 • Komodytyzacja prawdy - komodytyzacja nauki - komodytyzacja człowieka (Commoditization of truth - commoditization - commoditization of man), in: A. Lekka-Kowalik (ed.), Ekonomia i chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II "Centesimus annus" i "Laborem exercens" (Economy and Christianity. The World of Business through the Prism of St John Paul II's Encyclicals "Centesimus annus" and "Laborem exercens"), Instytut Papieża Jana Pawła II/Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, 193-205. 

 •  Logos i ethos filozofii (Philosophy's Logos and Ethos), in: A. Lekka-Kowalik, K. Zaborowski SDS,  Logika -filozofia-człowiek. Wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego (Logic-Philosophy-Man. The selection of writings of Stanisław Kamiński and Jerzy Kalinowski), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, 7-17.
 • Edukacja dla prawdy - odpowiedź na osobową naturę człowieka (Education for truth - a response to the nature of man as person), Rocznik Duszpasterstwa Nauczycieli, 1, 2017, 75-86.
 • Rational decisions and wise decisions - two names for the same thing?, in: Rationality and Decision Making: From Normative Rules to Heuristics, ed. by M. Hetmański (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 111), Brill-Rodopi, Leiden&Boston 2018, 181-193.
 • Rational Technology Assessment in Need of a Philosophical Framework, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 115, 2018, 219-231.
 • John Paul II University of Lublin: How History Defines the Relationship between Identity and Internationalization (with Visnja Car), in: H. De Wit, A. Bernasconi, V. Car, F. Hunter, M. James, D. Véliz (eds.), Indetity and Internationalization, Brill Sense, Leden&Boston 2018, 231-242.
 • Doświadczenie wiążącej mocy prawdy. Metodologicznie zasadny punkt wyjścia etyki jako nauki (Experince of the binding power of truth. A Methodologically proper point of departure for ethics as a scholarly discipline, Ethos, 2(122), 2018, 346-363.
 • Wstęp (with G. Beyer, W. Kruszewski, A. Wierzbicki), in: Karol Wojtyła, Katolicka etyka społeczna (Catholic Social Ethics), Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, 19-25; English version: Introduction (trans. Patrycja Mikulska), ibid, 27-33.
 • Skrypt Karola Wojtyły Katolicka etyka społeczna widziany przez pryzmat metodologii (Karol Wojtyła's didactic textbook Catholic Social Ethics seen through the Prism of Methodology), in: Karol Wojtyła, Katolicka etyka społeczna (Catholic Social Ethics), Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, 489-505.
 • Nauka a wartości (Science and Values), in: ks. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościć, Metodologia nauk. Część I: Czym jest nauka? (Methodology of sciences. Part I: What is Science?), t. 9 serii "Dydaktyka filozofii" (vol 9 of the series "Teaching Philosophy"), Wydawnictwo KUL, Lublin 2019,397-417.
 • Metodologia nauk (Methodology of sciences) in: ks. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościć, Metodologia nauk. Część II: Typy nauk (Methodology of sciences. Part II: Types of Sciences), t. 9 serii "Dydaktyka filozofii" (vol. 9 of the series "Teaching Philosophy"), Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, 309-332.

 • Obviously there exists an organic connection between independence and univeristy, and between independence and "catholicity", The Person and the Challenges, 9/1, 2019, 239-248 (with Tomasz Górka).

 • Wprowadzenie: wierność prawdzie-wierność rzeczywistości (Introduction: Faithfulnes to the Truth - Faithfulness to Reality), in: A. Lekka-Kowalik, P. Gondek (eds.), Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia-koncepcje-spory (Lublin Philosophical School. History-conceptions-disputes), Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, 7-19 (with Paweł Gondek).

 • Via ad Veritatem. O metodach uprawiania filozofii w szkole lubelskiej (Via ad Veritatem. On methods of doing philosophy in the Lublin School), in: A. Lekka-Kowalik, P. Gondek (eds.), Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia-koncepcje-spory (Lublin Philosophical School. History-conceptions-disputes), Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, 147-173 (with Tomasz Duma).

 • Amicus Plato, sed magis amica veritas...O sporach filozoficznych w lubelskiej szkole filozofii klasycznej (Amicus Plato, sed magis amica veritas...On Philosophical Disputes in the Lublin School of Classical Philosophy), in: A. Lekka-Kowalik, P. Gondek (eds.), Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia-koncepcje-spory (Lublin Philosophical School. History-conceptions-disputes), Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, 199-236.

 • Ulepszanie moralne środkami technonauki - contradictio in adiecto? (Moral enhancement with means of technoscience - contradiction in adiecto?), in: P. Duchliński, G. Hołub (eds.), Ulepszanie moralne człowieka. Perspektywa filozoficzna (Moral Enhancement of Man. A Philosophical Perspective), Wydawnictwo Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Kraków 2019, 55-71.

 

 

 

Summaries in conference books

 

 • "Racjonalność jako relacja — próba charakterystyki na przykładzie racjonalności nauki" (Rationality as a relation – an attempt at characterizing on the example of the rationality of science), VI Polski Zjazd Filozoficzny. Abstrakty, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1995, 130-131.
 • On Moral Judgements as a necessary element of doing science", in: J. Cachro, K. Kijania-Placek (eds.), 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Volume of Abstracts, Cracow: The Faculty of Philosophy/Jagiellonian University, 1999, 403.
 • "Does the scientist qua scientist make moral judgement?", in: Z. Davran (ed.), XXI World Congress of Philosophy. Philosophy Facing World Problems, Istambul: Philosophical Society of Turkey, 2003, 224,
 • "Nauka a wartości: od aksjologicznej neutralności do aksjologicznego zaangażowania" (Science and values: from axiological neutrality to axiological ladenness), VII Polski Zjazd Filozoficzny. Abstrakty, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, 113.
 • "Nasycenie nauki wartościami pozapoznawczymi: argumenty i koncepcje" (The ladenness of science with non-cognitive values: arguments and conceptions), VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Księga Streszczeń, red. A. Brożek and J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 2008, 232.
 • „Mode 2 Science – nowy paradygmat badań naukowych i jego konsekwencje” (Mode 2 Science – a new paradigm of doing science and its consequences), w: ”, IX Polski Zjazd Filozoficzny. Księga Streszczeń, red. A.  Kuzior, A. Kiepas, J. Rąb  Wydawnictwo „REMAR”, Sosnowiec 2012, s. 546-547.
 • Mode 2 Science and its consequences, XXIII World Congress Of Philosophy. Abstracts., Athens: Greek Philosophical Society, 2013, 391-392.

 

Reviews

 • J. Owens, Some Philosophical Issues in Moral Matters, in: Revue de Théologie et de Philosophie, vol. 128, 1996/III, 297-298.
 • H. Lenk (ed.), Wissenschaft und Ethik in: The Journal of Value Inquiry, 30, 1996, 479-483.
 • "W obronie filozofii bez przymiotnika" (In defence of philosophy without an adjective); review of: B. Smith, Austrian Philosophy. The Legacy of Franz Brentano), w: Zeszyty Naukowe KUL, No 3-4, 1997, 190-200.
 • E. Agazzi, Das Gute, das Bose unde die Wissenschaft, Research in Philosophy and Technology, nr 17, 1998, 295-301.
 • U. Toellner Sartres Ontologie und di Frage einer Ethik w: The Jounral of Value Inquiry, No 32, 1998, 427-431.
 • "Komputery: nowe wyzwanie dla filozofów" (Computers: a new challenge for philosophers ); review of: D. Johnson Computer Ethics), Ethos, 4 (44), 1998, s. 282-289.
 • J. Owens, Some Philosophical Issues in Moral Matters, w: Roczniki Filozoficzne KUL, No 45-46, 1997/98, 235-239. (expanded and revised version of the review published in French; see 1).
 • M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie natury. Inżynieria genetyczna – nauka i etyka, w: Człowiek i przyroda, No 10, 1999, 133-144.
 • H. Lacey, Is science value-free? Values and Scientific Understanding, w: Roczniki Filozoficzne KUL,, vol 50 (2), 2002, 161-167.
 • "The Routledge Encyclopeadia of Philosophy: między rygorem metodologicznym a polityczną poprawnością" (The Routledge Encyclopeadia of Philosophy: between methodological rigor and political correctness), Człowiek w kulturze No 15, 2003, 151-175.
 • "O kłamstwie" (On lie); review of: W. Chudy, Filozofia Kłamstwa), Arcana, No 53 (5/2003), 209-216.
 • Ingrid Leman Stefanowic, Safeguarding Our Common Future. Rethinking Sustainable Development, Roczniki Filozoficzne KUL,, vol. 51 (2), 2003, 168-174.
 • "Powstrzymać kaskadę", (Stop the cascade); review of: Wojciech Chudy, Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw,) Ethos, nr 1-2 (65-66), 2004, 530-540. (expanded and changed version of the review published in Arcana; see 11).
 • "Odpowiedzialność informatyków" (The responsibility of computer professionals), review of: T. Bynum, S. Rogerson, Computer Ethics and Professional Responsibility, 2004), Ethos 69-70, 2005, 491-502.
 • "Przywracanie raju" (Restoring the paradise), review of: R. Legutko, Raj przywrócony), Ethos, 76, 2006, 257-266
 • By światło trwało...” (Let the Light be...), rev of. J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z lat 1963-2004, Warszawa 2009), 92 /2010, 282-289.
 • O potrzebie nauczania antropologii” (On the need of teaching anthropology; rev of . Antropologia, red. ks. S. Janeczek, Lublin 2010), Ethos, 93-94/2011, 267-271
 • Ku liberalizmowi otwartemu” (Towards open liberalism; rev. W. Ver Eecke, Ethical Dimension of the Economy: Making Use of Hegel and the Concept of Public and Merit Goods), Ethos nr 96, 2011, 251-259.
 • review of  Alasdair MacIntyre, God, philosophy, universities (Polish edition: Bóg, filozofia, uniwersytety, Warszawa 2013), in: Roczniki Filozoficzne 62 (2) 2014, 151-166
 • Rec. Nicholas Maxwell, How universities can help to create a wiser world. The urgent need for an academic revolution, Exeter: Imprint Academic 2014, Roczniki Filozoficzne 62 (4) 2014, s. 251-26
 • Technika i aksjologia. W stronę wartości” (rec. R. A. Lizut, Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2014), Ethos 111, 2015, 330-336
 • Kiereś-Łach, Joanna. Filozofia i retoryka. Kontekst filozoficzny „nowej retoryki” Chaïma Perelmana (Philosophy and rhetoric. A Philosophical Context of "New rhetoric of Chaïm Perelman, Lublin 2015, Forum Artis Rhetoricae, 2 (41), 2015, 66-72.
 • review of: P. Gondek, Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krapca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu, Lublin 2014), Studia Philosophiae Christianae, 52, 2016, 143-155. 

 

Conference reports

 • "O realizm w uprawianiu filozofii; sprawozdanie z IV Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (For realism in doing philosophy; Report on the IV International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics), Ethos, 59-60), 2002, 448-456.
 • "O właściwe rozumienie człowieka i kultury"; sprawozdanie z V Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu 'Zadania współczesnej metafizyki" (For a proper understanding of man and culture; Report on the V International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics , Ethos, 61-62, 2003, 469-483.
 • "Quo vadis philosophiae?; sprawozdanie z XXI Światowego Kongresu Filozofii (report on the XXI World Congress of Philosophy, Istambul 2003), Ethos 63-64, 2003, 557-569.
 • "Ocalić metafizykę realistyczną". Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego w cyklu Zadania współczesnej metafizyki pt. "Metafizyka w filozofii" (To save realistic metaphysics. Repornt on the VI International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics, Ethos, 65-66, 2004, 584 -595.
 • "W poszukiwaniu utraconych fundamentów. Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu 'Zadania Współczesnej Metafizyki'" (In Pursuit of the Lost Foundations; report on the VII International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics, Ethos, 75), 2006, 264-275.
 • "O jedność bytową człowieka". Sprawozdanie z IX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu 'Zadania Współczesnej Metafizyki' (For the Metaphysical Unity of the Human Being. Report on the IX International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics) Ethos 77-78, 2007, 410-417.
 • "O celowości w metafizyce". Sprawozdanie z X Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu 'Zadania współczesnej metafizyki', (On Purposefulness in metaphysics. Report on the X International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics, Ethos, 82-83, 2008, 287-293. 
 • "Emotions and metaphysics”, (On Purposefulness in metaphysics. Report on the X International Metaphysical Symposium in the series "Tasks of contemporary metaphysics", Ethos, 89, 2010, 291-296

 

Encyclopedia entries

in: Powszechna Encyklopedia Filozofii (The Universal Encyclopedia of Philosophy), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu;

 • vol 1, 2000: Armstrong Dawid Malett (335-336), Austin, John Langshaw (419-420; Ayer Alfred Jules (445-447); Bachelard Gason (451-452); Bowne Border Parker (637-638).
 • vol 2, 2001: Chisholm Roderick M. (150-151); Chomsky, Noam A. (162-166); Cohen, Morris, R. (248-249); Dingler Hugo (593-595); Drewnowski Franciszek (717-721; with z S. Majdański); Ducasse Court, J. (729-731); dyskusja (discussion; 787-790).
 • vol 3, 2002: epifenomenalizm ( epiphenomenalism; 181-184); Eucken, Christian, R. (301-303); feminizm (feminism; 386-391; with Z. Sareło).; Fontenelle Bernard (569-570); Foucault, Michel (586-589).
 • vol. 4, 2003: Holt Edwin B. (551-552); Hook Sidney (587-591); Horney Karen (598-600); intuicjonizm (intuitionism; 901-902; with Ph. Stratton-Lake).
 • vol 5, 2004: Kamiński Stanisław (457-462; with S. Majdański); Klasyfikacja (626-628); Kolektywizm metodologiczny (methodological collectivism; 718-719); Kontekst odkrycia- kontekst uzasadnienia (context of discovery-context of justification; 822-825); Kontekstualizm (contextualism; part; 827-829); Koyré Alexandre (912-914).
 • vol. 6, 2005: Lakatos Imre (208-210); Kuhn Thomas Samuel (119-121); Kwadrat Logiczny (square of oppositions; 165-168).
 • vol. 7, 2006: Metanauka (metascience; 125).
 • vol 8, 2007: paradygmat (paradigm; 17-19); prakseologia (praxeology; 445-447).
 • vol 9, 2008: semantyka (semantics; 15-17); semiotyka (semiotics; 19-22); syntaktyka (syntactics; 287-289); teoria gier (game theory; 426-428)

in: Encyklopedia Katolicka, (The Catholic Encyclopeadia), Lublin: TNKUL

 • vol. 10, 2004: Lakatos, Imre, 402-403
 • vol. 13, 2009: science, theory of, 835-836
 • vol 14, 2010: observation, 255-256
 • vol. 16, 2012: Quine Willard Van Orman, 993-995; postulatywizm (postulatism), 82-84; program badawczy (research program), 452-453;
 • vol. 19, 2013: theory, 693-694; testing of hypotheses 746-748; thesis, 54
 • vol. 20, 2014: doubt, 312-313; zethetics, 1362-1363

in: Encyklopedia Białych Plam (The Encyclopeadia of Blank Spots), Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne,

 • 2001: feminizm (feminism; 127-132).

in: Encyklopedia Filozofii Polskiej, (The Encyclopedia of Polish Philosophy), Lublin: PTTA 2011

 • vol. 1: Bornstein, B., 138-139 (a reviewed version of the entry for The Universal Encyclopedia of Philosophy); Drewnowski, J., 318-321 (with Stanisław Majdański; reprint from The Universal Encyclopedia of Philosophy); Kamiński S.,621-626 (with Stanisław Majdański; reprint for The Universal Encyclopedia of Philosophy);
 • vol 2: theory of science by Kamiński, 226-228.

Editorial activities

 • "Forbidden Knowledge", volume of The Monist, 79 No 2, 1996 (advisory editor with Danielem Schulthes).
 • "Etyka badań naukowych" (Ethics of scientific research), volume of Ethos , 44, 1998 (co-editor, signed "From the Editors" as AL-K).
 • "Osoba w społeczeństwie informacyjnym" (Person in the information society), volume of Ethos 69-70, 2005 (co-editor; signed "From the Editors" as AL-K )
 • 2000-2010: member of the Editorial Board of the Universal Encyclopedia of Philosophy (responsible for the section "methodology and history of contemporaary philosophy").
 • since 2001: member of the editorial commitee of Summarium, the yearbook of the Learned Society of the KUL.
 • 2009-2014: member of the Editorial Board of Ethos. The Quarterly of John Paul II Institute.
 • 2009: editorial reviewer of the book: W. Dłubacz, Filozofia o religii (Philosophy on religion), Lublin 2009 
 • 2009-2011:member of the Editorial Board of Encyclopedia of Polish Philosophy published by Thomas Aquinas Polish Society (responsible for the section: methodology and history of contemporaary philosophy).
 • editorial reviewer of Drohiczyński Przegląd Naukowy, No 2, 2010
 • editorial reviewer of the book: S. Janeczek (red.), Dydaktyka filozofii. Antropologia, Lublin: RWKUL 2010
 • editorial reviewer of the book: R. A. Lizut, Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2014
 • since 2014: editor-in-chief- of Ethos. The Quarterly of John Paul II Institute.
 • 2015: editorial reviewer of the book: Kiereś-Łach, Joanna. Filozofia i retoryka. Kontekst filozoficzny „nowej retoryki” Chaïma Perelmana, Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2015