MAJ 2009

 

 

3 maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja.

 
 
5 maja
odbyła się konferencja inaugurującą XIX Tydzień Ekonomiczny, pt. „Szanse i zagrożenia wynikające z wprowadzenia waluty euro w Polsce w czasie kryzysu gospodarczego”, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Ekonomii. Debata ta była doskonałą okazją do zaprezentowania i skonfrontowania poglądów zwolenników i przeciwników euro.
 
 

8 maja
Katedra Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zorganizowali spotkanie poświęcone osobie i dziełu O. prof. Mieczysława Krąpca w I rocznicę śmierci. Przy tej okazji nadano Zakładowi Metafizyki KUL imię Ojca Profesora M. A. Krąpca i odsłonięto okolicznościową tablicę.

Dokument: Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP

 
  6 maja
odbył się koncert muzyki irlandzkiej z udziałem Gráinne Hambly zorganizowany przez Katedrę Filologii Celtyckiej Instytutu Filologii Angielskiej KUL.
 
 

12 maja

konferencję poświęconą życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej z udziałem brata poetki Zbigniewa Mygi oraz pani Marioli Pryzwan, autorki wspomnień o poetce zorganizowało Koło Polonistów Studentów KUL.

 
 

12 maja

odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy” zorganizowana przez Fundację Rozwoju KUL, Fundację Konrada Adenauera oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 
 

12-13 maja

z okazji X-lecia Instytutu Nauk o Rodzinie KUL odbył się Międzynarodowy Kongres Naukowy pt. „Wartość i dobro rodziny”.

09_05_12_inor_170
 

14 maja

odbyła się konferencja naukowa pt. „Mikołaj Gogol w interpretacjach i krytyce literackiej. Dwusetna rocznica urodzin pisarza”, zorganizowana przez Katedrę Literatury Rosyjskiej i Katedrę Literatury Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL. Konferencji towarzyszyła ekspozycja portretów i rycin związanych z M. Gogolem i prezentacja filmów na podstawie twórczości pisarza.

09_05_14_gogo_170

14 maja

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL zorganizowała konferencję „Stany Zjednoczone – obrona hegemonii w xxi wieku”. Konferencja została zorganizowana w roku, w którym mija 90-ta rocznica nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych.

09_05_14_usa_170


14-15 maja
na KUL odbyły się Dni Promocji Języka Niemieckiego: prezentacja ogólnopolskiego programu promującego naukę języka niemieckiego „Deutsch Wagen Tour”, prezentacje nowoczesnych metod nauczania języka niemieckiego, promocja wydawnictwa Hueber Polska.
 
  15 maja
odbyła się konferencja pt. „Dwadzieścia lat od wyborów czerwcowych”, zorganizowana przez Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” oraz Fundację Rozwoju KUL.
 


15 maja

"Bliżej mediów" - Beata Tadla

09_05_15_talda_170

15-16 maja
odbyła się II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Psychologia w praktyce sądowej i penitencjarnej” zorganizowana przez Sekcję Psychologii Sądowej i Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL przy współpracy Katedry Psychologii Klinicznej oraz Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej.
 
    17-18 maja
odbyła się konferencja naukowa „Kościół a prawa autorskie”, zorganizowana przez Katedrę Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego przy współudziale Consociatio Internationalis Musicae Sacrae w Rzymie oraz Johannes-Overath-Institut w Poczdamie.
 
    18 maja
odbył się wykład prof. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński, IH PAN) pt. „Czy Rzeczpospolita była imperium?”, w ramach zorganizowanego przez Instytut Historii KUL cyklu wykładów otwartych.
09_05_18_imper_170
   

18 maja

Halina Kwiatkowska -Wielki Kolega Jan Paweł II

 
  19 maja
podczas Publicznego Zebrania Towarzystwa Naukowego KUL Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2008 odebrała prof. Jadwiga Puzynina. Laudację wygłosił prof. Jerzy Bartmiński, wykład Laureatki nosiła tytuł „Językoznawca współczesny jako współbadacz i animator kultury duchowej”.
 


20 maja
odbył się wernisaż fotografii Henryka Kusia ilustrujących „Elementarz etyczny” Karola Wojtyły.
Instytut Politologii KUL oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera i Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów zorganizowali konferencję naukową pt. „Polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej”. Inspiracją do dyskusji była książka „Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – Koncepcje – Realizacja” pod redakcją Andrzeja Gila i Tomasza Kapuśniaka.
09_05_20_polityka_170

20 maja
odbył się wykład prof. Brunona Hołysta pt. „Wojna z terroryzmem w XXI wieku” zorganizowany przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej.
09_05_20_teror_170
  21-23 maja
w Kazimierzu Dolnym odbyła się sesja naukowa dedykowana prof. Stefanowi Sawickiemu Colloquia Norwidiana X, „Trudny Norwid”, zorganizowana przez Instytut Badań nad Twórczością C. Norwida KUL oraz Fundację Norwidowską.
 

22-23 maja
odbyły się LEXALIA – Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: I Dzień Urzędnika „Perspektywy zatrudnienia po Administracji...” i Konferencja Absolwentów „Wprowadzenie euro w Polsce – problematyka prawna”. Konferencji towarzyszyło wręczenie dyplomów ukończenia Akademii Retoryki Prawniczej, rozstrzygnięcie konkursu „Ignorantia Iuris Nocet”, ogłoszenie wyników sondażu na nazwy sal wykładowych w Collegium Iuridicum, ogłoszenie wyników konkursu na najlepszego wykładowcę, a także Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (16-21 maja) i Turniej piłki halowej pracowników wydziału prawa KUL, UMCS i zawodników „MOTOR LUBLIN”.
 


22 maja

Dawid.FM - Festiwal Psalmów Nowo Odkrytych

 


25 maja
odbyła się konferencja pt. „Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystyki”, rozpoczynająca projekt „Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorzy: Dział Koordynacji Programów Europejskich KUL, Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego WPPKiA KUL oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

 


25 maja

odbyła się konferencja naukowa pt. „Polska uznana przez Świat! 90. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego”. Konferencji towarzyszyła wystawa ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie: „Powrót Polski na mapę. Traktat Wersalski 1919”. Organizatorzy: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”. Współorganizatorzy: Katedra Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku, Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku.

 


28 maja
odbył się Dzień Niderlandzki zorganizowany przez Katedrę Literatury i Języka Niderlandzkiego: pokazy filmów, „Wielka Gra Językowa”, prezentacje artystyczne studentów filologii niderlandzkiej.
 


29 maja

5 rocznica święceń biskupich bpa Artura Mizińskiego