Studia podyplomowe
w zakresie administracji
– rejestracja stanu cywilnego

Wyjaśnienie

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 182. poz. 1121) wprowadziła nowe wymagania wobec osób które mają być zatrudnione na stanowisku kierownika usc oraz zastępcy kierownika usc. Zgodnie bowiem z art. 6a ust. 1 pkt. 1-3 p.a.s.c., będącym powtórzeniem wymagań stawianych przez art. 6 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 3 pkt. 2-3 ustawy o pracownikach samorządowych, osoba taka powinna spełnić podane w ustawie wymagania tj. posiadać: obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni z praw publicznych, nie być prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, i cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Dokonano zmiany w stawie prawo o aktach stanu cywilnego poprzez dodanie art. 6a ust. 1 pkt 5 w którym wprowadzono wymóg wykształcenia podobnie jak w ustawie o pracownikach samorządowych gdyż w obu ustawach jest mowa o wykształceniu wyższym pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym. Przepis art. 6a ust. 1 pkt 5 lit. a p.a.s.c. wśród wymagań stawianych kierownikom usc i zastępcom kierownika usc wymienia jak się wydaje najbardziej preferowane ukończenie studiów prawniczych lub administracyjnych zakończonych uzyskaniem tytułu magistra lub ukończenie specjalistycznych studiów podyplomowych. Postawnie wysokich wymagań szczególnie w zakresie wykształcenia i stażu pracy jest zrozumiałe i uzasadnione i jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy "wynikają z charakteru oraz konsekwencji wykonywanych czynności". Poza tym zdaniem projektodawcy "dodatkowym czynnikiem, który ma wpływ na wzrost wymagań stawianych przed kierownikiem usc, jest fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz związany z tym zwiększony przepływ osób i dokumentów. W stanowisku MSWiA wyrażonym w piśmie z dnia 13 stycznia 2009 r. Syg. DSO-WSC-6000-110/08/09 potwierdzono, że intencją ustawodawcy była poprawa jakości rejestracji stanu cywilnego a także "uznano, że realizacja wskazanego założenia jest możliwa przede wszystkim w drodze zapewnienia, że przedmiotowe zadania będą realizowane wyłącznie przez posiadających kierunkowe wykształcenie i odpowiedni staż pracy specjalistów".

Osobom chcącym podjąć pracę na stanowisku kierownika usc lub zastępcy kierownika usc, które magisterskich studiów kierunkowych nie ukończyły ustawodawca daje możliwość "uzupełnienia" ich poprzez ukończenie podyplomowych studiów administracyjnych. Obowiązek ukończenia podyplomowych studiów administracyjnych nie dotyczy jedynie osób które ukończyły studia prawnicze lub administracyjne i uzyskały tytuł magistra. Osoby legitymujące się tytułem zawodowym licencjata powinny uzupełnić wykształcenie albo poprzez podjęcie studiów wyższych II stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku prawo lub administracja albo ukończyć podyplomowe studia administracyjne(art. 6a ust.1 pk 5 lit. a i b. p.a.s.c.). Dokonując wykładni językowej przepis ten w sposób nie budzący wątpliwości natury prakseologicznej czy aksjologicznej stwarza kolną możliwość spełnienia wymagań ustawowych w zakresie wykształcenia dla kierownika usc lub zastępcy kierownika usc. Zatem na stanowisko kierownika usc lub jego zastępcy może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra prawa lub administracji, osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra inny niż uzyskany na kierunku prawo lub administracja i dodatkowo ukończone podyplomowe studia administracyjne oraz osoby które ukończyły studia I stopnia i uzyskały tytuł licencjata i dodatkowo ukończone podyplomowe studia administracyjne oraz osoby które ukończyły wyższe studia zawodowe nie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego i ukończyły podyplomowe studia administracyjne. Ważnym jest, aby zarówno kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego, jak i inne osoby podejmujące pracę w usc kończąc tę formę kształcenia uzyskali wysokie kwalifikacje zawodowe.

Z racji na specyfikę pracy urzędników stanu cywilnego wysokie wymagania i kwalifikacje jakie nakłada na nich ustawodawca oraz nowe obowiązki jakie otrzymuje kierownik usc m.in. w zakresie uznawania orzeczeń zagranicznych wymaga znajomości różnych systemów prawnych a to uzasadnia podjęcie przez pracowników usc i potencjalnych kandydatów do pracy w urzędach stanu cywilnego specjalistycznych studiów.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2014, godz. 11:06 - Jacek Twardzik