ADMINISTRACJA

studia magisterskie, stacjonarne r. akad. 2018/2019

Szanowni Państwo,

moja wiadomość jest skierowana do osób, które nie mogły podejść do egzaminu z prawa wyznaniowego w dniu 30 stycznia 2019 r. z powodu zarządzonej ewakuacji.
Spojrzałam w kalendarium Państwa zimowej sesji egzaminacyjnej i widzę, że mają Państwo w tym tygodniu kumulację zaliczeń i egzaminów. Dlatego proponuję dokończenie egzaminu (nadal w formie ustnej) w dniu 8 lutego (piątek) od godz. 12.00, w sali C 719 (w Collegium Jana Pawła II przy Al. Racławickich 14). Kolejność wejścia na egzamin dowolna - umówcie się Państwo miedzy sobą (proszę jednak - tak jak poprzednio - liczyć 6 osób na godzinę zegarową).
Mam nadzieję, że zaproponowany termin będzie pasował wszystkim Państwu zainteresowanym. Liczę też, że uda nam się już bez żadnych sensacji sfinalizować sprawę.

Z wyrazami szacunku,

Marta Ordon

--------------------------------------------------------------------------

 • Ćwiczenia z prawa wyznaniowego - warunki uzyskania zaliczenia:  ADM_2018-2019.doc 
 • Materiały z zajęć

  Osoby zainteresowane dostępem do materiałów z zajęć informuję, że bieżące materiały i zadania do rozwiązania zamieszczane są w kursie e-learningowym pod nazwą "Prawo wyznaniowe" na platformie Moodle.  

 • Polecany podręcznik
 • Konsultacje
 • Kalendarium zajęć

 • KOLOKWIA

Kolokwium ustne przewidywane jest w trakcie zajęć w dn. 5-6 grudnia 2018 r. (ćwiczeń, gdyż wykład odbędzie się normalnie). Na kolokwium ustnym obowiązywać będzie materiał objęty tezami: 1-22, 31-44, 57 (pokrywa się z przerobionym materiałem - zob. KALENDARIUM ZAJĘĆ)

Kolokwium pisemne z całości materiału odbędzie się w dn. 16-17 stycznia 2019 r. Kolokwium składać będzie się z części testowej i pytań otwartych (kazusów). Pytania testowe (test jednokrotnego wyboru) będą z punktami ujemnymi za błędne odpowiedzi - przy czym za część testową kolokwium nie będzie można otrzymać mniej niż 0 pkt (punktacja w części testowej: dobra odpowiedź: + 1 pkt, błędna odpowiedź: -1 pkt, brak zaznaczonej odpowiedzi lub przekreślone: 0 pkt).

Za pytania otwarte nie ma punktów ujemnych. 

Łącznie za kolokwium będzie można uzyskać od 0 do 30 pkt.

W trakcie kolokwium pisemnego będą mogli Państwo mieć przed sobą jedynie: długopisy, ołówek i gumkę (mogą się przydać, gdyż wszelkie skreślenia w części testowej skutkować będą niezaliczeniem pytania), ewentualnie zegarek, chusteczki do nosa i butelkę z wodą. Proszę o pozostawienie okryć wierzchnich w szatni oraz o wyłączenie telefonów, smartfonów itp.

Wyniki kolokwium i wgląd do prac, a także wystawienie całościowej oceny z ćwiczeń nastąpi 23-24 stycznia 2019 r. 

 

 • Zaliczenie komisyjne

Osoby, które w ciągu semestru nie zdobędą wymaganej do zaliczenia ćwiczeń, minimalnej ilości 12 pkt. będą mogły podejść do ustnego zaliczenia komisyjnego z całości materiału w dniu 23 stycznia 2019 r. w sali CI 301, od godz. 16.40. Podejście do zaliczenia daje ostatnią możliwość uzyskania oceny dostatecznej z tego przedmiotu. W skład komisji wchodzą pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego i prowadzący zajęcia z tego przedmiotu.

 

 • EGZAMIN

Warunkiem podejścia do egzaminu jest uprzednie, pozytywne zaliczenie ćwiczeń z tego przedmiotu.

Egzamin "0" w formie ustnej (dla zainteresowanych) - w dn. 23-24 stycznia 2019 r. Wejście na egzamin "0" według listy zgłoszeń sporządzonej przez Starostę Państwa Roku. Możliwość podejścia do egzaminu w trakcie godzin zajęć oraz konsultacji.

 

Egzamin w sesji w formie ustnej odbędzie się w dn. 30 stycznia 2019 r. od godz. 10.00, sala CI 206.

Wejście na egzamin wg listy przygotowanej przez Starostę Państwa Roku (proszę liczyć 6 osób na godzinę zegarową), bądź w razie jej braku w kolejności alfabetycznej z protokołu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uprzednie, pozytywne zaliczenie ćwiczeń z tego przedmiotu. 

Egzamin w sesji poprawkowej w formie ustnej odbędzie się w dn. 13 lutego 2019 r., godz. 12.30-14.00, sala C-701 w Collegium Joannis Pauli II.

UWAGA, na egzamin proszę przychodzić z indeksem lub dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

---------------------------------------------------------------------------

 • Zagadnienia na kolokwium i egzamin

 1. Pojęcie prawa wyznaniowego; prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne
 2. Prawne pojęcie związku wyznaniowego; kościoły i inne związki wyznaniowe; związki wyznaniowe a tzw. sekty
 3. Wolność religijna oraz stosunki Państwo-Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II
 4. Monizm pogański a dualizm chrześcijański
 5. Cezaropapizm i jurysdykcjonalizm
 6. Teokracja (teorie bezpośredniej i pośredniej władzy Kościoła w porządku doczesnym)
 7. Państwa wyznaniowe w wersji tradycyjnej i zmodernizowanej (cechy, różnice, przykłady)
 8. Zasadnicze cechy tzw. państwa świeckiego
 9. Amerykański model separacji
 10. Francuski model separacji (w tym antyreligijne i antykościelne akty Rewolucji Francuskiej)
 11. Niemiecki model separacji
 12. Cechy separacji skoordynowanej (na przykładach państw przyjmujących taki model relacji Państwo-Kościół)
 13. Rozdział kościoła od państwa w Związku Radzieckim
 14. Kwestie wyznaniowe w Polsce przedrozbiorowej i pierwszych polskich konstytucjach (Konstytucji 3 Maja, Konstytucji Księstwa Warszawskiego, Konstytucji Królestwa Polskiego)
 15. Stosunki Państwo-Kościół w II Rzeczypospolitej (normy konstytucyjne, postanowienia konkordatowe, tryb uznania i uprawnienia związków wyznaniowych, nauczanie religii)
 16. Uchwała TRJN z 12 września 1945 r.
 17. Stosunki Państwo-Kościół w PRL (normy konstytucyjne i ich interpretacja)
 18. Przejmowanie majątków kościelnych przez państwo w okresie PRL (powstanie Funduszu Kościelnego)
 19. Administracja wyznaniowa w latach 1944 - 1989 (zadania i działalność Urzędu do Spraw Wyznań)
 20. Porozumienia między Episkopatem a Rządem w okresie PRL
 21. Wpływ państwa na obsadzanie stanowisk kościelnych w okresie PRL
 22. Możliwości nauczania religii w okresie PRL
 23. Zasada poszanowania wolności myśli, sumienia i religii w prawie UE
 24. Zasada wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE w określaniu stosunku państwa do kościołów i kwestii religijnych ("klauzula kościelna")

 25. Kwestie związane z religią w normach pochodnego prawa wspólnotowego
 26. Formy dialogu podmiotów wyznaniowych z UE
 27. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego
 28. Legaci papiescy (pojęcie, rodzaje, zadania)
 29. Specyfika konkordatu jako umowy międzynarodowej, polskie konkordaty
 30. Państwo Miasta Watykańskiego
 31. Konstytucja RP jako źródło polskiego prawa wyznaniowego
 32. Umowy międzynarodowe stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego (w szczególności Konwencja Europejska)
 33. Znaczenie ustaw z 17 maja 1989 r.
 34. Tzw. ustawy indywidualne (partykularne)
 35. Rozporządzenia będące źródłem polskiego prawa wyznaniowego
 36. Umowy i porozumienia między organami państwa a przedstawicielami związków wyznaniowych
 37. Znaczenie prawa własnego związków wyznaniowych w państwowym porządku prawnym; recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych (materialna i formalna)
 38. Katalog naczelnych zasad polskiego prawa wyznaniowego
 39. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
 40. Zasada bezstronności władz publicznych (w tym sprawa obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej)
 41. Zasada autonomii i niezależności
 42. Zasada współdziałania
 43. Zasada bilateralności (dwustronności, układowości)
 44. Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii (zakres podmiotowy i przedmiotowy, dopuszczalne ograniczenia, szczegółowe uprawnienia jednostki)
 45. Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd (podstawy konstytucyjne, przepisy kodeksu pracy)
 46. "Sprzeciw sumienia" 
 47. Prawo personelu medycznego do powstrzymywania się od zabiegu sprzecznego z sumieniem ("klauzula sumienia")
 48. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania z rozdz. XXIV kodeksu karnego
 49. Cywilnoprawna ochrona swobody sumienia
 50. Katalogi osób prawnych Kościoła katolickiego i ich organy
 51. Nabywanie osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego
 52. Osobowość prawna jednostek organizacyjnych niekatolickich związków wyznaniowych
 53. Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych
 54. Warunki wpisania związku wyznaniowego do rejestru
 55. Wykreślenie związku wyznaniowego z rejestru
 56. Państwowa administracja wyznaniowa (struktura, zadania)
 57. Komisje państwowo-kościelne (w szczególności Komisja Wspólna  i komisje konkordatowe)
 58. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (warunki konieczne do zaistnienia skutków cywilnych małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej, procedura, zaświadczenie, terminy)
 59. Zasady organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach
 60. Misja kanoniczna i jej znaczenie dla zatrudnienia nauczyciela religii
 61. Szkolnictwo wyznaniowe
 62. Cmentarze wyznaniowe
 63. Administrowanie danymi osobowymi przez jednostki organizacyjne związków wyznaniowych
 64. Swoboda związków wyznaniowych w kształtowaniu własnych struktur organizacyjnych oraz obsadzie stanowisk kościelnych (i jej ograniczenia)
 65. Zrzeszenia w celach religijnych (organizacje kościelne, stowarzyszenia wyznaniowe)
 66. Sprawowanie kultu w miejscach publicznych
 67. Gwarancje prawa do obchodzenia świąt religijnych
 68. Duszpasterstwo wojskowe
 69. Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach opieki zdrowotnej
 70. Przepisy o zbiórkach publicznych prowadzonych przez podmioty wyznaniowe
 71. Przepisy prawno-podatkowe dotyczące darowizn na działalność kościelną
 72. Wpłaty 1 % podatku dochodowego na rzecz podmiotów wyznaniowych posiadających status organizacji pożytku publicznego
 73. Fundusz Kościelny
 74. Modele finansowania związków wyznaniowych we Włoszech i Niemczech
 75. Status prawno-podatkowy kościelnych osób prawnych
 76. Tzw. postępowanie regulacyjne
 77. Fundacje kościelne
 78. Status prawny osoby duchownej
 79. Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi
 80. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

 


 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2019, godz. 13:21 - Marta Ordon