Podstawy psychometrii

1. Nazwa przedmiotu: Podstawy psychometrii
2. Opis treści zajęć: Wykład dla studentów III roku psychologii, 30 godzin
Test jako narzędzie diagnozy psychologicznej - podstawowe pojęcia.

Diagnoza za pomocą testów - kwestie psychologiczne, psychometryczne, etyczne, metodologiczne.
Pomiar różnicowy w psychologii - podstawowe pojęcia i założenia.
Rzetelność testu i metody jej szacowania - podstawy teorii rzetelności testów psychologicznych w ujęciu klasycznej teorii testów.
Trafność pomiaru testowego - rodzaje trafności i metody jej oceny.
Standaryzacja badania testowego, czynniki zniekształcające wyniki testowe.
Normalizacja wyników testu
Etapy konstruowania testów psychologicznych.
Adaptacja kulturowa testów.
Interpretacja wyników testowych.
Kwestie etyczne i prawne związane z diagnozą psychologiczną i stosowaniem testów.

3. Założenia i cele przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami diagnozy psychologicznej z wykorzystaniem testów. Po zakończeniu wykładu studenci będą:
- znali wymagania stawiane testom psychologicznym,
- orientowali się w problemach prawnych, etycznych, metodologicznych i psychometrycznych związanych z testowaniem,
- potrafili świadomie wybierać i stosować testy oraz interpretować wyniki badania testowego,
- wiedzieli, jakie są podstawowe kroki podczas konstruowania testu psychologicznego,
- znali procedury adaptacji kulturowej testów.
4. Literatura:
Lektury obowiązkowe:
Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Hornowska, E., Paluchowski, W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów (s. 151-191). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mańkowska, M. (2010). Wprowadzenie do psychometrii. Wydawnictwo KUL.
Zawadzki, B. i Hornowska, E. (2008). Psychometria. Konstrukcja i adaptacja testów psychologicznych. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (s. 847-893). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Lektury uzupełniające:
Anastasi, A i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Brzeziński, J. (2005)(red.). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ciechanowicz, A., Jaworowska, A. i Szustrowa, T. (1996). Testy Prawo Praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Fronczyk, K. (2009) (red.). Psychometria - podstawowe zagadnienia. Warszawa: Vizja Press & IT.
Magnusson, D. (1981). Wprowadzenie do teorii testów. Warszawa: PWN.

5. Metody dydaktyczne: Wykład z prezentacją Power Point
6. Forma i warunki zaliczenia zajęć: Egzamin pisemny. Wymagana znajomość zagadnień objętych wykładem oraz lektur obowiązkowych.

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2011, godz. 12:48 - Mariola Łaguna