W Instytucie Pedagogiki KUL aktualnie realizowane są następujące specjalności (2019/20):

Kierunek: Pedagogika

 

Studia I stopnia :

 

Rok II

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika szkolna z elementami logopedii

Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

Rok III

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

 

Studia II stopnia :

 

Rok I

Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej

Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego

Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

 

Rok II

Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej

Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny

 

 

Studia niestacjonarne (e-learning):

 

I stopień:

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

 

II stopień:

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

 

Kierunek: Pedagogika specjalna

 

Studia I stopnia :

 

Rok II 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza

Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia pedagogiczna

Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

       

   

Rok III 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza

Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Studia II stopnia :

 

       Rok I

Pedagogika osób z autyzmem

Pedagogika integracyjna i włączająca

 

Rok II

Pedagogika osób z autyzmem

Pedagogika resocjalizacyjna

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2019, godz. 11:10 - Marek Jeziorański