Formy pomocy dla studentów z niepełnosprawnością

Pomoc materialna

 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (dotyczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych bez względu na wysokość dochodów),
 • stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe (dotyczy studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych, wieczorowych w zależności od wysokości dochodów),
 • zapomoga - w razie trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych,
 • pomoc w kontaktach z organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne,
 • informacja oraz pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach różnych programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością - 2016/2017

Od lipca 2016 r. obowiązują nowe wzory wniosków o pomoc materialną na rok akademicki 2016/2017

 

Ogłoszenie o pomocy materialnej na rok akademicki można znaleźć TUTAJ

 Organizacja toku studiów

 • pomoc w organizacji indywidualnego toku studiów (w uzasadnionych przypadkach),
 • pomoc w organizacji odpowiedniej formy zaliczeń i egzaminów,
 • dostępność wybranych lektoratów języków obcych dla studentów niewidomych oraz nauka języka angielskiego dla studentów niesłyszących i słabosłyszących.

Likwidacja barier architektonicznych

 • przystosowanie większości pomieszczeń do sprawnego funkcjonowania studentów niepełnosprawnych (podjazdy, windy, toalety)
 • transport na zajęcia dydaktyczne dla studentów mających trudności z
  poruszaniem się

Studenci niewidomi

    Orientacja przestrzenna - pomoc w zapoznaniu się z planem budynków oraz w samodzielnym poruszaniu się po terenie Uczelni.
Niewidomym studentom Uczelnia zapewnia dostęp do najważniejszych materiałów dydaktycznych (podręczniki, konspekty w brajlu lub w wersji elektronicznej oraz (w ograniczonym zakresie) możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego np. słowniki dźwiękowe, komputery z syntezatorem mowy, linijka brajlowska, drukarka brajlowska).Organizujemy pomoc w doborze i obsłudze specjalistycznego sprzętu komputerowego.

Studenci słabosłyszący i niesłyszący

     Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących działające przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL oferuje pomoc w zakresie dostępności treści wykładów i ćwiczeń.
Pomoc organizowana jest indywidualnie, w zależności od rzeczywistych potrzeb studenta.
Niektóre wykłady prowadzone są z zastosowaniem prezentacji multimedialnych oraz sprzętu wspomagającego słyszenie FM Solaris.

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona