Jacek Wojtysiak

 

 

Books

Autorship

 • Pochwała ciekawości. Filozofia [Praise of Curiosity. Philosophy], Kraków: SIW Znak [Publishers 'Sign'], 2003, pp. 295.
 • O słowie BYĆ. Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania [On the Verb BE. Some Elements of the Theory of the Existential Expressions and Their Philosophical Application], Lublin: TN KUL [Scientific Society of the Catholic University of Lublin], 2005, pp. 280.
 • Filozofia i życie [Philosophy and Life], Kraków: SIW Znak [Publishers 'Sign'], 2007, pp. 450.
 • "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?" Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej ['Why Is There Something Rather Than Nothing?' An Analysis of the Problem in the Context of the Discussion Conducted in Contemporary Analytical Philosophy], Lublin: TN KUL [Scientific Society of the John Paul II Catholic University of Lublin], 2008, pp. 480.

Co-autorship

 • Dodatek III. Słownik wybranych terminów filozoficznych [Appendix III. A Dictionary of Selected Philosophical Terms] – [in:] A. B. Stępień, Wstęp do filozofii [Introduction to Philosophy], Lublin: TN KUL, 1995 (III ed.: pp. 325–418; 2001 – IV ed.: pp. 327–435; 2007 – V ed.: pp. 327-438).
 • Poradnik dla nauczycieli filozofii. Pochwała ciekawości [A Guide for Teachers of Philosophy. Praise of Curiosity], Kraków: SIW Znak, 2003, pp. 139 (written with M. Bardel, R. Chojnacki et al.)
 • Ścieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji. Humanistyczne ścieżki edukacyjne w gimnazjum [The Paths of Europe. The Origins of Our Civilization. The Humanistic Educational Paths for Secondary School], Warszawa: Stentor, 2003, pp. 204 (written with P. Gutowski, S. J. Żurek et al.).

Co-editorship

 • Rozmowy o filozofii [Discussions on Philosophy], Lublin: RW KUL, 1996, pp. 303 (co-edited with M. Bagiński and A. Zieliński).
 • Księga Jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL [The Anniversary Book for the 50th Anniversary of the Faculty of Philosophy, Catholic University of Lublin], Lublin: RW KUL, 2000, pp. 544 (co-edited with A. B. Stępień).
 • Kalendarz Ekumeniczny [The Ecumenical Calendar], Lublin: Ośrodek Brama Grodzka, 2000 (pp. XIII [introduction] + 210 [calendar] + 68 [articles]); Kalendarz Ekumeniczny 2001: A kto jest moim bliźnim? [And who is my neighbour?], Lublin: Ośrodek Brama Grodzka, 2001 (pp. XIV + 210 + 204); Kalendarz Ekumeniczny 2002: Na początku było Słowo [In the beginning was the Word], Lublin-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 2002 (pp. XVI + 210 + 150); all co-edited with Rev. R. Pracki, S. Rejak, S. J. Żurek et al.
 • Sukces nieważny, czyli z Profesorem Stefanem Swieżawskim rozmowy o kontemplacji [The Unimportance of Success. Discussions on Contemplation with Prof. Stefan Swiezawski], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2001, pp. 155 (co-edited with M. Iwanicki i T. Rakowski).
 • Studia metafilozoficzne, vol. II: Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd [Studies in metaphilosophy, vol. II: Philosophical Categories. Existence and Judgment], Lublin: TN KUL, 2003, pp. 500 (co-edited with A. B. Stępień).

Papers

 • Ontologia czy metafizyka? [Ontology or Metaphysics?] – [in:] Studia metafilozoficzne [Studies in metaphilosophy], vol. I, A. B. Stępień i T. Szubka (eds.), Lublin: TN KUL, 1993, pp. 101–134.
 • R. Ingardena koncepcja ontologii a koncepcja metafizyki tomizmu egzystencjalnego [Roman Ingarden's Conception of Ontology and the Conception of Metaphysics of Existential Thomism] – [in:] details as in previous item, pp. 167–211.
 • Czy Roman Ingarden realnie istnieje w roku 1993? (Problemy Ingardenowej ontologii egzystencjalnej) [Does Roman Ingarden Exist Really in 1993? (Problems of Ingardenian Existential Ontology)] – [in:] Lubelskie Odczyty Filozoficzne, zbiór trzeci: Spór o Ingardena. W setną rocznica urodzin, J. Dębowski (ed.), Lublin: PTF-UMCS, 1994, pp. 27–42.
 • Wiele czy jedna odmiana istnienia? Tomistyczna krytyka Ingardenowego pluralizmu egzystencjalnego [Many or One Modes of Existence? A Thomistic Critique in Ingarden's Existential Pluralism] – [in:] Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, A. Węgrzecki (ed.), Kraków: PTF, 1995, pp. 81–90.
 • O pojęciu istoty [On the Concept of Essence] – "Zeszyty Naukowe KUL" [Scientific Fascicles of the Catholic University of Lublin] 38 (1995), no. 3–4, pp. 63–83.
 • Koncepcje nauczania filozofii [Conceptions of Teaching Philosophy] – "Edukacja Filozoficzna" [Philosophical Education], vol. 21 (1996), pp. 133–143.
 • Wprowadzenie. O filozofii tomistycznej dziś [Introduction. On Thomistic Philosophy Today] – [in:] Rozmowy o filozofii, A. Zieliński, M. Bagiński, J. Wojtysiak (eds.), Lublin: RW KUL, 1996, pp. 5–11.
 • O wyrażeniach egzystencjalnych [On Existential Expressions] – "Filozofia Nauki" [Philosophy of Science] (J. J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska–Wójtowicz (eds.)), no. 3(15)/1996, pp. 115–130., Warszawa: Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Fundacja na rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem.
 • O Ingardenowej i tomistycznej koncepcji bytu [On Ingardenian and Thomistic Conception of Being] – "Kwartalnik Filozoficzny" [Philosophical Quarterly] (W. Stróżewski (ed.)), no. 25 (1997) fasc. 1, pp. 145–174, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński [Jagiellonian University in Cracow].
 • Trzy koncepcje bytu/przedmiotu [Three Conceptions of the Being/Object] – "Filozofia Nauki",
  no. 1(17)/1997, pp. 105–126.
 • Próba reinterpretacji (neo)tomistycznej koncepcji sądu egzystencjalnego [An attempt at Reinterpretation of the (Neo)Thomistic Conception of the Existential Judgment] – "Roczniki Filozoficzne KUL", vol. 46–47 (1998–1999), fasc. 1, pp. 221-231.
 • Słowo być w języku polskim [The Word to Be in Polish] – "Studia Semiotyczne" [Semiotic Studies] (Jerzy Pelc (ed.)), vol. XXI–XXII (1998–1999), pp. 101–117, Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.
 • W sprawie Ajdukiewiczowskiego pojęcia istnienia (Uwagi w związku z zagadnieniem języka intencjonalistycznego oraz idealizmu. Na marginesie: W sprawie pojęcia istnienia K. Ajdukiewicza) [In reference to Ajdukiewicz's Concept of Existence (Notes on the Notion of Intentionalistic Language and Idealism. Side remarks on the Ajdukiewicz's On the Concept of Existence)] – details as in previous item, pp. 119–142.
 • Metafizyka w logice [Metaphysics in Logic] – "Filozofia Nauki", no. 1–2 (25–26)/1999, pp. 51–76.
 • Życie jako sposób istnienia (Ingardenowska koncepcja życia) [Life as a Mode of Existence] – "Zeszyty Naukowe KUL", no. 1–2 (165–166)/1999, pp. 17–25.
 • Czy filozof i teolog są sobie nawzajem potrzebni? [Are the Philosopher and the Theologian in Need of Each Other] – "Scriptores Scholarum" no. 2/3 (1999), pp. 116–129.
 • Zanim zaczniemy nauczać. Pierwsze pytania dydaktyki filozofii [Before We Start Teaching. The first questions of didactics of philosophy] – [in:] Filozofia w szkole [Philosophy at School], B. Burlikowski, W. Słomski (eds.), Kielce-Warszawa: PTF, 2000, pp. 221-230.
 • Coś musi istnieć. (W związku z artykułem P. van Inwagena 'Dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje?') [There Must Be Something (in Reference to the Paper by Peter van Inwagen Why Is There Anything at All?) – "Roczniki Filozoficzne KUL", t. 48 (2000), fasc. 1, pp. 55-77.
 • Sensotwórcza rola religii [Sense-creating Function of Religion] – [in:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Księga Jubileuszowa Sympozjum zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski dla uczczenia 2000-lecia chrześcijaństwa [At the Beginning of the Third Millennium. A Human Being – Science – Faith. The Anniversary Book of the Symposium Organized by Warsaw University to Commemorate the 2000th Anniversary of Christianity], A. Białecka, J. J. Jadacki (eds.), Warszawa: Semper, 2001, pp. 573-578.
 • Starożytne początki problematyki istnienia [The Ancient Beginnings of the Problems of Existence] – "Kwartalnik Filozoficzny", vol. XXIX (2001) fasc. 1, pp. 5-27.
 • Wszystkie własności są przedmiotami (polemika z A. Bilatem) [All Properties Are Objects (a Polemic with A. Biłat)] – "Filozofia Nauki", no. 1 (33)/2001, pp. 95-100.
 • Semiotyka a ontologia [Semiotics and Ontology] – "Studia Semiotyczne", vol. XXIV (2001), pp. 57-83.
 • W obronie stałych logicznych, nieistnienia i platonizmu [In Defense of the Logical Constants, Non-existence and Platonism] – "Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria" ["Philosophical Review – New Series"], vol. 10, no. 4 (40)/ (2001), pp. 91-102.
 • Jak mówić o bycie? Przyczynek do typologii metafizyki [How to Speak about Being? A Contribution to the Typology of Metaphysics] – "Roczniki Filozoficzne KUL", vol. 50 (2002), fasc. 1, pp. 497-515.
 • Z meta-krytyki metafilozofii Antoniego B. Stępnia [From Antoni B. Stępień's Meta-criticism of Metaphilosophy] – details as in previous item, pp. 517-525.
 • An Attempt at Reinterpreting the (Neo)Thomistic Conception of Existential Judgement – "Studies in Logic and Theory of Knowledge", vol. 5, S. Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień (eds.), Lublin: TN KUL, 2002, pp. 141-151.
 • Life as a Mode of Existence (Ingardenian Conception of Life) – details as in previous item, pp. 251-258.
 • There Must Be Something (in Reference to the Paper by Peter van Inwagen Why Is There Anything at All?) – details as in previous item, pp. 259-279.
 • Argumenty na istnienie Boga [Arguments for the Existence of God] – [in:] Leksykon Teologii Fundamentalnej [A Lexicon of Fundamental Theology], Rev. M. Rusecki, Rev. K. Kaucha et al. (eds.), Lublin-Kraków: Wydawnictwo "M", 2002, pp. 111-122.
 • Bóg – semiotyczny status terminu [God – the semantic analysis of the term] – details as in previous item, pp. 161-165.
 • Język religijny [Religious Language] – details as in previous item, pp. 572-584.
 • Kategorie. Przegląd stanowisk i zagadnień [Categories. A Review of Some Positions and Problems] – [in:] Studia metafilozoficzne, vol. II [Studies in metaphilosophy]: Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd, A. B. Stępień, J. Wojtysiak (eds.), Lublin: TNKUL, 2002, pp. 93-185.
 • Istnienie. Podstawowe koncepcje [Existence. Some Main Conceptions] –details as in previous item, pp. 215-262.
 • O egzystencjalnych momentach znaczenia nazwy (Przyczynek do par. 15 "O dziele literackim" R. Ingardena) [On the Existential Moments in the Meaning of Name (A Contribution to Para. 15 in 'On the Literary Work' by R. Ingarden)] – [in:] Od ontologii literatury do ontologii świata [From Ontology of the Literature to Ontology of the World], J. Perzanowski et al. (eds.), Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2003, pp. 143-152.
 • Wprowadzenie do problematyki możliwości [Introduction to the Problematics of Possibility] – [in:] Prawda a metoda. Aporie myśli współczesnej [Truth and Method. Apories of the Contemporary Thought], "Acta Universitatis Wratislaviensis" no. 2514, J. Jaskóła, A. Olejarczyk (eds.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, pp. 143-155.
 • Antoni B. Stępień – "Edukacja Filozoficzna" vol. 36 (2003), pp. 129-150 (with S. Judycki).
 • O argumencie moralnym za istnieniem Boga – "Roczniki Filozoficzne" 52 (2004) 2, pp. 391-428 [English version: On the Moral Argument for the Existence of God – "Studies in Logic and Theory of Knowledge", vol. 6, S. Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień (eds.), Lublin: TN KUL, 2002, pp. 141-151].
 • Jak rozpoznać Objawienie? Uwagi wierzącego epistemologa [How to Recognize Relevation? Some Remarks of Christian Epistemologist] – [w:] Religia i mistyka, t. III: Objawienie [Religion and Mysticism, vol. III: Relevation], P. Moskal (ed.), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005, pp. 35-69.
 • Wobec wielości religii: w obronie inkluzywizmu religijnego – [w:] Pluralizm religijny – moda czy konieczność? [In the Face of Multitude of Religions: in Defence of Religious Inclusivism, [in:] Religious Pluralism – Mode or Necessity?], M. Bała (ed.), seria: Filozofia i religia [Philosophy and Religion], Warszawa–Pelplin: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW – Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", 2005, pp. 21-43.
 • Edukacja filozoficzna w ujęciu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej [Lvov-Warsaw School on the Philosophical Education] –"Edukacja Filozoficzna", 40 (2005), pp. 103-114.
 • Ontologiczne założenia korespondencyjnej koncepcji prawdy [Ontological Assumptions of the Corespondence Conception of Truth] – "Roczniki Filozoficzne" 53 (2005) 2, pp. 309-327.
 • Czy normy etyczne są przykazaniami? [Are the Ethical Norms the (Divine) Commands?] – "Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne", no. 7/ 2006, pp. 56-81.
 • O zasadzie racji dostatecznej – "Roczniki Filozoficzne" 54 (2006) 1, pp. 179-216 [English version: On the Principle of Sufficient Reason, "Polish Journal of Philosophy" vol. I (2007), No. 1, pp. 111-135].
 • Spiritus theologiae in corpore Professoris Viperei, czyli o starym pytaniu i zbożnej odpowiedzi – [w:] Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin [Spiritus theologiae in corpore Professoris Viperei or About an old Question and the Pious Answer – [in:] Thougts on Language, Science, and Values. The Book Dedicated for Professor Jacek Juliusz Jadacki in the Sixtieth Anniversary of the Birth], W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek (eds.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2006, pp. 179-190.
 • Czym jest istnienie? – [w:] S. Swieżawski: osoba i dzieło [What Is Existence? – [in:] S. Swieżawski: the Person and the Work], J. Czerkawski, P. Gut (eds.), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006, pp. 141-151.
 • O edukacyjnej potrzebie filozofii [On Educational Need of Philosophy] – "Ethos" 19 (2006), no. 3 (75), pp. 156-161.
 • Rzecz, przedmiot, byt – uwagi definicyjne ontologa – [w:] Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku [Thing, Object, Being – Some Ontological Remarks and Definitions – [in:] Thing and Objectivity in XXth Century Culture], M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski (eds.), Lublin: TN KUL, 2007, pp. 11-20.
 • Zasada racji a problem istnienia Boga [The Principle of Reason and the Problem of Existence of God] – [w:] Religia i mistyka, vol. V: Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii, P. Moskal (ed.), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, pp. 59-70.
 • Boża Opatrzność z perspektywy filozoficznej [Divine Providence in Philosophical Perspective], "Znak" no. 1 (632)/2008, pp. 53-61.
 • Spory o Jezusa z Nazaretu. Rekonstrukcja filozoficzna [Controversies on Jesus of Nazareth. Philosophical Reconstruction], "Znak" no. 4 (647)/2009, pp. 92-106.

The dictionary entries, reviews, polemics, reports, translations, and other smaller texts have been omitted as well as the lectures given at many scientific conferences.