Więcej:
TERMINY
ZASADY PRZYJĘĆ

 

 

Kandydat cudzoziemiec

Studia I stopnia i studia jednolite magisterskie w języku polskim

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie muszą złożyć w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (pokój GG-200) lub Biurze Rekrutacji KUL (CN-004) następujące dokumenty:

 

 • ankieta studenta cudzoziemca - do pobrania TUTAJ; kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących Polaków rejestrują się na stronie https://rekrut.kul.lublin.pl,
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dokumentu ukończenia szkoły średniej, uprawniającego do podjęcia studiów w kraju zamieszkania,
 • kserokopia paszportu potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem lub kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ),
 • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego - zgoda na podjęcie studiów i zawarcie umowy o warunkach kształcenia (dotyczy kandydatów niepełnoletnich - do pobrania TUTAJ),
 • skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy księży i sióstr zakonnych).

 

Kandydaci cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, oprócz dokumentów rejestracyjnych, zobowiązani są złożyć kwestionariusz zgłoszeniowy wygenerowany przez system rekrutacyjny po rejestracji i kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem.

 

 

 

Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są złożyć, w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu, komplet dokumentów obejmujący:

 

 • świadectwo maturalne w oryginale, zalegalizowane lub opatrzone apostille,
 • w przypadku, gdy świadectwo dojrzałości podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty stwierdzające jego równorzędność z polskim świadectwem dojrzałości,
 • tłumaczenie świadectwa maturalnego na język polski (tłumaczenie dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego),
 • kserokopię paszportu potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (Zaświadczenie_lekarskie),
 • odpis metryki chrztu św. (w przypadku chrześcijan świeckich wyznania katolickiego),
 • opinia księdza proboszcza (kandydaci na teologię, filozofię i prawo kanoniczne),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (wysokość opłaty oraz numer rachunku zob. TUTAJ),
 • 3 kolorowe fotografie o wymiarach 35x45 mm.

 

Ważne

 • Każdy dokument wydany w innym języku niż polski należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 • Wyszukiwarka tłumaczy przysięgłych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jeżeli tłumaczenie dokonane jest przez tłumacza przysięgłego z kraju, z którego pochodzi kandydat, wymagane jest dodatkowo potwierdzenie tego tłumaczenia przez Konsulat RP.


 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017, godz. 08:50 - Witalij Rosowski