Uchwała Rady Instytutu Europeistyki nr 4/10

z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu licencjackiego

kończącego studia I stopnia na kierunku Europeistyka

 

Rada Instytutu Europeistyki podjęła uchwałę następującej treści:

 

1. Zgodnie z programem studiów na kierunku Europeistyka studenci III roku studiów zobowiązani są do odbycia seminarium licencjackiego w wymiarze 60 godzin w przez dwa semestru i złożenia egzaminu licencjackiego stanowiącego podstawę do otrzymania stopnia licencjata.


2. Tworzy się cztery grupy seminaryjne w następujących obszarach tematycznych:   

1) prawo,

2) ekonomia,

3) nauka o polityce,

4) historia, społeczeństwo i kultura.

Studenci zobowiązani są do wyboru jednego z obszaru (max 30 osób w jednym obszarze). 


3. Egzamin licencjacki obejmuje: przygotowanie pracy pisemnej pod kierunkiem osoby prowadzącej seminarium w wymiarze do 20 stron znormalizowanego tekstu ocenionej przez promotora oraz udzielenie odpowiedzi na trzy pytania oceniane indywidualnie. Pytania obejmują następujące zagadnienia:

1) obligatoryjnie dla wszystkich studentów instytucje UE,

2) pytanie z tematyki seminaryjnej,

3) pytanie z pozostałych obszarów tematycznych (do wyboru przez studenta).

Tezy pytań egzaminacyjnych zostaną przedstawione każdorazowo do końca października w danym  roku akademickim. Student dokonuje wyboru dodatkowego obszaru tematycznego do końca marca w danym roku akademickim.


4. Ocena końcową stanowi łącznie: 80% średniej ze studiów oraz 20% średniej z ocen, które otrzyma student podczas egzaminu licencjackiego.


Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2011, godz. 22:34 - Paweł Wojtasik