PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - Lublin

Termin pierwszego zjazdu: 26-27.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przez absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Uczestnicy w ramach Studiów realizują program przynajmniej 365 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk w placówkach na II, III i IV etapie edukacyjnym.

Program Studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Program studiów obejmuje:

 • blok przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych, m.in. : pedagogika ogólna, szkolna, opiekuńczo-wychowawcza, dzieci z trudnościami w uczeniu się, psychologia rozwojowa, wychowawcza, społeczna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
 • blok przedmiotów dydaktycznych, m.in.: dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe na różnych etapach edukacyjnych,  metodyka specjalna, projektowanie programów dydaktyczno-wychowawczych, ewaluacja w pracy nauczyciela, praktyka pedagogiczna, seminaria dyplomowe;
 • blok przedmiotów uzupełniających, m.in.: emisja głosu, etyka pedagogiczna, zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna, technologie informacyjne w pracy nauczyciela.
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
Program studiów obejmuje:
 • blok przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych, m.in. : pedagogika ogólna, szkolna, opiekuńczo-wychowawcza, dzieci z trudnościami w uczeniu się, psychologia rozwojowa, wychowawcza, społeczna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
 • blok przedmiotów dydaktycznych, m.in.: dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe na różnych etapach edukacyjnych,  metodyka specjalna, projektowanie programów dydaktyczno-wychowawczych, ewaluacja w pracy nauczyciela, praktyka pedagogiczna, seminaria dyplomowe;
 • blok przedmiotów uzupełniających, m.in.: emisja głosu, etyka pedagogiczna, zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna, technologie informacyjne w pracy nauczyciela.
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej.

 

Liczba semestrów:

 3 semestry  (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Opłata za semestr:
 1300 zł/semestr
 Adresaci:
 • Adresatami studiów są absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków;
 • Do uzyskania kwalifikacji wymagany jest certyfikat ze znajomości języka obcego na poziomie B2 lub B2+;
 • W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) może ono obejmować wyłącznie przygotowania do pracy w szkołach podstawowych, zaś po studiach drugiego stopnia (magisterskich) do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek;
 • Studenci będący w trakcie studiów drugiego stopnia (magisterskich) mogą realizować program przygotowujący ich do nauczania w gimnazjum i liceum.

 

 Dodatkowe informacje:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, tzn. posiadające merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu, a nie posiadające przygotowania psychologiczno-pedagogicznego. 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016, godz. 09:03 - Magdalena Fara