prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL

 

 English version

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY    

 

KARIERA AKADEMICKA

studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (1995-2000), studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (1998-2001), dr nauk prawnych (2005), asystent (2005-2007 WZPiNoG KUL), adiunkt (2007-2013 WZPiNoG KUL, WPPKiA KUL), przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Prawa WZPiNoG KUL (2009-2010), członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Pracowników KUL (2011-2016), dr hab. nauk prawnych (2012), kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL (od 2012), profesor KUL (od 2013), zastępca Dyrektora Instytutu Prawa KUL (2014-2016), Dyrektor Instytutu Prawa KUL (2016-2019), członek Wydziałowej Komisji do spraw podziału środków na badania naukowe (2016-2019), członek Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia (od 2016), członek Wydziałowej Komisji do spraw monografii anglojęzycznych (od 2016), przewodnicząca Komisji Programowej Instytutu Prawa KUL (2016-2019), członek Komisji do spraw Nagród Rektora (2019), członek Komisji do spraw podziału środków w ramach Aktywnej Polityki Płacowej (2019-2020), członek Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Nauki (od 2019), członek Uniwersyteckiej Komisji Oceniającej (od 2019), Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych KUL (od 2019), przewodnicząca Instytutowej Komisji do spraw podziału środków na badania naukowe (od 2019), członek Uniwersyteckiej Komisji Wydawniczej (od 2020), członek (Wydziałowej) Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. stypendiów (od 2020), profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (od 28 września 2020), członek Kapituły ds. Tytułów Honorowych, Medali i Odznaczeń KUL (od 2022)

 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

aplikacja sądowa etatowa (2000-2003), egzamin sędziowski (2003), asesor sądowy (2003-2007), sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie (2007-2010), sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przewodnicząca I Wydziału Cywilnego (2011-2016), sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekająca w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym (od 2016), a także w ramach delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie (2017-2018), sędzia Sądu Najwyższego (od 2018), w tym Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Cywilnej (od 30 września 2021)

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I RADACH NAUKOWYCH CZASOPISM

Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (od 2013), Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) (od 2017), Rady Naukowej Journal of Modern Science (od 2017), Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie (od 2019), redaktor naczelny Studiów Prawniczych KUL (od 2019).

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

prawo cywilne materialne i procesowe, prawo rzymskie, europejska tradycja prawna

 

ODZNACZENIA I NAGRODY

Medal brązowy Prezydenta RP za długoletnią służbę (2012), nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną (2014), nagroda zespołowa I stopnia za przygotowanie raportu samooceny dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku prawo w roku akademickim 2018/2019, nagroda indywidualna I stopnia Rektora KUL (2021), wyróżnienie dla Najlepszego Popularyzatora Nauki XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki (2022).

 

KWERENDY, STAŻE NAUKOWE, WIZYTY STUDYJNE

Kwerenda w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie (2013), w Bibliotece Uniwersyteckiej w Parmie/Włochy (2017), zagraniczny staż naukowy (wizyta studyjna) w Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi/Gruzja (2017), krajowy staż naukowy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2017-2018), zagraniczny staż naukowy w Universitat Jaume I w Castelló de la Plana/Hiszpania (2018), w Universita degli Studi di Bari Aldo Moro (2018), wizyta studyjna w instytucjach Unii Europejskiej organizowana przez EJTN (2018), wyjazd w ramach programu Erasmus Plus do Università degli Studi di Cagliari (2019), wizyta studyjna w Sądzie Kasacyjnym Włoch (2021), wyjazd w ramach programu Erasmus Plus do Universiteti Aleksander Xhuvani (2022).

 

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

członek komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną prowadzoną przez KSSiP (2014, 2015, 2016); ekspert w Projekcie Active Charter Training Through Interaction Of National ExperienceS (ACTIONES) (2016-2017), członek Komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie (2021).

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

  • Postępowanie cywilne (wykład)
  • Postępowanie cywilne (seminarium magisterskie)
  • Postępowanie cywilne (seminarium doktoranckie)

 

Wykaz publikacji

Wykaz promowanych prac doktorskich i magisterskich

Wykaz recenzji w przewodach o nadanie stopnia naukowego

Wykaz wystąpień konferencyjnych

 

 

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2022, godz. 12:40 - Joanna Misztal-Konecka