Wojciech Łączkowski

prof. dr hab., prof. zw. przy Katedrze Prawa Administracyjnego. Ur. 3 października 1933 r. w Poznaniu. W latach 1951-1955 odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Pracę doktorską pt. Budżety gromadzkich rad narodowych w województwie poznańskim obronił w 1954 r.; promotor: prof. dr hab. Jan Zdzitowiecki. Rozprawa habilitacyjna pt. Kompetencje organów państwa w zakresie autoryzacji budżetów (1968). W latach 1959-1962 aplikował w Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w latach 1981-1982 prorektora UAM. W KUL zatrudniony od 1984 r.
Wybrane publikacje:

Prawo wyborcze a ustrój demokratyczny (2009); Kryteria reformy finansów publicznych w Polsce, w: Ius et lex. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata (2004); Konstytucyjna ochrona wartości, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego (2004); Wymiar sprawiedliwości a stosowanie prawa, w: Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza (2002); Konstytucyjne problemy Narodowego Banku Polskiego (2000); Wolność słowa w mediach a poszanowanie godności człowieka w prawie polskim, w: Kultura i prawo. Materiały II Międzynarodowej Konferencji na temat „Wolność mediów” (2000); Zasada „lex retro non agit” jako problem konstytucyjny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Sądownictwo konstytucyjne. Studia i Materiały (1996); współautorstwo: Finanse i prawo finansowe (1985); Realizacja zasady podwójnego podporządkowania w sprawach budżetowych, „Roczniki Ekonomiczne” (1969).
Zainteresowania badawcze dotyczą prawa finansowego, finansów publicznych, prawa administracyjnego i prawa publicznego. W latach 1990-1997 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, 1991-1997 członek Państwowej Komisji Wyborczej, a w latach 1994-1997 jej przewodniczący, 1998-2004 członek Rady Polityki Pieniężnej. Aktywnie uczestniczył w pracach Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Instytutu Zachodniego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, brał czynny udział w kongresach i konferencjach w Polsce i za granicą.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011, godz. 20:25 - Marta Ordon