Józef Jan Skoczyłas

dr hab., prof. ndzw. Ur. 5 marca 1939 r. w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1966-1971 odbył magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę doktorską pt. Dopuszczalność czynności prawnych w obrocie dewizowym obronił w 1975 r.; promotor prof. dr hab. Andrzej Wąsiewicz. Rozprawa habilitacyjna na temat Cywilnoprawne środki ochrony środowiska (1986). W KUL zatrudniony od 1997 r.  W latach 1997-2009 kierownik II Katedry Prawa Cywilnego.

Zainteresowania badawcze dotyczą cywilnoprawnego charakteru nabycia nieruchomości przez cudzoziemców, cywilnoprawnych aspektów ochrony środowiska, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Otrzymał II nagrodę państwową za wybitne osiągnięcie twórcze (1986). W 1988 r. powołany do prac legislacyjnych w Państwowej Radzie Ochrony Środowiska. Od roku 1989 bierze udział w pracach nad reformą prawa karnego kierując Zespołem ds. Przestępstw i Wykroczeń Dewizowych przy Ministrze Sprawiedliwości. Stały arbiter Sądu Gospodarczego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 
Wybrane publikacje:
Separacja nową instytucją prawa cywilnego, "Prawo - Administracja - Kościół" (2000); Obowiązki udzielania informacji oraz udostępniania wymaganych dokumentów na podstawie ustawy Prawo dewizowe, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie" (2001);  Zarys prawa dewizowego (2001); Cywilnoprawne nabycie nieruchomości przez cudzoziemców (2002);  Prawo dewizowe. Komentarz (2003); Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców (2004 i 2005); Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną (2005); Prawo ratownicze (2007).

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011, godz. 20:32 - Marta Ordon