Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Zarządzanie projektami społecznymi
szkolenia służb zatrudnienia
zgloszenieRekrutacja na studia rozpoczyna się 20 września 2006 r. i będzie prowadzona w trybie ciągłym. Zajęcia będą się odbywały w 12 grupach. Nabór do kolejnych grup zamykany jest na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danej grupy.

Komunikat:

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją projektu i koniecznością zachowania określonej struktury wśród beneficjentów przedłużamy czas przyjmowania zgłoszeń do 30 kwietnia br. Pierwszeństwo będą mieli pracownicy urzędów pracy.

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia jest:

  • posiadanie wykształcenia wyższego
  • zatrudnienie w instytucji rynku pracy - Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, agencja zatrudnienia, instytucja szkoleniowa, instytucja dialogu społecznego lub instytucja partnerstwa lokalnego - przy czym okres zatrudnienia nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy od daty zakończenia projektu
  • wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych [Wypełnij Formularz zgłoszeniowy drogą internetową] Na podany w formularzu twój adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie otrzymania formularza wraz z linkiem, który umożliwi wydrukowanie poprawnego formularza lub ewentualną korektę danych. Po wydrukowaniu wypełnionego formularza należy go podpisać łącznie z wypełnionym zaświadczeniem o zatrudnieniu [zaswiadczenie.pdf] (w przypadku pracowników instytucji dialogu społecznego lub partnerstwa lokalnego dodatkowo wymagane jest [oswiadczenie.pdf] pracodawcy) oraz wysłać na adres:

Biuro projektu
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14 /pok. C-1035/, 20-950 Lublin
 z dopiskiem ZPS


Osoby przyjęte na studia zostaną powiadomione telefonicznie, a następnie otrzymają decyzję o przyjęciu na studia drogą listowną. Po otrzymaniu decyzji należy dodatkowo dostarczyć: odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, cv lub życiorys, 2 zdjęcia, formularz osobowy

W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby reprezentujące instytucje, które obejmują swoim działaniem obszary wiejskie, restrukturyzowane i o najwyższych wskaźnikach bezrobocia. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje Komisja powołana przez Rektora KUL.

KOMUNIKAT

W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w studiach podyplomowych uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna ustaliła dodatkowe [kryteria_weryfikacyjne.pdf].