Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Zarządzanie projektami społecznymi
szkolenia służb zatrudnienia
realizatorzyProgram studiów obejmuje łącznie 320 godzin zajęć,
w tym 240 w formie warsztatów. Poniżej zamieszczamy ogólny zakres tematyczny studiów.

Do pobrania: Szczegółowy program studiów na rok akademicki 2006/2007 razem z wykazem form zaliczeniowych(program_szczegolowy.pdf).

Lp.Przedmiot
Zakładane umiejętności i metody pracy


Razem
1.Wprowadzenie do cyklu zarządzania projektem8
2.Budowanie zespołu
umiejętność pracy zespołowej, komunikacja i zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie konfliktem/ trening interpersonalny, komunikacja z elementami negocjacji, podział ról
64
3.Analiza problemu, celu, identyfikacja rezultatów, metody pozyskiwania danych pozyskiwanie danych, korzystanie z baz danych, analiza danych, formułowanie wniosków i celów/ metody badań socjologicznych - ilościowe i jakościowe, budowa narzędzi badawczych 16
4.Myślenie strategiczne myślenie wielowątkowe i logiczne, formułowanie sądów i argumentacji 8
5.Zarządzanie strategiczne myślenie w kategoriach celów i metod ich osiągania, zarządzanie zmianą, podstawy budowy strategii 32
6.Rynek pracy/Identyfikacja problemów społecznych nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku pracy oraz źródeł i specyfiki problemów społecznych 16
7.Modele programów społecznych nabycie wiedzy z zakresu koncepcji polityki społecznej, pozyskiwanie
i budowanie partnerstw
8
8.Prawne aspekty projektów, w tym finansowanych z EFS korzystanie z aktów prawnych/ prawne podstawy EFS, Ustawa o finansach publicznych, U. o ochronie danych osobowych, U. o zamówieniach publicznych, U. o podatku dochodowym od osób fizycznych i VAT, prawo zabezpieczeń społecznych; relacje między zadaniami ustawowymi jednostek a NPR 32
9.Wykorzystanie narzędzi informatycznych zastosowanie MS Office 16
10.Logistyka projektu budowa planu i harmonogramu projektu 16
11.Metodologia budowy szkoleń znajomość cyklu szkoleniowego i metod szkoleniowych, projektowanie szkoleń 16
12.Budowa budżetu określanie kosztów, zestawianie kosztów kwalifikowalnych, metodyka budżetowania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 24
13.Prezentacja projektu z elementami marketingu i public relations przekonywanie do pomysłów, prowadzenie marketingu projektu, planowanie strategii PR/trening wystąpień publicznych 32
14.Ewaluacja, sposoby monitorowania i kontroli projektu budowanie narzędzia ewaluacji, znajomość technik i zasad monitorowania
i kontroli
16
15.Praca z wnioskiem aplikacyjnym znajomość zasad aplikowania 4
16.Seminarium dyplomowe przygotowanie "konkretnego" projektu, przekładanie pomysłu na projekt 12
 Razem 320