Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka” funkcjonuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie. Organami Centrum Badań ADR są Dyrektor i Rada Programowa.

Do zadań Centrum Badań ADR należą w szczególności:

  1. budowanie strategii dla rozwoju ADR w Polsce poprzez prowadzenie badań naukowych w zakresie alternatywnych form rozwiązywania sporów i przedstawiania propozycji regulacji prawnych w tym zakresie,
  2. prezentowanie wyników badań i opinii w realizowanych programach z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  3. monitoring i analiza procesów zachodzących w gospodarce krajowej i zagranicznej oraz badanie wpływu określonych rozwiązań prawnych na funkcjonowanie gospodarki i rozwój przedsiębiorczości,
  4. wydawanie publikacji z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  5. współpraca z polskimi i zagranicznymi: ośrodkami naukowymi, środowiskami prawniczymi, instytucjami zajmującymi się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz środowiskami przedsiębiorców,
  6. organizowanie spotkań i konferencji związanych z tematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  7. pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań Ośrodka Badań ADR,
  8. rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  9. organizowanie praktyk studenckich w instytucjach związanych z funkcjonowaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  10. organizacja i patronat nad studiami podyplomowymi, kursami i szkoleniami.

W ramach Centrum funkcjonuje:

a) Zespół Badawczy składający się z pracowników naukowych w zakresie nauk prawnych, społecznych, humanistycznych i filozofii, praktyków prawa, przedsiębiorców, mediatorów, negocjatorów, arbitrów. Zespół prowadzi badania nad polubownymi formami rozwiązywania sporów.

b) Centrum Negocjacji, Mediacji i Arbitrażu wspierające prawników, przedsiębiorców, mediatorów, negocjatorów i arbitrów w procesie polubownego rozwiązywania sporów. Pracownicy Centrum zajmują się również praktycznym rozwiązywaniem sporów i konfliktów, stosując instytucje ADR.

Autor: Tomasz Balawajder
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013, godz. 22:16 - Piotr Sławicki