Szanowni Państwo!

Z okazji  Jubileuszu 30-lecia reaktywacji Instytutu Pedagogiki

 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału

 w międzynarodowej konferencji:

 

Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju :

Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja

                                                                 Lublin, 4-6 kwietnia 2011 r.                       

Konferencja została objęta patronatem honorowym

Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komitet Naukowy konferencji stanowią Państwo Profesorowie:  

 

Mieczysław Adamczyk

Franciszek Adamski
Wiesław Ambrozik
Ks. Jerzy Bagrowicz
Józef Górniewicz
Teresa Hejnicka-Bezwińska Krystyna Chałas
Maria Dudzikowa
Jadwiga Izdebska
Edmund Juśko

Grażyna Karolewicz

Janusz Kirenko

Stanislav Košč

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Teresa Kukołowicz
Stefan Kwiatkowski
Zbigniew Kwieciński
Tadeusz Lewowicki
O. Zbigniew Marek

Ks. Janusz Mastalski
Zbyszko Melosik
Zofia Matulka
Edward Mazurkiewicz
Aleksander Nalaskowski Jerzy Jan Niemiec
Jerzy Nikitorowicz
Ks. Marian Nowak
Katarzyna Olbrycht

Zofia Ostrihanska
Stanisław Palka
Kazimierz Przyszczypkowski Marian Surdacki
Mirosław J. Szymański
Mirosław S. Szymański
Bogusław Śliwerski
Ks. Janusz Tarnowski
Ks. Edward Walewander

 

 


Celem konferencji  jest:

•       ukazanie dominujących tendencji w tworzeniu wiedzy pedagogicznej;

•       upowszechnianie aktualnych wyników badań pedagogicznych i doświadczeń środowisk naukowych
w zakresie pedagogicznej wielowymiarowości rozwoju;

•       dyskusja nad perspektywami rozwoju teorii i praktyki edukacyjnej;

•       poszukiwanie pedagogicznej odpowiedzi na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości;

•       powołanie „Forum pedagogów teoretyków i praktyków integralnego rozwoju i wychowania”.

 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

         1.   „Wczoraj” i „dziś” pedagogiki jako nauki (tożsamość pedagogiki, kierunki i teorie wychowania, orientacje metodologiczne w pedagogice, pogranicza pedagogiki, sławni pedagodzy);

         2.   Antropologiczno-etyczne konteksty urzeczywistniania się osoby (teorie człowieka a wychowanie, teleologia działań wychowawczych i samowychowawczych, współczesna aretologia);

         3.   Religijno-moralne wymiary rozwoju i wychowania (metodyczno-strukturalne podstawy rozwoju i wychowania religijnego, tradycja i współczesność wychowania chrześcijańskiego, paradygmaty wychowania religijno-moralnego, rola środowisk wychowujących);

         4.   Integralny rozwój osoby a wychowanie (teorie rozwoju człowieka a wychowanie, modele rozwoju
a funkcje wychowawcze,  wychowanie w wybranych płaszczyznach i sferach rozwoju, kierunki rozwoju osobowości a wychowanie, wychowawcze konteksty rozwoju, czynniki integralnego rozwoju osoby);

         5.   Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju wobec rzeczywistości rodziny (rozwój pedagogicznej wiedzy o rodzinie, procesy edukacyjne w rodzinie wśród uwarunkowań rozwoju jednostki w cyklu życia, rozwojowy wymiar ról rodzinnych, etapy życia rodzinnego i zmiany modelu rodziny, wychowanie rodzinne w kontekście edukacyjnym
i społeczno-kulturowym);

         6.   Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela – stan faktyczny i postulowany (przedszkole
i szkoła środowiskiem rozwoju i wychowania dziecka, stałość i zmiana – atrybuty przedszkola i szkoły w obliczu współczesnych tendencji, obszary problemów w edukacji przedszkolnej i szkolnej, całościowe kształcenie nauczycieli czy sformalizowany profesjonalizm);

         7.   Środowisko społeczne miejscem rozwoju (znaczenie relacji społecznych dla rozwoju, konteksty i obszary wykluczenia społecznego oraz stosowane rozwiązania, praca w rozwoju człowieka, edukacja permanentna i równoległa);

         8.   Urzeczywistnianie się osoby z niepełnosprawnością (wartość i miejsce osoby w społeczeństwie, systemy wsparcia, nowe technologie kształcenia i edukacji);

         9.   Wychowanie w kontekście współczesnych przemian kulturowych (wychowawczy potencjał kultury, aktualne trendy w kulturze: laicyzacja, globalizacja, wielokulturowość, pop i cyberkultura, itp. wyzwaniem dla wychowania).

 

Wyrażamy nadzieję, że proponowane zagadnienia odpowiadają Państwa zainteresowaniom
i zechcą Państwo włączyć się i ubogacić dyskusję nad pedagogiczną wielowymiarowością rozwoju.

 

Terminarz :

  • Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.01.2011 r. pocztą elektroniczną na adres: instpedkul@gmail.com 
  • W lutym 2011 r. ukaże się drugi komunikat zawierający istotne informacje organizacyjne

(m.in. oferty zakwaterowania i dojazdu).

  • Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje:  materiały konferencyjne,  publikację tekstów uzyskujących pozytywną recenzję, 3 obiady, kolację, bufet kawowy i jubileuszowy bankiet.
  • Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 15.02.2011 r.  na konto: Bank PeKaO SA III O/Lublin
    59 1240 2382 1111 0000 3926 2147, koniecznie z dopiskiem: Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju.
  •  Opłata nie obejmuje kosztów noclegów, śniadań i dojazdu.

 

 

Zapraszamy do Lublina i załączamy wyrazy szacunku

 

 

Komitet organizacyjny:                                                                                                                             dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

dr hab. Alina Rynio, prof. KUL                                                                                                                  Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr hab.                 Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL                                                                                                  

dr Danuta Opozda

dr Ewa Smołka

dr Anna Lendzion 692 814 999                                   Sekretariat konferencji:

dr Dorota Bis                                                                    mgr Stanisława Konefał 726 720 960

mgr Katarzyna Braun                                                    mgr Marek Jeziorański 694 619 746

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2010, godz. 22:22 - Iwona Szewczak