PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2008, TOM 51, NR 4

 

1. Wiek i płeć a radzenie sobie ze stresem przez młodzież w wieku 12-17 lat
Ewa Pisula, Renata Sikora

AGE AND GENDER DIFFERENCES IN COPING WITH STRESS AMONG ADOLESCENTS AGED 12-17

 

2. Muzyka jako nośnik cech człowieka – Muzyczny Test Tożsamości (MTT)
Elżbieta Galińska

MUSIC AS A CARRIER OF HUMAN TRAITS: MUSICAL IDENTITY TEST (MIT)

 

3. Integrująca rola uważności w kształtowaniu struktury koncepcji siebie
Tomasz Jankowski
MINDFULNESS AS AN INTEGRATING FACTOR FOR THE SELF-CONCEPT STRUCTUR

 

4. Związek zachowania z jawnymi i utajonymi postawami wobec płci
Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska, Karol Karasiewicz 

BEHAVIOUR AND EXPLICIT AND IMPLICIT ATTITUDES TOWARDS GENDER

 

5. Struktura intelektu dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
Urszula Oszwa, Grażyna Krasowicz-Kupis

STRUCTURE OF INTELLIGENCE IN CHILDREN WITH SPECIFIC MATHEMATICAL DIFFICULTIES

 

6. Ocena równoważności kulturowej religijnych strategii radzenia sobie ze stresem na podstawie adaptacji kwestionariusza RCOPE – Kennetha I. Pargamenta
Elżbieta Talik, Leszek Szewczyk

THE ASSESSMENT OF CULTURAL EQUIVALENCE OF RELIGIOUS COPING STRATEGIES BASED ON ADAPTATION OF KENNETH I. PARGAMENT’S RCOPE QUESTIONNAIRE

 

Recenzja_4.51.2008

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2014, godz. 12:25 - Barbara Cichy-Jasiocha