REGULAMIN

Koła Naukowego Historyków Wojskowości

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę: „Koła Naukowego Historyków Wojskowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

2. Organizacja może posługiwać się skróconą nazwą „KNHW KUL".

3. Organizacja kontynuować będzie tradycje działalności istniejącego dotychczas na KULu Oddziału Lubelskiego SRH Wrzesień ’39.

 

§ 2

Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

§ 3

Z ramienia Władz Uniwersytetu prace Koła koordynuje Kurator Koła, powołany przez Senat.

 

§ 4

Podstawą działalności Koła są:

a) Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

b) Regulamin Koła,

c) uchwały władz Koła.

 

§ 5

Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu mowa jest o:

1.      KUL, należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

2.      Statucie, należy przez to rozumieć Statut KUL,

3.      Kole, należy przez to rozumieć Koło Naukowe Historyków Wojskowości KUL,

4.      Zebraniu, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Koła,

5.      Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,

6.      Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Koła.

 

Rozdział II

CELE DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

1. Celem działalności Koła jest:

a) wszechstronne propagowanie wiedzy historycznej ze szczególnym naciskiem na wiedzę z zakresu historii wojskowości,

b) rozwijanie i kształtowanie świadomości oraz wiedzy historycznej społeczeństwa,

c) uczczenie pamięci żołnierzy Wojska Polskiego, broniących Ojczyzny w kampanii wrześniowej 1939 r. a także na wszystkich frontach wojennych w ramach ruchu rekonstrukcyjnego,

d) prowadzenie pracy popularyzującej dzieje oręża, ze szczególnym naciskiem na czyn zbrojny Polaków,

e) patronat nad działalnością naukową studentów w dziedzinach związanych z historią wojskowości,

f) budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów i uczniów szkół wszystkich typów,

g) godne reprezentowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz na imprezach organizowanych w ramach polskiego ruchu rekonstrukcyjnego, tj. rekonstrukcjach historycznych, obchodach rocznicowych, świętach państwowych i wojskowych.

2. Swoje cele Koło realizuje poprzez:

a) organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, sympozjach i zjazdach naukowych,

b) współpracę z organizacjami naukowymi w kraju i zagranicą,

c) prowadzenie badań naukowych i publikacji w ramach akademickich wydawnictw naukowych,

d) działalność sekcji tematycznych Koła, ze szczególnym naciskiem na Sekcję Rekonstrukcyjnej Wrzesień 39, w ramach której członkowie sekcji:

·         odtwarzają sylwetki żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej w 1939 roku,

·         uczestniczą w wystawach i pokazach w muzeach na terenie całego kraju,

·         biorą udział w obchodach rocznic, świąt państwowych oraz pułkowych,

·         organizują prelekcje na temat umundurowania, wyposażenia, musztry i wyszkolenia żołnierzy walczących w czasie II Wojny Światowej,

·         przeprowadzają lekcje pokazowe dla szkół wszystkich typów,

e) organizowanie spotkań, dyskusji i wykładów z historykami, dziennikarzami i pisarzami popularnonaukowymi,

f) przeprowadzanie spotkań z weteranami walk na frontach II Wojny Światowej,

g). organizowanie obozów oraz wycieczek naukowych i krajoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc walk Wojska Polskiego,

h) zorganizowanie własnych zbiorów w bibliotekę Koła a także gabloty ze zbiorami dotyczącymi historii wojskowości,

i) inne działania i projekty zgodne z duchem niniejszego statutu.

 

§ 7

Realizacja celów może być finansowana w szczególności:

a) z finansów przyznanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

b) z umów sponsorskich,

c) składek członkowskich.

 

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA

§ 8

Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i honorowych:

a) członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student KUL wszystkich stopni, który pisemnie zadeklarował udział w pracach Koła

b) członkiem honorowym może być każda osoba, której kandydatura zostanie zaakceptowana przez Zarząd Koła.

 

§ 9

1. Przyjęcia w poczet członków Koła dokonuje Zarząd Koła na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez zainteresowanego. Wzór deklaracji określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Koła Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu następującym po złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy Zarząd Koła podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu, o którym mowa w ust. 1., przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

4. O prawie do odwołania Zarząd Koła powiadamia kandydata w chwili dostarczenia mu decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła.

5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania kandydata.

6. W przypadku gdy Komisja uzna zasadność odwołania kandydata, Zarząd Koła przyjmuje kandydata w poczet członków Koła na najbliższym posiedzeniu Zarządu od otrzymania pisemnej decyzji Komisji Rewizyjne.

 

§ 10

Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegania postanowień statutu Koła, regulaminów i uchwał władz Koła.

b) godnego reprezentowania Koła i propagowanie celów statutowych.

c) uczestniczenia w merytorycznych, formalnych i organizacyjnych przedsięwzięciach Koła, a także czynnego popierania celów statutowych.

d) Członkowie zwyczajni są zobowiązani do czynnego udziału w pracach sekcji Koła, wpłacania składek członkowskich,

c) stosowania się do uchwał Zarządu Koła i Walnego Zebrania Członków Koła.

 

§ 11

1. Każdemu zwyczajnemu członkowi Koła przysługuje:

a) czynne i bierne prawo wyborcze,

b) prawo brania czynnego udziału w pracach Koła,

b) prawo do wyrażania swoich opinii, zgłaszania uwag, wniosków i propozycji dotyczących działalności Koła,

2. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w §11ust. 1 za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 12

1. Członkostwo w Kole wygasa w szczególności:

a) na własną prośbę, wyrażoną w formie pisemnej,

b) skreślenia z listy członków Koła w przypadku nie wypełnienia obowiązków wynikających z § 10,

c) w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/4 Członków Koła w wyniku postępowania niezgodnego ze Statutem Koła, statutem KUL, lub w inny sposób nie dający się pogodzić z obowiązkami studenta KUL.

e) w momencie utraty statusu studenta.

2. Członkowi zwyczajnemu lub nadzwyczajnemu skreślonemu z listy przez Zarząd przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOŁA

§ 12

Władze Koła stanowią:

a) Walne Zebranie Członków Koła,

b) Zarząd Koła,

c) Komisja Rewizyjna.

 

Walne Zebranie Członków Koła

§ 13

1. Zebranie jest najwyższym organem uchwałodawczym Koła.

2. W skład Zebrania wchodzi ogół wszystkich członków zwyczajnych Koła oraz pozostali członkowie z głosem doradczym.

3. Czas i miejsce Zebrania muszą być ogłoszone przynajmniej 7 dni przed terminem zebrania.

4. Zebranie może podejmować uchwały, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Koła.

5. Jeżeli Zebranie nie posiada kworum, Prezes wyznacza drugi termin Zebrania, nie wcześniej niż 3 dni i nie później niż7 dni, od poprzedniej daty Zebrania.

6. Kworum na Zebraniu w drugim terminie stanowi liczba obecnych podczas Zebrania zwyczajnych członków Koła.

7. Wszystkie uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu wymogów z ust. 4 i 6.

8. Zebraniu przewodniczy Prezes Koła.

 

§ 14

Do kompetencji Zebrania należy w szczególności:

a) wprowadzanie zmian do Regulaminu Koła

b) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu Koła oraz członków Komisji Rewizyjnej,

c) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

d) ustalenie wysokości składki członkowskiej,

e) podejmowanie uchwały w innych sprawach dotyczących działalności Koła.

 

Prezes i Zarząd Koła

§ 15

W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz Członek Zarządu, powoływani podczas Zebrania.

 

§ 16

1. Kandydata na Prezesa Koła może zgłosić każdy członek Koła,

2. Funkcja Prezesa może być sprawowana nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

3. Zebranie dokonuje wyboru Prezesa bezwzględną większością głosów.

4. W wypadku, gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Na Prezesa Koła wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.

 

§ 17

1. W uzasadnionym przypadku, Zebranie po przedstawieniu wniosku formalnego może odwołać Prezesa lub poszczególnych członków Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.

2. Wraz z odwołaniem Prezesa ustępują pozostali członkowie Zarządu.

 

§ 18

1. Do kompetencji Prezesa Koła należy w szczególności:

a) zwoływanie posiedzeń Zarządu,

b) kierowanie pracami Zarządu Koła,

c) reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni oraz w kontaktach zewnętrznych.

2. Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) prowadzenie bieżącej działalności Koła,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Prezes Koła.

3. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

§ 19

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Koła.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych w czasie Zebrania bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności z Regulaminem,

b) przedstawienie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Zebraniu.

c) rozpatrywanie odwołań członków Koła od uchwał Zarządu

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednogłośnie w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21

Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła lub na mocy uchwały Senatu.

§ 22

Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej przez 2/3 zwyczajnych członków przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.

 

§ 23

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Senat.

Lublin, 24 czerwca 2010 r.

 

 

Autor: Damian Pszonak
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2010, godz. 14:15 - Damian Pszonak