1 (41) 2010 -wersja on line

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

DARIUSZ BUCIOR

Pośredniczenie i zawieranie umów jako przedmiot zobowiązania agenta (streszczenie)

Intercession and entering a contract as a subject of agent’s liability (summary)

Посредничество и заключение контрактов как предмет обязательства агента (pезюме)

 

MAŁGORZATA GRZESIK-KULESZA

Ustawodawstwo delegowane w Konstytucji RP z 1997 r. (streszczenie)

Delegated legislation in Polish Constitution of 1997 (summary)

Делегированное законодательство в Конституции Польской Республики с 1997 г. (pезюме)

 

KATARZYNA KACZMARCZYK-KŁAK

Godność człowieka w Konstytucji RP i konstytucjach innych państw (streszczenie)

Human dignity in Polish Constitution and in constitutions of other states (summary)

Человеческое достоинство в Конституции РП и конституциях иных государств (pезюме)

 

TERESA BERNADETTA KULIK, JOLANTA PACIAN, ANNA PACIAN, HANNA SKÓRZYŃSKA, AGATA STEFANOWICZ

Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej (streszczenie)

The obligation to maintaining the medical confidentiality (summary)

Обязательство сохранения врачебной тайны (pезюме)

 

MACIEJ RUDNICKI

Prawno-podatkowe aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego (streszczenie)

The legal and fiscal aspect of a public and private cooperation (summary)

Юридические и налоговые аспекты государственно-частного партнерства (pезюме)

MATERIAŁY I GLOSY

Współczesne metody badania prawa (Tomasz Barankiewicz)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Statut Komisji Prawa Międzynarodowego Unii Afrykańskiej, przyjęty podczas 12. Sesji Zwyczajnej Zgromadzenia Unii Afrykańskiej (1-4 lutego 2009 r., Addis Abeba, Etiopia)
(tłum. Marlena Cymerman)

RECENZJE

J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska (rec. Anna Haładyj)

T. Maciejewski, Leksykon historii prawa i ustroju 100 podstawowych pojęć (rec. Artur Lis)

SPRAWOZDANIA

Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w świetle prawa i polityki społecznej. Teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności (Konferencja naukowa, Zamość, 3 XI 2009) (Jarosław Bubiło)

 

VIII Międzynarodowe Sympozjum z prawa kanonizacyjnego połączone z wręczeniem Księgi Jubileuszowej Duc in altum Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi (Lublin, 23 XI 2009)
(Artur Lis)

 

Czesław Martyniak – życie i dzieło. W hołdzie w 70-tą rocznicę śmierci Profesora
(Konferencja naukowa, Tomaszów Lubelski, 10 XII 2009) (Jadwiga Potrzeszcz)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-czerwiec 2009 r. (oprac. Monika Wójcik)

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 13:20 - Magdalena Sawa