2018

 • Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanych, „Zeszyty Naukowe KUL" 60(2018), nr 1 (241), s. 561-580.

 • Wzniosłość i potoczność w pismach bł. siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej, „Zeszyty Naukowe KUL” 60(2018), nr 2 (242), s. 19-28.

 • Psałterz poznański. Prolegomena lingwistyczne, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” vol. 25(45), nr 2, s. 221-242 (DOI: 10.14746/pspsj/2018.25.2.12

 • „Bereszith” Harry’ego Dudy na tle polskiej tradycji przekładowej Księgi Rodzaju, w: Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i stylem. Ad honorem Professoris Marci Cybulski, red. E. Woźniak, A. Lenartowicz-Zagrodna, Łódź 2018, s. 213-229.

 • Niech Cię Bóg Wielki prowadzi i ścieżki Twoje prości! – akty mowy z komponentem sakralnym w rodzinnych listach Wincentego Pola, w: W kręgu dawnej polszczyzny, t. V, red M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków 2018, s. 241-253.
 • Alma Mater we wspomnieniach absolwentów, „Przegląd Uniwersytecki” XXX (2018), nr 4-5 (174-175), s. 58-61.

 

2017

 • [współred.] Nowa ewangelizacja. Język – teologia – kultura, red. M. Nowak, W. Przyczyna, Tarnów: Biblos 2017 [seria: Teolingwistyka 13].
 • [współred.] Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola – Mohortowskie Kresy, red. M. Król, M. Nowak przy współudziale T. Piersiaka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017.
 • Słowo Boże jako towar. O sposobach przedstawiania i reklamowania w  Internecie  współczesnych edycji Biblii, „Poradnik Językowy” 2017, z. 3 (742), s. 30-43.
 • Biblia jako narzędzie ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja. Język – teologia – kultura, red. M. Nowak, W. Przyczyna, Tarnów: Biblos 2017 [seria: Teolingwistyka 13], s. 79-91.
 • Ziemia Pola – ziemia Domeyki, w: Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola – Mohortowskie Kresy, red. M. Król, M. Nowak przy współudziale T. Piersiaka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 65-84.
 • Genologicznie o witrynie WWW, w: Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. II. Gatunki w mediach elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017, s. 235-249.
 • Doświadczenie religijne a forma jako środek artystyczny. (Akrostychy w psałterzu Henryka Adamczyka), w: Język doświadczenia religijnego, X, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 2017, s. 123-129.
 • [posłowie] „Na początku…” Harry’ego Dudy, w: [H. Duda], Bereszith, czyli Księga Rodzaju (Genesis) wierszem przez Harry’ego Dudę), Lublin: Norbertinum 2017, s. 217-226.

 

2016

 • (red. naukowa) Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, Lublin 2016.
 • Język męża wątpiącego O kilku cechach Księgi Koheleta w przekładzie  Anny Kamieńskiej, w: Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, Lublin 2016, s. 297-308.

 • Psałterz Stanisława Schramma. Prolegomena, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria III. Literatura - Język - Kultura - Historia, t. I. Chrześcijaństwo w literaturze i języku, red. Z. Abramowicz, K. Korotkich, Białystok 2016, s. 105-118.
 • Konwencja i kreacja w Pieśni nad pieśniami Henryka Adamczyka, w: Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2016, s. 179-191.
 • Ignacego Domeyki świadectwo wiary (na przykładzie Moich podróży), w: Język doświadczenia religijnego, t. IX, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 149-165.

 • Komunikacja jako przedmiot refleksji w papieskich orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Uwagi językoznawcy, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2016, z. 1, [Księga jubileuszowa dedykowana Ks. prof. dr. hab. Tadeuszowi Zasępie], s. 188-205.
 • Międzystylowe wędrówki gatunków (na przykładzie dekalogu i kodeksu drogowego), "Roczniki Humanistyczne" LXIV(2016), z. 6. (Językoznawstwo), s. 147-164.
 • Polskie psałterze poetyckie przełomu XX i XXI w. (Stabińska, Duda, Drozdowski, Frankiewicz, Schramm), „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii / The Journal for Slavic Philology”, ročnik 85, 2016, sešit 3-4, s. 376-388.
 • Biblijne strofy Harry’ego Dudy, „Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” nr 9(250), rok XXI, wrzesień 2016, s. 36-38.

 • W łączności pokoleń, „Przegląd Uniwersytecki" nr 6(164), rok XXVIII, listopad-grudzień 2016, s. 28-29 (współautor - Agnieszka Jarosz)

 

2015

 • Biblia wierszem dziś. Studium językowo-stylistyczne, Lublin 2015.
 • O gatunku, języku i stylu notatek osobistych Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Artysta słowa, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek, Lublin 2015, s. 279-302.
 • Odautorski komentarz do tekstu w twórczości Tadeusza Żychiewicza, w: Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu [seria Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, t. 6], red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 149-162.

 • Lekarstwo dla wszystkich. O kilku sposobach uczenia i propagowania modlitwy, w: Człowiek, zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2015, s. 203-216.

 • The Dictionary of Religious Terms in Service to the Catechism, w: Katechizm w służbie katechezy, red. A. Kiciński, Lublin 2015, wyd. 3 rozszerzone i poprawione, s. 226-239.

 • (rec.) Anna Kozłowska, Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły, Warszawa 2013, ss. 358, „Roczniki Humanistyczne” LXIII(2015), z. 6. Językoznawstwo, s. 324-331.

 

2014

 • Funkcje rozmowy ewangelizacyjnej. Ujęcie językoznawcze, w: Funkcje wypowiedzi religijnych, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2014, [seria Teolingwistyka, nr 11], s. 247-268.
 • Doświadczenie miejsc świętych (w świetle przewodników po polskich sanktuariach), w: Język doświadczenia religijnego, t. VI, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 285-303.
 • Przedstawianie i wartościowanie natury w „Geografii Ziemi Świętej” Wincentego Pola, w: Świat Wincentego Pola. Język i natura. Natura i naturaliści, red. T. Piersiak, Lublin 2014, s. 49-59.
 • Psalmy pokutne Wincentego Pola na tle polskiego stylu psałterzowo-biblijnego, "Białostockie Archiwum Językowe" nr 14 (2014), s. 65-80.

 

2013

 • Pieśń nad pieśniami przekładania Jerzego Żuławskiego. Kilka uwag  o języku i stylu, w: Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, t. 2, Poznań 2013, s. 229-238
 • Brzozowski i Żuławski – dwa poetyckie spojrzenia na „Księgę Hioba”, „Roczniki Humanistyczne” LXI (2013), z. 6. (Językoznawstwo), s. 165-186

 

2012

 • Język nowej (?) publicystyki religijnej, w: Język nowych mediów, red. K. Michalewski,  Łódź 2012, s. 302-317 (współautorstwo z J. Klimek).
 • O internetowych anonsach reprodukcyjnych, w: Pies w kulturach świata (Gorzowskie studia bestiograficzne I), red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, J. Żurawska-Chaszczewska, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 125-132 (współautorstwo z K. Iwańczuk).
 • Wokół sieciowej dyskusji na temat religii w szkole. Język dialogu czy język konfliktu?, w: Dialog – Konflikt (Język a multimedia, t. 3), red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2012, s. 193-204 (współautorstwo z B. Kułak).

 • Wprowadzenie w doświadczenie religijne – o Ilustrowanym słowniku wyrazów religijnych dla dzieci Joanny Krzyżanek i jego języku, w: Język doświadczenia religijnego, t. IV, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2012, s. 249-263.

 • Maria Kossowska – dydaktyk i badaczka stylu biblijnego, w: Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. Z. Gałecki, Lublin 2012, s. 93-102.

 • Książeczka do nabożeństwa pod lupą (rec. M. Wojtak, Współczesne polskie modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Biblios, Tarnów 2011), „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL”, 100 (październik-grudzień) 2012, s. 365-372.

 

2011

 • Podzielmy się świadectwem. Język wspólnot religijnych, „Więź” LIV, nr 2-3 [628-629], 2011, s. 25-35 (współautorstwo z K. Czarnecką – UAM).

 • Ojca Cholewińskiego przekaz Dobrej Nowiny (uwagi o języku osobniczym), „Język a kultura”, t. 22. Idiolekty w różnych sferach komunikacji, red. A. Żurek, Wrocław 2011, s. 35-46.

 • Drugie życie gatunku, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. IV. Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska przy współudziale J. Przyklenk, Katowice 2011, s. 266-284.

 • Psalmy Stanisława Podgórskiego CSsR a polski styl psałterzowy, w: Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, red. U. Sokólska, Białystok 2011, s. 201-220.

 • Określenia człowieka złego w psałterzu Bohdana Drozdowskiego, „Prace Językoznawcze” 3 (Język pisarzy: problemy słownictwa), red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011, s. 245-267.

 • (rec.) Teresa Skubalanka, Rymy niepoetyckie, czyli poezja, która nie jest poezją, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010, s. 114, „Roczniki Humanistyczne" LIX (2011), z. 6, s. 204-211.
 • (rec.) Maria Wojtak, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy. Wydawnictwo: WSPA, Lublin 2010, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 1/ 2011, s. 198, s. 197-201.

 • (spraw.) Odmiany stylowe polszczyzny - dawniej i dziś, Białystok-Supraśl, 24-26 maja 2010, „Roczniki Humanistyczne" LIX (2011), z. 6, s. 217-228 (współautorstwo z J. Klimek).

 

2010

 • Psalmy króla Dawida w ujęciu Bohdana Drozdowskiego. Leksyka, „Roczniki Humanistyczne” LVIII (2010), z. 6, s. 77-93.
 • Psalmy króla Dawida w ujęciu Bohdana Drozdowskiego. System gramatyczny, w: Język polski. Współczesność – Historia, t. VIII, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Zamość 2010, s. 163-181.
 • Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Obraz katolika, katechety i katechezy, w: Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów 2010 [seria Teolingwistyka, nr 8], s. 275-293 (współautorstwo z B. Kułak).
 • Pieśń nad pieśniami Bohdana Drozdowskiego na tle tradycji przekładowej. Wybrane zagadnienia, w: Problemy językoznawstwa współczesnego i historycznego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XXI, red. J. Sławek, Poznań 2010, s. 129-143.
 • O Księdze Uwag i Inspiracji Café Clubu i jej języku, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010, s. 111-120.
 • O doświadczeniu religijnym na podstawie inskrypcji z peregrynacyjnych ksiąg pamiątkowych, w: Język doświadczenia religijnego, t. III, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2010, s. 407-427.

 

2009

 • Wierszowana parafraza Ewangelii pióra Anastazji Staśko, w: Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, red. S. Koziara, W. Przyczyna, Tarnów 2009 [seria Teolingwistyka, nr 6], t. 2, s. 223-240
 • Bóg-Człowiek na ziemskim padole. Uwagi o języku parafrazy Ewangelii autorstwa Anastazji Staśko, w: Język polski. Współczesność – Historia, t. VII, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 85-98
 • O stylu Boga-Człowieka na ziemskim padole Anastazji Staśko. Porównania, Prace Językoznawcze” 2 (Język pisarzy jako problem lingwistyki), red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009, s. 419-436
 • Ewangelia wierszem. Uwagi na temat przekładu ewangelii według św. Mateusza autorstwa ks. Adolfa Hirniaka, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), t. IV, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, [Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej, nr 38], Poznań 2009, s. 379-386
 • Ekspresywizmy w listach informacyjno-reklamowych firmy Yves Roches, w: Rejestr emocjonalny języka, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2009, s. 119-126.
 • Język religijny, w: Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki CSsR, K. Flader, Warszawa 2009, s. 141-159.
 • O problemach wynikających z apelatywizacji (na podstawie współczesnych słowników języka polskiego), w: „Rozprawy Slawistyczne” 22 (Słowiańskie homonimy apelatywno-onimiczne i onimiczno-onimiczne w diachronii i synchronii, red. S. Warchoł, M. Jastrzębski, Lublin 2009, s. 185-196 (współautorstwo z N. Sosnowską)
 • (współred.) Język polski. Współczesność – Historia, t. VII, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009.

 

2008

 • Firmy Yves Rocher kontakty z klientem. Językowe wykładniki perswazyjnych strategii marketingowych, w: Język w marketingu, red. K. Michalewski, Łódź 2008, s. 326-334
 • (spraw.) Język pisarzy jako problem lingwistyki, „Facta Simonidis” 2008, s. 369-376 (współautorstwo z J. Klimek)

 

2007

 • Między potocznością a sacrum. Co to jest potoczny język religijny?, w: Pogranicza, red. D. Kowalska, Łódź 2007, s. 439-445. (współautorstwo z B. Matuszczyk)
 • Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Językowe wykładniki polemiczności, w: „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1/2007, s. 100-115 (współautorstwo z B. Kułak)
 • Historie biblijne w broszurach „Lifewords”, w: Język religijny dawniej i dziś, t. III, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka [Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej, nr 36], Poznań 2007, s. 380-390.
 • (spraw.) III Dni Poznania w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne” LVI, 2007, z. 6, s. 167-169 (współautorstwo z J. Klimek)
 • (spraw.) Siódme Spotkania Lubelskich Językoznawców „Roczniki Humanistyczne” LVI, 2007, z.6, s. 165-167 (współautorstwo z J. Klimek)
 • (współred.) Język polski. Współczesność – Historia, t. VI, red. W. Książek-Bryłowa, M. Nowak, Lublin 2007

 

2006

 • O osobie na podstawie inskrypcji z obrazków pamiątkowych, w: Osoba i osobowość – czynniki je kształtujące, red. M. Pietrzak, Łódź 2006, s. 287-300.
 • Emocjonalność jako wykładnik zróżnicowania języka religijnego, w: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2006, s. 141-146. (współautorstwo z B. Matuszczyk)
 • Wspólnota w wypowiedziach członków wspólnot i ruchów religijnych, w: Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, red. D. Sarzyńska, R. Tokarski, Sandomierz 2006, s.191-200.

 

2005

 • Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl, Lublin 2005
 • O komentowaniu pieśni religijnych (na materiale śpiewnika Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej), w: Język religijny dawniej i dziś, t. II, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, [Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej, nr 33], Poznań 2005, s. 455-465
 • O pewnym typie religijnych tekstów pamiątkowych (Obrazek prymicyjny), „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 5 (2005), s. 75-87

 

2004

 • Emocjonalizmy w świadectwach – gatunkowej formie wypowiedzi języka religijnego, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 157-165.
 • Modele nadawczo-odbiorcze w zdialogizowanych współczesnych tekstach religijnych, w: Język religijny dawniej i dziś [t. I], red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, [Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej, nr 21], Poznań 2004, s. 222-232 Czy rzeczywiście nazwy mówią. O handlowej grze w kolory, w: Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź 2004, s. 290-297 (współautorstwo z M. Smoleń-Wawrzusiszyn)
 • Porównania we współczesnym języku religijnym (na podstawie tekstów nieartystycznych), „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XIII, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2004, s. 91-101.

 

2003

 • Określanie intensyfikacji i innych cech kolorów w nazewnictwie handlowym, „Język Polski” LXXXIII (2003), z. 4-5, s.267-272 (współautorstwo z M. Smoleń-Wawrzusiszyn)
 • O mówieniu mówiąc. Metatekst we współczesnych tekstach religijnych, w: Język polski. Współczesność – Historia, t. IV, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003, s. 71-86
 • (spraw.) Metodologiczne konfrontacje teoretyczno-materiałowych badań współczesnej polszczyzny (V Spotkania Lubelskich Językoznawców 13-15 X 2003 r.), „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 32 (52) [Lublin 2003], s. 249-250 (współautorstwo z B. Kułak)

 

2002

 • Tabu i eufemizm w sytuacji religijnej, „Roczniki Humanistyczne” XLIX-L (2001-2002), z. 6, s. 291-305

 

2000

 • Z zagadnień współczesnego języka religijnego. Słownictwo tak zwanych nowych ruchów i wspólnot religijnych, w: Język polski. Współczesność – Historia, [t. I], red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 69-90

 

1998

 • Cechy językowe tak zwanych świadectw, w: Funkcja słowa w ewangelizacji, red. M. Kamińska, E. Umińska-Tytoń, Łódź 1998, s. 401-414
 • Uwspółcześnianie języka religijnego. Językowa analiza form przepowiadania wspólnotowego, w: Czterechsetlecie unii brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego, red. Z. Leszczyński, Lublin 1998, s. 169-176

 

1997

 • O kamerowaniu, widele i widelcu (z obserwacji polszczyzny mówionej), „Język Polski” LXXVII (1997), z. 4-5, s. 378-379

 

1996

 • Imiennictwo w parafii Mikluszowice koło Bochni, „Roczniki Humanistyczne” XLIV (1996), z. 6], s. 59-82
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019, godz. 09:23 - Małgorzata Nowak-Barcińska