2018

 • Nazwy historycznej ziemi halickiej, Lublin 2018.
 • Lublin w nowej szacie. O najnowszych zmianach ulic miasta (1985-2017), [w:] Lublin w kulturze. Kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. P. Dymmel, R. Jop, Lublin 2018, s. 227-238 [współautor. N. Sosnowska].

 

2017

 • Stan badań nad pracami językoznawczymi dotyczącymi urbanonimii Lublina, [w:] "Teka Komisji Historycznej - OL PAN", 2017, t. 14, s. 291-299.
 • Obraz wody w nazwach miejscowości położonych na pograniczu polsko-ruskim, [w:] Żywioły w poznaniu t. 2: Konceptualizacja żywiołów. Wieloaspektowość badań – różnorodność rozwiązań, red. H. Kaczmarek, Częstochowa 2017, s. 109-119.

 

2016

 • Geografia nazw patronimicznych na -ice a granice etniczne, [w:] Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2016, s. 41-48.
 • Ukraińskie wyrazy ekspresywne w języku mieszkańców Sławatycz, "Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych" OL PAN, 2016, 5, s. 5-11.
 • Z toponimii pogranicza polsko-ruskiego: Cucułowce i Czupernosów, "Językoznawstwo" nr 10 (2016), red. G. Majkowski, Łódź, s. 63-68.
 • Skąd się wzięły nazwy obecnych dzielnic i osiedli Lublina, [w:] Centrum a peryferia w opisach językoznawczych, red. F. Czyżewski, M. Olejnik, H. Pelcowa, Lublin 2016, s. 13-35 (współautor Z. Wośko)
 • Kompetencje językowo-kulturowe studentów Fundacji Jana Pawła II, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, red. A. Majewska-Wójcik, J. Klimek-Grądzka, Lublin 2016, s. 237-246 (współautor B. Obsulewicz-Niewińska).
 • Wstęp, w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 7-9 (współautor M. Koper)
 • (współredakcja naukowa) Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016.
 • (spraw.) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Język ukraiński poza granicami Ukrainy", Lublin, 22-23 października 2015, [w:] "Roczniki Humanistyczne" 2016 (64), z. 7, s. 230-234 (współautor D. Nowacka)

 

2015

 • Дав топоніми Львівщини у новій інтерпретації, w: Проблеми слов'янознавства. Вип. 64. Львів 2015, c.183-188.
 • Opisanie Małego słownika chachłackiego, w: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110. rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997), red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, Lublin-Włodawa 2015, s. 47-54.
 • Mały słownik języka chachłackiego Edy Ostrowskiej, "Roczniki Humanistyczne" LXIII(2015), z. 6. Językoznawstwo, s. 31-52.
 • (rec.) Алла Кравчук, Єжи Ковалевський, Jestem stąd. Підручник з польської мови. Львів 2013, wyd. ЛНУ імені Івана Франка, ss. 126; „Roczniki Humanistyczne" LXIII(2015), z. 10. Glottodydaktyka, s. 121-124.

 

2012

 • Nazwy lubelskich aptek, "Roczniki Humanistyczne" LX(2012), z. 6. Językoznawstwo, s. 75-85 (współautorstwo z A. Kutyłą).
 • Nazwy osobowe o charakterze deprecjonującym ukryte w nazwach miejscowości historycznej ziemi lwowskiej, [w:] Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Słowa i teksty, red. R. Bizior, D. Suska, seria: Mechanizmy funkcjonowania języka t. 2, Częstochowa 2012, s. 11-23.

 

2011

 • Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej, Lublin 2011, ss. 328.
 • Apelatywy ukryte w nazwach miejscowych (na podstawie toponimii ziemi lwowskiej), w: Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku, red. I. Kępka, L. Warda-Radys, Gdańsk 2011, s. 32-42.

 • Ukrainizmy w powieści Teodora Tomasza Jeża „Hryhor Serdeczny”, w: Slow'jans'kyj zbirnyk. Zbirnyk naukowych prac', s. 384-391, Odessa 2011.
 • (spraw.) Konferencja poświęcona życiu i pracy badawczej profesora Władysława Kuraszkiewicza, Włodawa 18-19 czerwca 2009, „Roczniki Humanistyczne” LIX (2011), z. 6, s. 213-216 (współautorstwo z Z. Gałeckim).

 

2010

 • Ziemia halicka – stan badań, perspektywy dociekań [w:] Problemy językoznawstwa współczesnego i historycznego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XXI, red. J. Sławek, Poznań 2010, s. 19-33.
 • (spraw.) „Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku”, Gniew, 21-22.10.2009 r., „Roczniki Humanistyczne” LVIII (2010), z. 6., s.249-253 (współautorstwo z A. Kutyłą).

 

2009

 • Nazwy miast powiatowych województwa iwanofrankowskiego, w: Ceмантика мови і тексту, Maтеріали X Mіжнародної Науково-Практичної Конференції t. 2, Iвано-Франківськ 2009, s. 365-367.
 • Metody językoznawstwa diachronicznego w badaniach toponomastycznych obszarów językowo mieszanych, [w:] Podkarpacie. Język – literatura – kultura, red. H. Kosętki, A. Chudzik, R. Gadamska-Serafin, Sanok 2009, s. 65-80.
 • Nazwy etapowe w ojkonimii ziemi lwowskiej, „Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu” nr 1 (2) 2009, s. 195-203.
 • Nazwy o cechach ukraińskich w historycznej ziemi lwowskiej, „Roczniki Humanistyczne” t. LVII (2009), z. 7, s. 167-187.
 • (rec.) M. Л. Худаш, Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від слов'янських автохтонних відкомпозитних скорочених особових власних імен), Київ „Наукова думка” 1995, ss. 361, „Roczniki Humanistyczne” LVII (2009), z. 6, s. 217-220.
 • (spraw.)„Podkarpacie. Język – literatura – kultura”, Sanok, 24-25.10.2008, „Roczniki Humanistyczne” LVII (2009), z. 6., s. 221-225.

 

2008

 • Nazwy o cechach polskich w historycznej ziemi lwowskiej, „Roczniki i Humanistyczne” LVI (2008), z. 6, s. 21-36.

 

2007

 • O przyczynach zmian formalno-semantycznych nazw miejscowości (na przykładzie ojkonimów z terenu ziemi lwowskiej), „Roczniki Humanistyczne” LV (2007), z. 6, s. 5-19.

 

2006

 • Nazwy etniczne w historycznej ziemi lwowskiej, „Roczniki Humanistyczne” LIV (2006), z. 6, s. 5-33.

 

2003

 • Cechy ukraińskie w gwarze gródeckiej, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. 4, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003, s. 9-23.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2020, godz. 07:37 - Małgorzata Nowak-Barcińska