2013

 • Rozszerzanie granic gatunku na przykładzie telewizyjnych programów informacyjnych, „Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej”, red. I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 20/2013, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, s. 219-228.

 

2012

 • Współczesne poradnictwo językowe w Polsce – stan i potrzeby, [w:] Świadomość językowa w komunikowaniu, red. M. Steciąg, M. Bugajski, Zielona Góra 2012, s. 77-88 (współautorstwo z M. Smoleń-Wawrzusiszyn).

 

2011

 • Poprawność parataktycznej konstrukcji składniowej ze skorelowanymi spójnikami tak…, jak i oraz jak…, tak i, „Roczniki Humanistyczne” LIX (2011), z. 6, s. 29-39.

 

2010

 • Równoważniki zdań w audycjach radiowych dla młodzieży jako przejaw ekonomii językowej, w: Zjawisko ekonomii w języku, tekście i komunikacji, red. R. Bizior, D. Suska, Częstochowa 2010, s. 145-160.
 • Anioły i demony w powieściach fantasy i słownikach języka polskiego, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, t. VIII, Zamość 2010.

   

2009

 • O problemach wynikających z apelatywizacji (na podstawie współczesnych słowników języka polskiego, w: Słowiańskie homonimy apelatywno-onimiczne i onimiczno-onimiczne w diachronii i synchronii, red. S. Warchoł, M. Jastrzębski, Lublin 2009, s. 185-196 (współautorstwo z M. Nowak).
 • Oznaczanie segmentacji w zapisie tekstu mówionego, „Roczniki Humanistyczne” t. LVII (2009), z. 6, s. 189-200.
 • Uwagi na temat wulgaryzmów w Ostatnim życzeniu Andrzeja Sapkowskiego, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. VII, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 141-153.

 

2008

 • Komentarz radiowy w formie dialogu – najważniejsze elementy struktury wypowiedzi, w: Hovorena podoba jazyka v médiách. Zborník materiálov z konferencie konanej v Nitre 11-12 septembra 2007, ed. L. Kralčák, Nitra 2008, s. 216-228.
 • Uwagi o perswazji w ulotkach reklamujących szkoły językowe, w: Język w marketingu, red. K. Michalewski, Łódź 2008, s. 374-382.

 

2007

 • Organizacja repliki w politycznym komentarzu radiowym, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2007, s. 116-130.

 

2006

 • Paradoksy etykiety językowej (wieloznaczność i wielofunkcyjność wyrazów i form), „Roczniki Humanistyczne” LIV (2006), z. 6, s. 125-134.
 • Wypowiedzenia in statu nascendi w oficjalnym języku mówionym, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XV, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2006, s. 117-127.

 

2004

 • (rec.) M. Wojtak, Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS Lublin 2004, „Roczniki Humanistyczne” LIII (2005), z. 6, s. 166-173.

 

2001

 • Sposoby łączenia replik w dialogu, „Roczniki Humanistyczne” XLIX-L (2001-2002), z. 6, s. 403-416.
 • Wartości i antywartości w komentarzu radiowym, w: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje, red. A. Ceglińska, Z. Staszewska, cz. II, Łódź, s.133-141.

 

2000

 • Sposoby zwracania się do rozmówców na przykładzie audycji To był dzień z III Programu PR, „Roczniki Humanistyczne” XLVIII (2000), z. 6, s. 97-106.
 • Perswazyjna funkcja przymiotników i przysłówków w tekstach komentarzy radiowych, w: Regulacyjna funkcja tekstów, red. K. Michalewski, Łódź, s. 371-378.

 

1999

 • Postawa wartościująca w onomastyce na przykładzie przezwisk motywowanych przez nazwy zwierząt, w: Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, cz. II, red. S. Warchoł, Lublin 1999, s. 133-140.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2015, godz. 08:24 - Małgorzata Nowak-Barcińska