Opis

 

     Studia II stopnia (magisterskie) odbywane w trybie niestacjonarnym umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie (Prawo o szkolnictwie wyższym art. 2 ust.1, pkt. 8). Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra – warunkiem tegoż jest uzyskanie absolutorium, przedstawienie pracy magisterskiej oraz pozytywne złożenie egzaminu magisterskiego.

    Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów polonistyki I stopnia i kierunków humanistycznych. Do ich odbywania może być dopuszczona każda osoba, która posiada tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię.

    Studia trwają 4 semestry (okresem zaliczeniowym jest semestr i rok akademicki) i odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów w semestrze). Liczba godzin zajęć – zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku filologia polska – nie może być mniejsza niż 480 (60% minimum godzinowego realizowanego na studiach dziennych). Szczegółowa liczba godzin zawarta jest w zatwierdzanych corocznie planach (dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 – 676 godzin). Poszczególnym zajęciom przypisane są punkty ECTS – łącznie 120.

    W planie studiów mieszczą się: zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia polonistyczne obowiązkowe (standard kształcenia dla kierunku filologia), zajęcia polonistyczne fakultatywne (uzupełniające, wybrane zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami konwersatoria i wykłady monograficzne) oraz zajęcia specjalizacyjne (120 godzin zajęć dydaktycznych). Na studiach niestacjonarnych dostępna jest wyłącznie specjalizacja nauczycielska.

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2011, godz. 23:25 - Agata Poręba