Profesor nadzwyczajny w Katedrze Komunikacji Wizualnej

 

 

kontakt: grzegorztylec@kul.lublin.pl

 

Urodzony w Lublinie. Prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów, doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Ukończył Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Prawo (2000). Rozprawę doktorską pt „Ochrona tytułu utworu w prawie polskim” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Poźniak–Niedzielskiej obronił w 2005 r. na WPPKiA KUL, habilitacja w 2015 r.

 

Ukończył aplikację sądową (2003) i uzyskał nominację Ministra Sprawiedliwości na stanowisko referendarza sądowego. Orzekał m. in w Sądzie Rejonowym w Puławach oraz w Sądzie Rejonowym w Lublinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w VI Wydziale Cywilnym.

 

Wykładowca: Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, (od 2003), na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (2004-2008), w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2006 – 2014), w Studium Podyplomowym „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowcy przedmiotu Ochrona własności intelektualnej” prowadzonego przez Wydział Biologii i Nauki o Ziemi UMCS (2010- 2012).

 

Prowadził szkolenia dla praktyków, m. in dla sędziów i prokuratorów, radców prawnych oraz urzędników państwowych w tym m. in dla pracowników Generalnego Inspektoratu Celnego w Warszawie.

 

Autor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych w tym trzech monografii, autor komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz współautor komentarza do ustawy Prawo własności przemysłowej.

 

Wśród jego zainteresowań poza prawnych znajduje się kompozycja oraz produkcja muzyczna. Od 2013 r. współpracuje z Polskim Radiem Lublin, skomponował muzykę do następujących słuchowisk zrealizowanych w Radiu Lublin: „Przeciętny gatunek człowieka”, „Jego zasady”, „Polonez”- słuchowisko nominowane na Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2015”, „Poczekalnia”- słuchowisko nominowane na Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2015”, „Życie rodzinne”, „Nowa Francillon”, „Życie radiowe”, „BHP-romans”, „Dobry numer”, „Głosy”, „Teść”, „Świeczka zgasła”, „Pupil pupila” „Rita”, „Świat nie jest dobry na serce” – słuchowisko nominowane do finału konkursu Grand Prix Nova w Bukareszcie (2015) . Współpracuje z Teatrem ITP w Lublinie dla którego skomponował muzykę do spektaklu pt „Wizyta” opartym na dramacie Friedricha Durrenmatta „Wizyta starszej pani”. W 2015 roku uzyskał nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Artystycznych Form Radiowych i Warsztatów Sztuki Radiowej Grand PiK 2015.

 

 

Publikacje naukowe

 

 

Monografie:

 

 1. Tylec G., Ochrona tytułu utworu w prawie polskim, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexsis 2006, 194 s. (doktorat)
 2. Tylec G., Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, Difin 2012, 213 s.
 3. Tylec G., Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wydawnictwo KUL 2013, 443 s. (rozprawa habilitacyjna)

 

 

Części w opracowaniach monograficznych:

 1. Tylec G., Ochrona prawna tytułu audycji radiowej i telewizyjnej (w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, (red.) A. Kidyba, (red.) R. Skubisz, Kraków 2007, s. 417-428.
 2. Tylec G., Dostęp do informacji publicznej jako przejaw zasady jawności działania organów państwa (w:) Standardy wykonywania władzy publicznej, (red.) K. Miaskowska-Daszkiewicz, (red.) R. M. Pal, Wydawnictwo KUL Stalowa Wola 2007, s. 89 -96.
 3. Tylec G., Podpis elektroniczny w postępowaniu cywilnym, (w:) Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, (red.) J. Misztal-Konecka, (red.) G. Tylec, Branta Bydgoszcz-Lublin 2009. s. 91-106.
 4. Tylec G., Umowa o mediację w prawie ochrony konsumentów, (w:) Mediacja w teorii i praktyce, (red.) A. Gretkowski , (red.) D. Karbarz, Stalowa Wola 2009, s. 135-144.
 5. Tylec G., Nazwisko jako dobro identyfikujące członków rodziny i jego ochrona prawna,(w:) Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. Tom 5, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, s. 153-168.
 6. Telusiewicz P., Tylec G., Problematyka udziału referendarza sądowego w mediacji-początek dyskusji (w:) Sąd dla obywatela – alternatywne rozwiązywanie sporów i rola sadów karnych, (red.) A. Adamska –Gallant, (red.) J. Przygłucki, C.H. Beck 2010, s. 7-20.
 7. Tylec G., Przekształcenia organów administracji państwowej w sferze mediów elektronicznych (w:) Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, (red.) M. Szewczak, (red.) K. Grabczuk, Lublin 2010, s. 161-174.
 8. Tylec G., Nowe usługi medialne w świetle przepisów prawa autorskiego (w:) Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, (red.) J. Misztal Konecka ,(red.) Tylec, Wydawnictwo KUL 2012, s. 183-197.
 9. Tylec G., Cywilnoprawna ochrona wypowiedzi udzielonej prasie. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2008r. (w:) Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi , (red.) W. Lis, (red.) Z. Husak, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2011, s. 436 – 452.
 10. Tylec G., Prawnoautorska ochrona muzyki liturgicznej (w:) Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, (red.) M. Wysocki, Wydawnictwo KUL 2011, s.1053-1064.
 11. Tylec G., Sędzia jako bohater publikacji prasowej. Uwagi dotyczące granic krytyki prasowej osób piastujących urząd sędziego (w:) Wymiar sprawiedliwości a media , (red.) J. Sobczak, (red.) G. Tylec, Wydawnictwo Naukowe Scriptorum Warszawa-Opole 2012, s. 83-112.
 12. Tylec G., Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Claim Form in Electronic Order for Payment Proceedings, Die Klage in Elektronischen Mahnverfahrens (w:) Model Elektronicznego postępowania upominawczego, Polish Electronic Order Paimen Proceedings Model, Das Model des Polnischen Elektronischen Mahnverfahrens, Segit, (red.) P. Telusiewicz, G. Tylec, J. Widlo, A. Wróbel , Wolters Kluwer Polska 2012, s.24-34, 86-95, 149-160.
 13. Tylec G. Najczęstsze usterki i błędy popełniane w elektronicznym postępowaniu upominawczym, (w:) Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, (red.) J. Misztal-Konecka, (red.) G. Tylec, Wydawnictwo KUL 2012, s.187-200.
 14. Tylec G. Obowiązek zachowania tajemnicy wynikający z przepisów prawa autorskiego w: Status prawny dziennikarza, W. Lis (red.), Warszawa, 2014 r., str. 365 -375,. Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 15. Tylec G., Korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego dla celów bezpieczeństwa publicznego w: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, W. Lis (red.), Lublin 2015 r, str. 221- 234, Wydawnictwo KUL
 16. Tylec G., Dzial II Oznaczenia geograficzne, art. 174-195, s. 902-978 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 17. Tylec G., Tytuł IV Topografia układów scalonych, art. 196-221, s. 979-1005 w: Demendecki, A .Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 18. Tylec G., Dzial III Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, art. 296-302, s. 1159-1174 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 19. Tylec G., Tytuł X Przepisy karne, art. 303-310, s. 1175-1194 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G.Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 20. Tylec G. Tytuł XI Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe, art. 311-327, s. 1195-1209 w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015, Wydawca Lex a Wolters Kluwer business

 

 

 

Skrypty:

 

 1. Tylec G, Rozdział I §5 pkt 2 ppkt B, §9, §10, §11, § 12; Rozdział IV (w:) Zarys prawa własności intelektualnej. Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych. Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, G. Kozieł, A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, G. Tylec (red.), Lublin 2012, s.43-45, 68-95.
 2. G., Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowcy przedmiotu Ochrona własności intelektualnej. Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Lublin 2013, 220 s.

 

 

Artykuły naukowe:

 

 1. Tylec G., Ochrona tytułu utworu w prawie autorskim i prawie prasowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006, nr 6, s.29-34.
 2. Tylec G., Forma zewnętrzna towarów i produktów jako desygnat ochrony prawnej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2007, nr 1, s. 123-128.
 3. Tylec G., Oszukańcze oznaczenie towarów i usług w świetle art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2007, nr 2, s.50-58.
 4. Tylec G., Remuneration for use of the work in the Polish copyright law - an outline, Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія 2008, nr 4, s. 109-114.
 5. Poźniak Niedzielska M., Tylec G., Działalność naukowo dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, Państwo i Prawo 2009, z. 5, s.33-48.
 6. Tylec G., Zasady eksploatacji wizerunku sportowca członka kadry narodowej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2009, nr 9, s.13-24.
 7. Tylec G., Z problematyki ochrony prawnoautorskiej dzieła naukowego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2009, nr 7, s.28-34.
 8. Telusiewicz P., Tylec G., Elektroniczne postępowanie upominawcze-pierwsze 3 miesiące. Uwagi dotyczące praktyki funkcjonowania, Monitor Prawniczy 2010, nr 14, s. 810-816.
 9. Tylec G., Relacja klauzuli generalnej z art. 3 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do przepisów definiujących nazwane czyny nieuczciwej konkurencji – uwagi na tle orzecznictwa, Przegląd Sądowy 2010, nr 9, s.57-66.
 10. Tylec G., Jak uniknąć błędów w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Rzeczpospolita z 5 stycznia 2011 r. s. D 10.
 11. Tylec G., Jakich błędów należy się wystrzegać w postępowaniu przed e-sądem, Rzeczpospolita z 7 stycznia 2011 r. s. D 7.
 12. Tylec, Media w internecie. Zarys problematyki prawnej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 12, s. 5-13.
 13. Tylec G., Przesłanki istnienia współautorstwa utworu oraz sposób ich identyfikacji – uwagi na tle orzecznictwa, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 13, s. 16-25.
 14. Szegda J., Tylec G., Statutory Definition of the Press and the Journalist. Notes on the Phenomenon of Citizen Press, Global Media Journal 2011, nr 2, http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/jesien2011.htm, 15 s.
 15. Tylec G., The legal limitations relating contents of radio and television programs having on aim the juvenile persons' protection , Ograniczenia prawne dotyczące treści programów radiowych i telewizyjnych mające na celu ochronę osób małoletnich, Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 1, https://www.kul.pl/czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html  
 16. Tylec G., Legal limitations of radio and television advertisement in view of minors’ protection , Ograniczenia w zakresie reklamy radiowej i telewizyjnej mające na celu ochronę osób małoletnich, Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 2, czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html
 17. Tylec G., Conditions of categorization, of television and radio broadcasts which might endanger physical, psychological or moral development of minors and broadcasts reserve to age category of minors. Part I. Zasady kwalifikowania audycji radiowych i telewizyjnych mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich. Część I, Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 3,   czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html
 18. Tylec G., Conditions of categorization, of television and radio broadcasts which might endanger physical, psychological or moral development of minors and broadcasts reserve to age category of minors. Part II. Zasady kwalifikowania audycji radiowych i telewizyjnych mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich. Część II., Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 4,   czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html
 19. Tylec G., Protection of the press title within the Polish unfair competition law, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2012, nr 16, s. 23-30.
 20. Tylec G , Dobra osobiste prawa cywilnego jako niezależna od prawa autorskiego podstawa ochrony interesów twórczych, Monitor Prawniczy 2012, nr 10, s.526-533
 21. Tylec G., „ Kiedy łamię prawo korzystając z Internetu, czyli o naruszaniu praw autorskich w sieci”, Gość niedzielny 06 03 2014 r. http://lublin.gosc.pl/doc/1910474.Kto-sciaga-ten
 22. Tylec G. Masowe kopiowanie utworów – szansa czy zagrożenie dla twórców. Aktualny problem prawa autorskiego, Przegląd Uniwersytecki 2015 nr 2, s.8-10.

 

 

Glosy:

 1. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 listopada 2004 r. I CK 232/04, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, z. 5, s.254-255.

- glosa opublikowana także w Przeglądzie Sądowym 2007, nr 1 s. 111 -113.

 1. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2005 r. I CK 763/04, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, z. 6, s. 410 -412.
 2. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 maja 2006 r. I CSK 85/06, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, z. 5, s. 383-386.
 3. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11marca 2008 r. I CSK 539/07, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, z. 4, s. 312-315.
 4. Tylec G., Glosa do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2007 r. P 1/06 OTK-A 2007/2/11, Przegląd Sądowy 2010, nr 10, s. 110-115.
 5. Tylec G., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. IV CSK 61/09, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, z. 12, s. 890-.891.
 6. Tylec G., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2009 r. I CSK 24/09, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, z. 1, 78-79.
 7. Tylec G., Naruszenie wizerunku osoby publicznej – materiały promocyjne, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2009r. I CSK 72/09, Monitor Prawniczy 2011, z. 3, s.163-167.
 8. Tylec G., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r., I CSK 160/09, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, z. 7-8, s. 530-532.
 9. Niewegłowski A., Tylec G., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r., VII SA/Wa 1201/09, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, z.10 , s. 742-745.

Inne

 1. Misztal-Konecka J., Tylec G., Od redaktorów (w:) Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, (red.) J. Misztal-Konecka, (red.) G. Tylec, Branta Bydgoszcz-Lublin 2009. s. 11-12.
 2. Misztal-Konecka J., Tylec G., Od redaktorów (w:) Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, (red.) J. Misztal Konecka , (red.) G. Tylec, Wydawnictwo KUL 2012, s. 7-12.
 3. Misztal-Konecka J., Tylec G., Od redaktorów (w:) Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, (red.) J. Misztal-Konecka, (red.) G. Tylec, Wydawnictwo KUL 2012, s.7-12.
 4. Tylec G, Wstęp (w:) Zarys prawa własności intelektualnej. Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych. Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, G. Kozieł, A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, G. Tylec (red.), Lublin 2012, s.15-16.
 5. Tylec G., Sprawniej szybciej prościej. Pełnomocnictwo, Kancelaria 2010, nr 4, s. 32.
 6. Tylec G., Na uprawomocnienie się nakazu zapłaty sąd reaguje z urzędu, Rzeczpospolita z dnia 03 12 2010 r.

 

Redakcje naukowe

 

 1. Misztal Konecka J. (red.), Tylec G. (red.), Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Branta Bydgoszcz-Lublin 2009.
 2. Misztal Konecka , (red.), Tylec G. (red.), Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Wydawnictwo KUL 2012.
 3. Misztal Konecka , J. (red.), Tylec G. (red.), Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, Wydawnictwo KUL 2012.
 4. Sobczak J. (red.), Tylec G.(red.), Wymiar sprawiedliwości a media, Wydawnictwo Naukowe Scriptorum 2012.
 5. Kozieł G., Niewęgłowski A., Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Tylec G. (red.), Zarys prawa własności intelektualnej. Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, Lublin 2012.

 

Sprawozdania z konferencji naukowych

 1. Misztal Konecka J, Tylec G., Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych (Konferencja naukowa Stalowa Wola 21 IV 2009), Państwo i Prawo 2009, z. 12, s. 120-122.
 2. Misztal Konecka J., Tylec G. , Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim (Konferencja naukowa Stalowa Wola 20 kwietnia 2010), Państwo i Prawo 2010, z. 11, s.126-127.
 3. Telusiewicz P., Tylec G., Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji ( Konferencja naukowa Lublin 26 kwietnia 2010r.), Państwo i Prawo 2010, z. 9, s. 130-131.
 4. Misztal Konecka J., Tylec G., Prawo a informacja (IV Konferencja naukowa z cyklu elektroniczne Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości Lublin 12 kwietnia 2011r.), Studia Prawnicze KUL 2012, nr 3-4, s.302-303.
Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2017, godz. 21:33 - Małgorzata Sławek-Czochra