Katedra Historii Europy Wschodniej

 

 1. Telefon: 81-445-44-35
 2. e-mail: chachaj@kul.lublin.pl
 3. Zainteresowania naukowe: struktury Kościoła w epoce nowożytnej; szkolnictwo parafialne w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej; historia społeczno-religijna ziem ruskich Korony, osadnictwo i demografia pogranicza polsko-ruskiego, dzieje archidiakonatu lubelskiego
 4. Czas i miejsce zajęć
 5. Wybrane publikacje:
  Monografie:

  1. Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku, Lublin 2003.

  2. Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej, Lublin 2005.

  3. Początki kościołów lubelskich w świetle legend i przekazów historycznych, Lublin 2010.

                                 

  Artykuły:

  1.        Powstanie dekanatów w archidiakonacie krakowskim, – Rocznik Muzeum w Gliwicach, t. 11/12 (1997), wyd. 1998, s. 9-20.

  2.        Rozwój sieci parafialnej w dekanacie Zator do końca XVI wieku, – ABMK, t. 68 (1997), wyd. 1999, s. 221-308.

  3.        Pierwotna średniowieczna sieć dekanalna w diecezji krakowskiej, – ABMK, t. 71 (1999), s. 379-387.

  4.        Niemieckie osadnictwo na terenie dekanatu zatorskiego w średniowieczu, – Roczniki Humanistyczne, t. 47 (1999), z. 2, s. 5-20.

  5.        Informacje o rodzinie Raczko w aktach wizytacyjnych parafii Rusków, (w:) Cursus Mille Annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu (Roczniki Humanistyczne, t. 48 (2000), z. 2), s. 85-91.

  6.        Zaludnienie ziem pierwszego zaboru austriackiego w świetle Opisania osiadłości Królestwa Galicyi i Lodomeryi, (w:) Religie, Edukacja, Kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, pod red. M. Surdackiego, Lublin 2002, s. 657-661.

  7.        Stan unickiego szkolnictwa parafialnego na terenie Korony w XVIII wieku w świetle akt wizytacji, – ABMK, t. 80 (2003), s. 29-47.

  8.        Dzieje parafii Lipsko w świetle zeznań jej mieszkańców z 1689 roku, (w:) Kościół, Społeczeństwo, Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. J. Droba, H. Łaszkiewicza, A. Stasiaka, B. Szadego i C. Tarachy, Lublin 2004, s. 147-151.

  9.        Członkowie Bractwa Różańcowego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1699-1714, (w:) Peregrinatio ad Veritatem. Studia ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. U. Borkowska OSU, Cz. Deptuła, ks. R. Knapiński, Z. Piłat, E. Wiśniowski, Lublin 2004, s. 75-84.

  10.     Kilka słów o przodkach biskupa Gorala. Ród Goralów w świetle dziewiętnastowiecznych akt USC w Dysie, (w:) Władysław Goral. Błogosławiony biskup i męczennik (1898-1945). Wybrane aspekty życia, posługi, nauczania i męczeństwa, red. C. Taracha, Lublin 2006, s. 87-103.

  11.     Rozwój sieci świątyń katolickich obrządku łacińskiego na terenie diecezji kijowskiej do połowy XVII wieku (w:), Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, pod red. P. Krasa, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polaka, Kraków 2006, s. 85-104.

  12.     Stan i odbudowa sieci kościelnej w łacińskiej diecezji kijowskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku – ABMK, t. 87 (2007), s. 5-65.

  13.     Opis granic województwa bracławskiego z 1570 roku w księgach wizytacyjnych diecezji łuckiej, w: Archiva temporum testes. Źródła historyczna jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 94-108.

  14.     Zaangażowanie dominikanów w rozwój sieci kościelnej na terenie łacińskiej diecezji kijowskiej do końca XVIII wieku, w: Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, pod red. ks. E. Matei, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińskiej-Szczepaniak, Opole 2008, s. 523-540.

  15.     Archidiakoni lubelscy w XV wieku, – Nasza Przeszłość, t. 111 (2009), s. 55-83.

  16.     Rozwój sieci parafialnej i początki organizacji dekanalnej w diecezji krakowskiej do końca XII wieku. Próba podsumowania, – Roczniki Humanistyczne, t. 56 (2008), z. 2, s. 32-53.

  17.     Szpitale przy świątyniach łacińskich w Łęcznej w okresie przedrozbiorowym, – Merkuriusz Łęczyński. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, 22 (2009), s. 2-8.

  18.     Czy ministri i ministri ecclesiae byli nauczycielami szkół parafialnych w XV wieku na terenie katolickiej archidiecezji lwowskiej?, w: Ars Educandi. Źródła, t. 1: Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, pod red. J. Gwioździk przy współudziale P. P. Barczyka, Mysłowice 2009, s. 26-43.

  19.     Wpływ szkół pijarskich na funkcjonowanie sieci szkół parafialnych na ziemiach ruskich Korony, w: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, t. 1, Kraków-Lublin 2010, s. 193-213.
  20.    Powstanie parafii Łęczna, jej duchowieństwo, wierni i świątynia w czasach
  staropolskich, w: Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w
  Łęcznej, pod red. R. Jopa, Łęczna 2010, s. 55-81.
   

Autor: Marcin Gapski
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2013, godz. 13:10 - Marcin Baranowski