IMG_4296.JPG

 

Imiona i nazwisko

 

Weronika Augustynowicz

 

 

Dane kontaktowe

e-mail: weronika.augustynowicz@gmail.com

Edukacja

 

20.06.2013

Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii

 

 

2005-2011

Studia doktoranckie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych

2005-2011

Stypendium Rządu Polskiego w ramach Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

2000-2005

Studia magisterskie z psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

1990-2000

Polska szkoła średnia nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

Przebieg pracy zawodowej

 

Od 2013

Asystent w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2013-2014

Ewaluator w projekcie badawczym Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem, realizowanym przez Stowarzyszenie Natanaelum, współfinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia

2013-2014

Ewaluator w projekcie Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych 2013/2014, realizowanym przez Stowarzyszenie Natanaelum, współfinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia

2013-2014

Specjalista do spraw organizacji i testowania produktu finalnego w projekcie badawczo-rozwojowym PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim, realizowanym przez Fundację Rozwoju KUL, współfinansowanym przez Unię Europejską 

2013-2014

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu resocjalizacji, readaptacji, profilaktyki oraz budowania systemy wsparcia dla grup osób wykluczonych społecznie na III roku psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2012

Specjalista do spraw organizacji badań i analiz w projekcie badawczo-rozwojowym PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim, realizowanym przez Fundację Rozwoju KUL, współfinansowanym przez Unię Europejską 

2011-2012

Prowadzenie ćwiczeń z metodologii badań społecznych na III roku pracy socjalnej w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2009-2011

Specjalista do spraw promocji i informacji w projekcie badawczo-rozwojowym Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem, realizowanym przez Fundację Rozwoju KUL, współfinansowanym przez Unię Europejską 

2005-2012

 

Prowadzenie ćwiczeń z psychoprofilaktyki patologii społecznej na II roku niestacjonarnych studiów magisterskich z psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2009-2010

Prowadzenie ćwiczeń z metod badań psychologiczno – pedagogicznych na III roku nauk o rodzinie w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2007 – 2009

Prowadzenie ćwiczeń z psychologii ogólnej na I roku teologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2007-2008

Prowadzenie ćwiczeń z psychologii różnic indywidualnych na I roku stacjonarnych studiów magisterskich z psychologii w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

2007

Funkcja sekretarza Studiów Wieczorowych w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Główne nurty zainteresowań

 

Patologia społeczna ze szczególnym uwzględnianiem środowiska pracy; wykluczenie społeczne; psychoprofilaktyka patologii społecznej; funkcjonowanie osób z wysokimi osiągnięciami szkolnymi

Członkostwo w organizacjach

 

2013

Członek Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie

Od 2011

Funkcja wiceprezesa Instytutu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum

Dorobek naukowy

 

Publikacje

2012

Augustynowicz W. (2012). Hasło Prostytucja. Aspekt psychologiczny. W: Encyklopedia Katolicka, Tom XVI, ss.274-275.

2011

Chwaszcz J., Augustynowicz W. (2011). Mobbing vs. the Personalistic Dimension of Work. W: Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists Humanities and Social Sciences, ss. 244-247, Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University.

2010

 

1. Niewiadomska I., Chwaszcz J., Augustynowicz W. (2010). Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem. Raport z badań z rekomendacjami, Lublin: EFS.

 

2. Chwaszcz J., Augustynowicz W. (2010). Zasoby adaptacyjne sierot społecznych. W: Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.) Skazani na wykluczenie!?, s.139-164, Lublin: Wydawnictwo KUL. 

 

3. Chwaszcz J., Augustynowicz W. (2010). Zasoby adaptacyjne osób uprawiających prostytucję. W: Kalinowski M., Niewiadomska I. (red.) Skazani na wykluczenie!?, s.413-433, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

4. Augustynowicz W. (2010). The working environment. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Paths to the Person. Community assignments in achieving individual prevention goals,  s. 331-348, Lublin-Rome: Wyd. KUL, The Pontifical Council for Health Care Workers.

 

5. Augustynowicz W. (2010). Zapobieganie mobbingowi. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych, s. 171-189, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

6. Augustynowicz W. (2010). Współczesna psychologia pedagogiczna na Ukrainie. W: A. Sękowski, W. Klinkosz (red.). Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii,  s. 163-177, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

2008

Augustynowicz W (2008). Recenzja książki „Tomasz Witkowski Inteligencja makiaweliczna”. Przegląd Psychologiczny, 51/3, ss.387-390.

Wygłoszone referaty na konferencjach i sympozjach

21.11.2013

Wygłoszenie referatu p.t. „Building the support models of young prisoners rehabilitation and reintegration” na 4th International Academic Conference of Young Scientists “Humanities and Social Sciences 2013” (HSS-2013) we Lwowie

21.10.2013

Wygłoszenie referatu p.t.“Przedstawienie wyników uzyskanych w badaniach pilotażowych w ramach projektu - Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem“ na Seminarium Międzynarodowym „Kierunki badań nad uzależnieniami behawioralnymi“

2011

Referat Mobbing vs. the Personalistic Dimension of Work wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej “3rd International Academic Conference of Young Scientists "Humanities and Social Sciences 2011" (HSS-2011)

2010

 

Prowadzenie warsztatu Kształtowanie autorskich programów w zakresie resocjalizacji przestępców na seminarium Strategie zwiększające potencjał readaptacyjny aktualnych i byłych więźniów – opracowywanie autorskich programów resocjalizacyjnych, w ramach projektu Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem współfinansowanego przez Unię Europejską

 

Prowadzenie warsztatu Kształtowanie autorskich programów w zakresie resocjalizacji nieletnich na seminarium Strategie zwiększające potencjał readaptacyjny nieletnich – opracowywanie autorskich programów resocjalizacyjnych w ramach projektu Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem współfinansowanego przez Unię Europejską

2007

Wystąpienie na konferencji naukowej „Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” z referatem „Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy

Udział w projektach badawczych (badawcze, badawczo-rozwojowe, promotorskie, własne, indywidualne, wydawnicze, programy ramowe UE)

 

18-19.10.2013

Członek Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. W dziesiątą rocznicę śmierci Ks. Prof. Franciszka Leśniaka

2013-2014

Udział w projekcie badawczym Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem, realizowanym przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum, współfinansowany przez Ministra Zdrowia ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

2013

Udział w badawczo-rozwojowym projekcie PI Zintegrowane innowacyjne programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19 lat ukierunkowane na zwiększanie potencjału zawodowego – model mazowiecki, realizowanym przez Fundację Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, współfinansowanym przez Unię Europejską 

2012-2013

Udział w badawczo-rozwojowym projekcie PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim, realizowanym przez Fundację Rozwoju KUL, współfinansowanym przez Unię Europejską 

2012-2013

Udział w badawczo-rozwojowym projekcie Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim, realizowanym przez Fundację Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”, współfinansowanym przez Unię Europejską 

2012

Udział w badawczo-rozwojowym projekcie PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne,realizowanym przez Fundację Rozwoju KUL, współfinansowanym przez Unię Europejską 

2012

Udział w projekcie Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu szkoleniowego na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy, realizowanym przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum, współfinansowany przez Ministra Zdrowia ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

2012

Udział w projekcie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu szkoleniowego na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy. Moduł dotyczący uzależnień behawioralnych, realizowany w ramach szkoleń certyfikowanych, realizowanym przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum, współfinansowany przez Ministra Zdrowia ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

2011

Udział w projekcie badawczym Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego/patologicznego w Polsce, realizowanym przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum, współfinansowany przez Ministra Zdrowia ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

2009-2011

Udział w badawczo-rozwojowym projekcie Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem, realizowanym przez Fundację Rozwoju KUL, współfinansowanym przez Unię Europejską 

2007

Realizacja projektu Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla mieszkańców Lublina z funduszy gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Lublinie

2006

Realizacja projektu Organizacja konferencji dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i problemu przemocy uwzględniającej współpracę służb i instytucji zajmujących się tymi problemami, złożonego w ramach otwartego konkursu na wspieranie realizacji w 2006 roku zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Lublin

2006

Udział w programie profilaktycznym promującym trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów – realizacja działań profilaktycznych dla młodzieży miasta Lublin, finansowanym przez Gminę Lublin

 

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2014, godz. 15:06 - Weronika Augustynowicz